www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę ewangelizować przyjaciół i rodzinę nie obrażając ich i nie odpychając?

Odpowiedź:
Każdy chrześcijanin ma chociaż jednego członka rodziny, przyjaciela, współpracownika lub krewnego, który nie jest chrześcijaninem. Dzielenie się Ewangelią z innymi jest zawsze trudnym zadaniem. Staje się ono jeszcze trudniejsze, kiedy ewangelizujesz osobę, na której ci zależy. Biblia ostrzega nas, że niektórzy ludzie będą zgorszeni Ewangelią (Ewangelia wg św. Łukasza 12:51-53). Jest to trudne zwłaszcza wtedy, kiedy ryzykujesz obrażenie osoby, z którą masz częsty kontakt. Jednak naszym przykazaniem jest, abyśmy dzielili się Ewangelią. Nie mamy żadnego usprawiedliwienia, jeśli tego nie robimy (Ewangelia wg św. Mateusza 28:19-20; Dzieje Apostolskie 1:8; 1 List św. Piotra 3:15).

Zatem jak możemy ewangelizować członków naszej rodziny, przyjaciół, współpracowników i naszych krewnych? Najważniejszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać, jest modlitwa za naszych bliskich. Módl się, by Bóg zmienił ich serca i otworzył ich oczy (2 List św. Pawła do Koryntian 4:4) na prawdę Ewangelii. Módl się, by Bóg przekonał ich o tym, że ich kocha, i o tym, że potrzebują oni zbawienia przez Jezusa Chrystusa (Ewangelia wg św. Jana 3:16). Módl się o mądrość, jak właściwie im świadczyć (List św. Jakuba 1:5). Poza modlitwą powinieneś prowadzić pobożne, chrześcijańskie życie tak, by inni to widzieli, oraz by spostrzegli zmiany, jakich Bóg dokonuje w twoim własnym życiu (1 List św. Piotra 3:1-2). Jak mówił św. Franciszek z Asyżu: „Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj do tego słów.”

Poza tym wszystkim, musisz być chętny i gorliwy w teraźniejszym dzieleniu się Ewangelią. Głoś zbawienie przez Jezusa Chrystusa rodzinie i przyjaciołom (List św. Pawła do Rzymian 10:9-10). Bądź zawsze gotowy do tego, by mówić o swojej wierze (1 List św. Piotra 3:15), czyniąc to z szacunkiem i uprzejmością. Ostatecznie musimy zaufać, że Bóg sam troszczy się o zbawienie naszych najbliższych. To dzięki Bożej mocy i łasce ludzie są zbawiani, a nie dzięki naszym wysiłkom. Najlepszą rzeczą, jaką możemy dla nich zrobić, jest służenie im przez modlitwę o nich, świadczenie im i dobre, chrześcijańskie życie, jakie prowadzimy, i które oni widzą.

© Copyright Got Questions Ministries