www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego powinienem wierzyć w Biblię?

Odpowiedź:
Biblia przekazuje twierdzenie na temat stworzenia wszechświata, natury Boga, który stworzył wszechświat i rządzi nim suwerennie oraz o przeznaczeniu ludzkości. Jeśli te twierdzenia są prawdziwe, to Biblia jest najważniejszą książką w historii ludzkości. Jeśli Biblia jest prawdą, to zawiera odpowiedzi na najważniejsze życiowe dylematy: "Skąd się wziąłem?" "Po co tu jestem?" oraz "Co się ze mną stanie po śmierci?". Znaczenie przesłania biblijnego wymaga, aby zostało poddane głębszej refleksji, a prawdziwość jej przesłania może być potwierdzone poprzez obserwację, sprawdzone naukowo i poddane wnikliwym badaniom.

Autorzy Biblii twierdzą, że Biblia jest w całości Słowem Bożym. Apostoł Paweł napisał, że "całe Pismo przez Boga jest natchnione" (2 Tymoteusza 3.16). A to oznacza, że wszystkie słowa spisane w oryginalnych tekstach biblijnych pochodzą z ust Boga zanim dotarły do umysłów i piór autorów biblijnych. Apostoł Piotr również napisał, że "proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym" (2 Piotra 1.21). Wyrażenie "natchnieni" używane było np. na opisanie żagla popychanego przez wiatr. Oznacza to, że Pismo Święte było prowadzone przez Ducha Świętego. Biblia nie pochodzi od człowieka, jest dziełem samego Boga i posiada jego autorytet.

W tym momencie ważne jest, aby nie dojść do błędnego koła w rozumowaniu dotyczącym zawierzenia Biblii. Nie możemy przyjąć, że ktoś musi wierzyć w Biblię, tylko dlatego, że Biblia mówi, że powinniśmy jej wierzyć. Jeśli jednak, prawdziwe twierdzenia biblijne znajdują swoje prawdziwe uzasadnienie, gdziekolwiek jest to możliwe gdzie możemy sprawdzić jej wiarygodność lub są udowodnione w trakcie odkryć historycznych czy naukowych, to twierdzenia wewnętrzne- dotyczące samej Biblii jako źródła godnego zaufania- stają się bardziej przekonujące. Zatem, wewnętrzne dowody współgrają z dowodami zewnętrznymi.

Wewnętrzne dowody wiarygodności Pisma Świętego dostarczają wielu przekonujących argumentów dlaczego człowiek powinien wierzyć Biblii. Po pierwsze, wyjątkowość przesłania Biblii odróżnia ją od wszystkich innych tekstów religijnych. Biblia na przykład naucza, że ludzkość jest z natury zła i zasługuje na wieczną śmierć. Gdyby człowiek był odpowiedzialny za zawartość przesłania Biblii, to pogląd dotyczący ludzkości nie byłby taki mroczny- mamy przecież tendencję do ukazywania samych siebie w dobrym świetle. Biblia również naucza, że ludzie nie mogą nic uczynić, aby naprawić swój naturalny stan. A to również jest sprzeczne z naszą ludzką pychą.

Spójność przesłania biblijnego jest kolejnym argumentem dla jakiego powinniśmy wierzyć Biblii. Biblia została spisana na przestrzeni blisko 1550 lat, przez przynajmniej 40 ludzkich autorów, z których większość w ogóle się nie znała i wywodziła się z rożnych środowisk (król, rybak, poborca podatkowy, pasterz itp.). Biblia została spisana w różnych miejscach (na pustyni, w więzieniu, na dworze królewskim itp.). Trzy różne języki zostały wykorzystane do spisania Biblii, i mimo poruszania kontrowersyjnych tematów, niosą jedno, harmonijne przesłanie. Okoliczności towarzyszące pisaniu Biblii wydają się gwarantować jej omylność, a jednak jej przesłanie począwszy od 1 Księgi Mojżeszowej aż po Księgę Objawienia jest niezwykle spójne.

Innym powodem dla którego człowiek powinien wierzyć Biblii jest jej dokładność. Biblia nie powinna być mylona z podręcznikiem naukowym, ale nie oznacza to jednak, że Biblia nie mówi o kwestiach, które w swej naturze są naukowe. Cykl wody został opisany w Piśmie Świętym wieki przed tym, jak zostało to naukowo zbadane. W niektórych sprawach nauka jak i Biblia zdają się sobie wzajemnie zaprzeczać. A mimo to, gdy nauka się rozwinęła, to teorie naukowe okazały się błędne, a Biblia okazała się słuszna. Na przykład, niegdyś standardową praktyką lekarską było upuszczanie pacjentom krwi jako sposób leczenia ich choroby. Wielu ludzi zmarło z powodu nadmiernej utraty krwi. Obecnie wielu profesjonalistów ze środowiska medycznego wie, że upuszczanie krwi jako sposobu leczenie w przypadku większości chorób przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Biblia zawsze nauczała, że "życie ciała jest we krwi"(3 Ks. Mojżeszowa 17.11).

Biblijne prawdziwe twierdzenia dotyczące historii świata zostały również potwierdzone. Sceptycy zazwyczaj kiedyś krytykowali Biblię za jej wzmiankowanie o ludności hetyckiej (na przykład w 2 Ks. Królewskiej 7.6). Brak dowodów archeologicznych potwierdzających istnienie kultury hetyckiej było często przytaczany jako argument na podważenie Pisma Świętego. Jednak w 1876r. archeolodzy odkryli dowody potwierdzające istnienie ludności hetyckiej, a na początku XX wieku znakomita większość kwestii odnośnie ludności hetyckiej oraz jej wpływu na świat antyczny były wiedzą powszechną.

Naukowa i historyczna zgodność Biblii jest ważnym dowodem na prawdziwość Biblii, ale Biblia zawiera również proroctwa, które się wypełniły. Niektórzy autorzy biblijni wypowiedzieli twierdzenia dotyczące przyszłości na wieki zanim się spełniły. Jeśli wydarzyłoby się jakiekolwiek zdarzenie jakie zostało przewidziane, to byłoby to zdumiewające. A jednak Biblia zawiera wiele, wiele takich proroctw. Niektóre z przepowiedni wypełniło się w krótkim czasie (Abraham i Sara mieli syna, trzykrotne zaparcie się Piotra, Paweł był świadkiem dla Jezusa w Rzymie itp.). Inne proroctwa wypełniły się setki lat później. 300 mesjanistycznych proroctw wypełniło się przez Jezusa, co w sensie czysto racjonalnym nie mogłoby się wypełnić przy udziale jednej osoby, gdyby większa siła nie miała w tym swego udziału. Dokładne proroctwo takie jak miejsce narodzenia się Jezusa, jego działalność, sposób śmierci oraz zmartwychwstania ukazują nadprzyrodzoną dokładność Pisma Świętego.

Jeśli poddamy Biblię próbie, to sprawdza się w każdej dziedzinie. Jej prawda rozciąga się również na sprawy duchowe. Oznacza to, że jeśli Biblia mówi, że naród hetycki istniał, to możemy wierzyć, że rzeczywiście istniała ludność hetycka, a jeśli Biblia naucza, że "wszyscy zgrzeszyli" (Rzymian 3.23) oraz "karą za grzech jest śmierć" (Rzymian 6.23), to powinniśmy również w to wierzyć. A jeśli Biblia mówi nam, że "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5.8) oraz to "aby każdy, kto weń [Jezusa] wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ew. Jana 3.16) to możemy i powinniśmy w to również wierzyć.

© Copyright Got Questions Ministries