www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia na temat etnocentryzmu?

Odpowiedź:
Etnocentryzm jest przekonaniem, że określona grupa etniczna jest nadrzędna wobec wszystkich innych i wszystkie inne grupy etniczne należy mierzyć subiektywnie w stosunku do własnej. To jest system przekonań, który prowadzi do ekstremalnej dumy i braku troski o innych. Skoro rasa jest często częścią pochodzenia etnicznego, etnocentryzm jest zazwyczaj związany z rasizmem, który stał się plagą ludzkości przez wieki. Nie ma miejsca pośród ludu Bożego na etnocentryczne postawy, które prowadzą do rasizmu. Takie postawy są sprzeczne z Pismem Świętym i niemiłe Bogu.

W sensie biblijnym, etnocentryzm jest grzechem. Wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni na obraz Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1.26-27; 9.6), chociaż ten obraz jest zepsuty przez grzech. Bóg nie okazuje stronniczości ani faworyzowania (5 Ks. Mojżeszowa 10.17; Dz. Apostolskie 10.34). Jezus nie złożył swojego życia za określoną rasę, kulturę czy plemię, ale poprzez swoją śmierć odkupił "dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu" (Ks. Objawienia 5.9). Pismo Święte mówi nam, że Jezus przyszedł, aby zbawić świat, zarówno Żydów jak i pogan. Paweł potwierdza to mówiąc, "Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie" (Galacjan 3.28) oraz "W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich" (Kolosan 3.11).

Jezus pokonał wszelkie bariery rasowe, kulturowe i etniczne w swojej śmierci na krzyżu. Paweł napisał o połączeniu Żydów i pogan w Efezjan 2.14: "Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni." Etnocentryzm, czy to oparty o urazy historyczne, błędne założenia, czy jawną ludzką dumę jest całkowicie sprzeczny z Bożym Słowem. Mamy nakazane, aby kochać siebie wzajemnie tak jak On nas umiłował (Ew. Jana 13.34), i taki nakaz wyklucza jakąkolwiek dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne czy kulturę.

© Copyright Got Questions Ministries