www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest definicja zła?

Odpowiedź:
Złem jest zwykle określane to, co jest moralnie niedobre, grzeszne lub niegodziwe; jednak słowo zło może również odnosić się do wszystkiego, co wyrządza krzywdę, z wymiarem moralnym lub bez niego. Słowo w obu aspektach jest użyte w Biblii. Cokolwiek co sprzeczne jest ze świętą naturą Boga jest złem (zobacz Psalm 51.4). Po drugiej stronie, jakakolwiek katastrofa, tragedia czy nieszczęście może być nazwane "złem" (zobacz 1 Ks. Królewska 17.20).

Złe zachowanie obejmuje popełnianie grzechu wobec innych ludzi (morderstwo, kradzież, cudzołóstwo) i popełnianie zła wobec Boga (niewiara, bałwochwalstwo, bluźnierstwo). Od nieposłuszeństwa w Ogrodzie Eden (1 Ks. Mojżeszowa 2.9) do niegodziwości Wielkiego Babilonu (Ks. Objawienia 18.2), Biblia mówi o fakcie (istnienia) zła, człowiek jest odpowiedzialny za zło, którego się dopuszcza: "umrze tylko ta osoba, która grzeszy" (Ks. Ezechiela 18.20; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Zasadniczo zło jest brakiem dobroci. Zło moralne nie jest kwestią fizyczną; jest brakiem czegoś dobrego. Jak zauważył filozof chrześcijański J.P. Moreland "zło to brak dobra. To zepsute dobro. Możesz mieć dobro bez zła, ale nie możesz mieć zła bez dobra." Lub chrześcijański apologeta Greg Koukl powiedział, "Ludzka wolność została wykorzystana w taki sposób, aby umniejszyć dobro na świecie i to pomniejszenie, ten brak dobra, to jest to, co nazywamy złem”.

Bóg jest miłością (1 Jana 4.8); brak miłości w człowieku jest niepodobna do Boga i tym samym jest złem. A brak obecności miłości przejawia się niekochającym zachowaniem. To samo można powiedzieć o Bożym miłosierdziu, sprawiedliwości, cierpliwości itp. Brak tych bogobojnych cech w kimś to zło. To zło wówczas manifestuje się w zachowaniu, które jest niemiłosierne, niesprawiedliwe, niecierpliwe itp., przynosząc więcej szkody dla dobrego świata, jaki Bóg uczynił. Jak się okazuje, brakuje nam wielu rzeczy: "jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego" (Rzymian 3.10).

Zło moralne jest popełniane wobec innych i może istnieć nawet wtedy, gdy nie towarzyszy mu zewnętrzne działanie. Morderstwo jest złym działaniem, ale jego początek tkwi w moralnie złym sercu (Ew. Mateusza 5.21-22). Popełnianie cudzołóstwa jest złem, ale także moralnym złem jest pożądanie w sercu (Ew. Mateusza 5.27-28). Jezus powiedział "To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka" (Ew. Marka 7.20-23).

Ci, którzy popadają w złe zachowanie, zwykle zaczynają małymi krokami. Paweł ukazuje tragiczny postęp popadania w coraz większe zło w 1 rozdziale listu do Rzymian. Zaczyna się od odmowy wyrażenia uwielbienia Bogu lub własnej wdzięczności (Rzymian 1:21), a kończy się na tym, że Bóg oddaje ich „zdeprawowanemu umysłowi” i pozwala im być „napełnionymi wszelkiego rodzaju niegodziwościami” (wersety 28-29).

Ci, którzy dopuszczają się zła są w pułapce szatana i są niewolnikami grzechu: "Powinien [sługa Boży] z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego" (2 Tymoteusza 2.25-26; zobacz także Ew. Jana 8.34). Jedynie dzięki Bożej łasce możemy być uwolnieni.

Zło fizyczne to problem, który dotyka ludzi na świecie i może, ale nie musi być powiązany ze złem moralnym lub sądem Bożym. Ks. Kaznodziei Salomona 11.2 radzi, aby z tego powodu dywersyfikować nasze starania "bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi." Zło w tym przypadku oznacza "katastrofę", "nieszczęście" czy "klęskę" i tak to określają inne tłumaczenia. Czasami zło fizyczne jest po prostu skutkiem wypadku bez znanej przyczyny moralnej; przykłady obejmują urazy, wypadki samochodowe, huragany czy trzęsienia ziemi. Innym razem, zło fizyczne jest Bożą zemstą za grzechy pojedynczych osób lub grup. Sodoma i otaczające ją miasta zostały zniszczone z powodu ich grzechów (1 Ks. Mojżeszowa 19), a Bóg sprawił, że "była to przestroga dla tych, którzy chcieliby kiedykolwiek żyć bezbożnie" (2 Piotra 2.6; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Wielokrotnie Bóg ostrzegał Izrael o nieszczęściach, które ich czekały, gdyby się zbuntowali: "A przecież On również potrafi sprowadzić niedolę; On słów swoich nie cofa, powstanie przeciw domowi złoczyńców i przeciw pomocy dla źle postępujących" (Ks. Izajasza 31.2; tłum. Biblia Tysiąclecia). We wszystkich przypadkach, Bóg czynił swoją wolę poprzez różne sytuacje, aby zrealizować swój dobry cel (Rzymian 8.28).

Bóg nie jest autorem moralnego zła; raczej to Jego świętość je definiuje. Stworzeni na obraz Boży, ponosimy odpowiedzialność, aby dokonywać moralnych wyborów, które podobają się Bogu i dostosowują się do Jego woli. On pragnie naszej świętości (1 Tesaloniczan 4.3) i nie życzy nam, abyśmy grzeszyli (Jakuba 1.13). W nawróceniu i wierze w Chrystusa mamy przebaczenie grzechu i odwrócenie moralnego zła w nas (Dz. Apostolskie 3.19). Jako dzieci Boże idziemy zgodnie z tym nakazem: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rzymian 12.21).

© Copyright Got Questions Ministries