www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg wybrał Marię?

Odpowiedź:
"A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria" (Ew. Łukasza 1.26-27). Słowa te są znane dla większości z nas jako część tego co nazywamy historią świąteczną. Gabriel zwiastuje dobrą wiadomość Marii o tym, że "znalazła łaskę u Boga" i urodzi syna, który będzie rządził na wieki na tronie ojca Dawida (Ew. Łukasza 1.30-33). We fragmentach, które splatają się jak gobelin, odkrywamy, że Bóg miał powody, aby wybrać czas, miejsce i ludzi zaangażowanych w Jego plan odkupienia (Efezjan 1.9–11). Artykuł ten zbada niektóre powody dla jakich Bóg wybrał Marię na matkę Mesjasza.

1. Maria pochodziła z właściwego rodu. Łukasz śledzi rodowód Marii poprzez Dawida, Boaza, Judę, Jakuba, Izaaka i Jakuba.Jej syn miał kwalifikować się do noszenia tytułu Syna Dawida i być sprawiedliwą „gałązka", która miała pochodzić z rodziny Dawida (Ks. Izajasza 11.1; tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska).

2. Maria była zaręczona z mężczyzną, którego pochodzenie wymagało od niego wyjazdu do Betlejemu we właściwym czasie. Ks. Micheasza 5.2 przepowiedziała miejsce narodzin Mesjasza, wskazując Betlejem w Judzie.Wiele dziewic mogło zaznać łaski Bożej i być może wywodzić się z rodu króla Dawida, ale niewiele było w małym miasteczku Betlejem, gdy miał się narodzić Mesjasz.

3. Maria była dziewicą. Kluczowe było to by matka Mesjasza była dziewicą, aby wypełniło się proroctwo z Ks. Izajasza 7.14 (tłum. Biblia Warszawska): "Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel." Mateusz przypomniał swoim czytelnikom o tym proroctwie, które było kluczowe w weryfikacji tożsamości Jezusa (Ew. Mateusza 1.23). Ona nie mogła być zamężna, inaczej świat założyłby, że Jezus miał ziemskiego ojca. Nie mogła mieć złej reputacji, inaczej nikt nie uwierzyłby w jej historię o narodzinach z dziewicy, nawet jej własna rodzina. Narodziny z dziewicy, omijając ludzkiego ojca, ominęły przekazanie grzesznej natury i pozwoliły Mesjaszowi być bezgrzesznym człowiekiem.

4. Maria była z Nazaretu. Proroctwa podane na setki lat przed narodzinami Jezusa wskazywały na to, że Mesjasz nie będzie cieszył się znaczącą reputacją (Ks. Izajasza 53; Ks. Zachariasza 9.9; por. Ew. Mateusza 2.23). Nazwanie kogoś Nazarejczykiem czy Galilejczykiem było czymś w rodzaju zniewagi w tamtych czasach (zobacz Ew. Jana 1.46). Gdyby Maria była zamożna, cieszyłaby się prestiżem społecznym lub pochodziła z wpływowego miasta, Jezus nie mógłby łatwo nawiązać kontaktu z prostymi ludźmi, tymi, których przyszedł zbawić (Ew. Łukasza 19.10; Ew. Marka 2.17). Ale ponieważ pochodził z Nazaretu, rodzinnego miasta Marii, spełniła się przepowiednia o Jego pokorze i zwyczajności.

Bóg mógł mieć więcej powodów, aby wybrać Marię z Nazaretu, ale będziemy musieli poczekać, aż dostaniemy się do nieba, by dowiedzieć się, jakie dokładnie. Maria była tylko osobą, której Bóg użył do swoich celów. Ze względu na pewne nieporozumienia dotyczące Marii należy zauważyć, że nie została wybrana dlatego, że była bardziej święta niż inni ludzie. Zwrócenie się anioła do niej jako kobiety „łaską obdarzona” i „błogosławioną” (Ew. Łukasza 1.28) jest odniesieniem do wyjątkowości jej zadania które miało nadejść, a nie do jakiegokolwiek poziomu cnoty, jaki osiągnęła. Maria była z pewnością pobożną kobietą, ale nie o to chodzi. Gabriel kładł nacisk na jej przywileje, a nie na pobożność. „Znalazła łaskę u Boga” (werset 30), co mówi więcej o dobroci Boga niż o dobroci Marii. Była odbiorcą Bożej łaski, Jego niezasłużonej łaski.

Maria staje się dla nas przykładem całkowitego oddania Panu w swojej odpowiedzi jakiej udzieliła aniołowi Gabrielowi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" (Ew. Łukasza 1.38; tłum. Biblia Warszawska). Obyśmy mieli mądrość i łaskę by odpowiedzieć na Boże powołanie, jakiekolwiek by ono nie było, w sposób jaki pokazała Maria.© Copyright Got Questions Ministries