www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy istnieją dwie, czy też trzy części ludzkiej istoty? Czy posiadamy duszę, ducha i ciało, czy też ciało i duszę/ducha?

Odpowiedź:
Księga Rodzaju 1:26-27 mówi: „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”.

Te wersety mówią o tym, że w istocie ludzkiej istnieje pewna część, która sprawia, że różnimy się od innych stworzeń. Ludzie w momencie tworzenia mieli posiadać pewną relację z Bogiem, i w tym celu Bóg dał nam cielesną i duchową część osobowości. Część cielesna jest materialna: to nasze fizyczne ciało, organy, itp. i część ta istnieje tak długo, jak dana osoba żyje. Część duchowa składa się z tego, co niematerialne: ducha, duszy, intelektu, woli, świadomości, itp. Te części naszej istoty istnieją nawet wtedy, kiedy nasze ciało już umrze.

Wszyscy ludzie posiadają zarówno cielesną jak i duchową część swojej istoty. Jasne jest, że wszyscy ludzie posiadają ciało, krew, kości, organy i komórki. Jednak to część duchowa często stanowi przedmiot debat. Co Pismo Święte mówi na ten temat? Księga Rodzaju 2:7 mówi, że człowiek został stworzony jako żyjąca dusza. Księga Liczb 16:22: „Wtedy oni padli na twarz i błagali: O Boże, Boże, od którego zależy życie wszystkich istot: czy chcesz gniewem swym ogarnąć całą społeczność, gdy tylko jeden zgrzeszył?” W dosłownym tłumaczeniu werset mówi o Bogu jako o Bogu duchów całej ludzkości. Księga Przysłów 4:23 mówi: „Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło”. Ten werset mówi o tym, że serce jest główną częścią ludzkiej osobowości, gdzie mieszczą się emocje i wola . Dzieje Apostolskie 23:1: „Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem”. List św. Pawła do Rzymian 12:1-2: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. Widzimy więc, że istnieją różne aspekty duchowej części istoty człowieka, i wszyscy ludzie są zarówno duchowi jak i cieleśni. Ta lista odnośników biblijnych jest zaledwie zarysem tego tematu.

Zatem, podczas gdy wiele dyskusji na temat duchowej części ludzkiej istoty skupia się na duszy i duchu, Pismo Święte podkreśla, że istnieje o wiele więcej, niż tylko te dwie części. W jakiś sposób te wymienione powyżej cechy (dusza, duch, serce, świadomość i umysł) są połączone i powiązane ze sobą. Dusza i duch ostatecznie jednak są najważniejszymi częściami ludzkiej duchowości. Najprawdopodobniej to w nich zawarte są inne części. Świadomi tych faktów, postarajmy się ustalić, czy człowiek jest istotą dychotomiczną, czy trychotomiczną. Nie jest możliwe stworzenie jakiejś koncepcji dogmatycznej na ten temat. Istnieją dobre argumenty przemawiające i za pierwszą, i za drugą z tych koncepcji. Kluczowym wersetem w tej kwestii jest cytat z Listu do Hebrajczyków 4:12: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Pismo Święte mówi nam przynajmniej dwie rzeczy w tym względzie. (1) Dusza i duch mogą być rozdzielone. (2) Podział na ducha i duszę możliwy jest tylko na podstawie Pisma Świętego. Możemy być pewni, że jako ludzie posiadamy ducha, duszę i ciało, i o wiele więcej! Jednak ważne jest, byśmy, zamiast skupiać się na tych sprawach, skupiali się bardziej na naszym Stwórcy, który nas stworzył tak cudownie (Psalm 139:14).

© Copyright Got Questions Ministries