www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest zbawienie? Jaka jest chrześcijańska doktryna dotycząca zbawienia?

Odpowiedź:
Zbawienie jest uwolnieniem z niebezpieczeństwa i cierpienia. Zbawić to ocalić lub ochronić. Słowo to zawiera w sobie zwycięstwo, zdrowie oraz utrzymanie. Biblia czasem używa słów ‘zbawiony’ lub ‘zbawienie’ odwołując się do tymczasowego, cielesnego uwolnienia, jakie doświadczył Paweł w więzieniu (Filipian 1.19).

Częściej jednak słowo ‘zbawienie’ dotyczy wieczności, duchowego uwolnienia. Gdy Paweł powiedział więźniowi z Filippi, co ma czynić by być zbawionym, odwołał się do jego życia wiecznego (Dzieje Apostolskie 16.30-31). Jezus utożsamia zbawienie z wejściem do królestwa Bożego (Ew. Mateusza 19.24-25).

Od czego jesteśmy zbawieni? W chrześcijańskiej doktrynie zbawienia jesteśmy uwolnieni od ‘gniewu’, który pochodzi z Bożego sądu nad grzechem (Rzymian 5.9; 1 Tesaloniczan 5.9). Nasz grzech oddzielił nas od Boga, a konsekwencją grzechu jest śmierć (Rzymian 6.23). Biblijne zbawienie odwołuje się do naszego uwolnienia od konsekwencji grzechu, a tym samym usunięcia grzechu.

Kto daje zbawienie? Tylko Bóg potrafi usunąć grzech i uwolnić nas od kary za grzech (2 Tymoteusza 1.9; Tytusa 3.5).

Jak Bóg zbawia? W chrześcijańskiej doktrynie zbawienia, Bóg wyzwolił nas przez Chrystusa (Ew. Jana 3.17). A dokładniej przez śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie, które po niej nastąpiło, przynosząc nam wybawienie (Rzymian 5.10; Efezjan 1.7). Pismo Święte w wyraźny sposób wskazuje, że zbawienie jest łaskawym, niezasłużonym darem Bożym (Efezjan 2.5, 8) i pochodzi jedynie z wiary w Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 4.12).

Jak otrzymujemy zbawienie? Jesteśmy zbawieni na podstawie wiary. Po pierwsze musimy usłyszeć ewangelię- dobrą nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Efezjan 1.13). Potem musimy uwierzyć- zawierzając w pełni Panu Jezusowi (Rzymian 1.16). Związane jest to z pokutą i zmianą myślenia odnośnie grzechu i Chrystusa (Dzieje Apostolskie 3.19), wzywając imienia Pana (Rzymian 10.9-10, 13).

Definicja chrześcijańskiej doktryny zbawienia brzmi tak: „Zbawienie jest wybawieniem z wiecznego potępienia za grzech, jako dar łaski Bożej, dla tych którzy przyjęli przez wiarę Boże warunki pokuty i wiarę w Jezusa Chrystusa.” Zbawienie możliwe jest wyłącznie w Jezusie (ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12), a jego zabezpieczenie, pewność i bezpieczeństwo zależy wyłącznie od Boga.

© Copyright Got Questions Ministries