www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest Księga Życia?

Odpowiedź:
Księga Objawienia 20.15 stwierdza, "I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." Księga Życia w tym ujęciu, jest listą imion tych, którzy będą na wieki żyć z Bogiem w niebie. To jest zwój zawierający tych, którzy są zbawieni. O Księdze Życia wspomina również fragment Ks. Objawienia 3.5; 20.12 oraz Filipian 4.3. Ta sama księga jest również nazwana Księgą Żywota Baranka, ponieważ zawiera imiona tych, którzy zostali odkupieni krwią Pana Jezusa (Ks. Objawienia 13.8; 21.27).

Skąd możesz być pewien, że Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia? Być pewnym, że jesteś zbawiony. Odwróć się od swoich grzechów i uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela (Filipian 4.3; Ks. Objawienia 3.5). Gdy Twoje imię zostanie zapisane w Księdze Życia, to nigdy nie zostanie z niej usunięte (Ks. Objawienia 3.5; Rzymian 8.37-39). Żaden szczerze wierzący człowiek nie powinien wątpić w swoje wieczne przeznaczenie w Chrystusie (Ew. Jana 10.28-30).

Wielki Biały Tron Sądu opisany w Ks. Objawienia 20.11-15 jest sądem dla niewierzących. Ten fragment jasno wskazuje, że nikt kto uczestniczy w tym osądzie ma swojego imienia zapisanego w Księdze Życia (Ks. Objawienia 20.12-14). Los bezbożnych jest przesądzony; ich imiona nie znajdują się w Księdze Życia; ich kara jest pewna.

Niektórzy wskazują na fragment z Ks. Objawienia 3.5 jako "dowód" na to, że człowiek może utracić zbawienie. Jednak, obietnica zawarta we fragmencie z Ks. Objawienia 3.5 jasno pokazuje, że Pan nie wymaże imienia: "Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota..." Zwycięzca jest tym, który przezwycięża pokusy, próby i zło tego świata- innymi słowy, ten kto jest odkupiony. Zbawieni są spisani w rejestrze Bożym i mają obietnicę wiecznego bezpieczeństwa.

Innym fragmentem, który często wzbudza zamieszanie jest Psalm 69.29: "Niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!" Ta "księga życia" nie powinna być mieszana z Księgą Życia Baranka. Dawid odnosi się tutaj do ziemskiego, fizycznego życia, a nie życia wiecznego w niebie. To samo dotyczy "księgi" wspomnianej w 2 Ks. Mojżeszowej 32.32-33.

Bóg prowadzi poprawne zapisy. On zna swój lud, i posiada listę imion swoich dzieci, które na zawsze są w jego księdze.

© Copyright Got Questions Ministries