www.gotquestions.org/PolskiPytanie: W jaki sposób mogę prawdziwie doświadczać Boga?

Odpowiedź:
Mimo, iż w kręgach chrześcijańskich, koncepcja "doświadczania Boga" jest niezwykle popularna, nie jest wyraźnie widoczna w Piśmie Świętym. Istnieje wiele nakazów w Piśmie Świętym dotyczących tego, jak mamy odnosić się do Boga, ale doświadczanie go nie jest jednym z nich. Mamy kochać Boga całym swoim sercem (5 Ks. Mojżeszowa 6.5), być mu posłuszni (5 Ks. Mojżeszowa 27.10; 1 Jana 5.2), ufać Bogu (Ew. Jana 14.1), być przepełnieni bojaźnią wobec Boga (Ks. Kaznodziei Salomona 12.13; 1 Piotra 2.17) itd. Jednak nigdzie Biblia nie mówi nam o "doświadczaniu Boga." Słownik definiuje słowo doświadczać jako czasownik: "1) uczestniczyć lub przechodzić, 2) być emocjonalnie lub estetycznie poruszanym, lub 3) uczyć się przez doświadczenie."

Co zatem oznacza doświadczanie Boga i jak to robimy? Jeśli zaczniemy od słownikowej definicji słowa doświadczać, łącząc wszystkie pojęcia, i zastosowując je do naszej relacji z Bogiem, to dochodzimy do czegoś takiego: "uczestniczyć w naturze Boga, będąc przez Niego poruszanym i poznając go przez budowanie zażyłości."

Zanim możemy uczestniczyć w naturze Boga w jakikolwiek sposób, musimy w pełni pogodzić się z dwoma wewnętrznymi konfliktami. Po pierwsze, każdy z nas jest grzesznikiem pozbawionym nadziei na to, abyśmy mogli zwalczyć grzech dzięki naszym własnym staraniom (Rzymian 3.12). Po drugie, nic co jesteśmy w stanie uczynić własnymi siłami, nie jest do zaakceptowania przez Wszechmogącego Boga- ani oddawanie pieniędzy ubogim, ani wolontariat, ani obecność w kościele, nic (Ks. Izajasza 64.6). Pismo Święte mówi nam, że aby rozwiązać te konflikty, musimy przyjąć Jezusa Chrystusa do naszego serca jako Pana i Zbawiciela i zwrócić swoje życie do niego. Tylko wówczas nasze słowa i czyny są przyjmowane przez Boga (2 Koryntian 12.9-10). Zatem, pierwszą kwestią w doświadczaniu Boga jest to, aby "być uczestnikiem boskiej natury" (2 Piotra 1.4), a dzieje się to poprzez wiarę w przelaną krew Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy.

Druga część naszej definicji doświadczania Boga dotyczy tego, abyśmy byli przez niego poruszani. Poruszenie Boga w duszy człowieka jest jedną z funkcji Ducha Świętego. Od samego początku stworzenia, gdy Duch Boży "unosił się nad powierzchnią wód" (1 Ks. Mojżeszowa 1.2) aż do poruszania się Ducha w sercach niewierzących, przybliżając ich do Chrystusa, Duch cały czas jest aktywnie zaangażowany w poruszanie nas. Jesteśmy poruszani przez Boga w jego pociąganiu nas do wiary (Ew. Jana 6.44); Duch porusza nasze serca przekonując nas o grzechu i naszej potrzebie Zbawiciela (Ew. Jana 16.7-9); a w przypadku ludzi wierzących, On kieruje, prowadzi, pociesza i wpływa na nas, jak również wzbudza w nas owoc Ducha Świętego (Galacjan 5.22-23). Dodatkowo, Duch Święty poruszył autorów wszystkich 66 ksiąg Biblii do spisania dokładnie tego, czym natchnął ich serca i umysły (2 Piotra 1.21), i poprzez Pisma, On porusza się w nas, aby świadczyć w naszym duchu, że jesteśmy jego dziećmi (Rzymian 8.16).

Trzecia część odnośnie doświadczania Boga jest procesem uczenia się go przez całe życie, stając się tak osobiście z nim zaznajomionym, że z radością powierzamy mu nasze życie, ponieważ poznaliśmy go i całkowicie mu ufamy. To dotyczy zrozumienia tego, że On jest wierny, dobry, święty, sprawiedliwy, niezmienny, wszechpotężny i suwerenny wobec wszystkich okoliczności. Jednym, bardzo radosnym elementem doświadczania Boga jest głębokie poznanie jego miłości. Biblia mówi nam, że "Bóg jest miłością" (1 Jana 4.8, podkreślenie dodane). Gdy doświadczamy jego miłości, możemy zacząć dzielić się naszą chrześcijańską miłością z innymi, bez względu na okoliczności, a to w z kolei przyniesie więcej i więcej miłości, gdy inni doświadczą jego miłości poprzez nas.

Kluczem w doświadczaniu Boga zatem nie jest doświadczanie "doświadczenia" czy emocjonalnego uniesienia. Jest to raczej proces trwający całe życie, gdy należymy do niego poprzez Chrystusa, jesteśmy pobudzani Duchem Świętym przez którego jesteśmy uświęcani i wzrastamy w takim osobistym poznawaniu go w swoim życiu.

© Copyright Got Questions Ministries