www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaki jest cel kościoła dzisiaj?

Odpowiedź:
Dzieje Apostolskie 2:42 podają cel Kościoła w jednym zdaniu: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie”. Tak więc zgodnie z tym fragmentem Pisma, cele / działanie Kościoła powinny polegać na: (1) nauczaniu doktryny biblijnej, (2) dostarczeniu miejsca społeczności ludzi wierzących, (3) przestrzeganiu wieczerzy Pańskiej, i (4) na modlitwie.

Kościół ma uczyć doktryny biblijnej, tak, byśmy byli ugruntowani w wierze. List do Efezjan 4:14 mówi: „[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu”. Kościół ma być miejscem społeczności, gdzie chrześcijanie mogą być oddani sobie nawzajem i wzajemnie się szanować (List św. Pawła do Rzymian 12:10), pouczać się nawzajem (List św. Pawła do Rzymian 15:14), być miłymi i współczującymi dla siebie nawzajem (List św. Pawła do Efezjan 4:32), zachęcać siebie nawzajem (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:11), a co najważniejsze: kochać siebie nawzajem (1 List św. Jana 3:11).

Kościół jest miejscem, gdzie wierzący mogą przystąpić do Wieczerzy Pańskiej (Komunii), która jest pamiątką śmierci i przelanej za nas krwi Chrystusa (1 List św. Pawła do Koryntian 11:23-26). Idea „łamania chleba” (Dzieje 2:42) także mówi o wspólnych posiłkach. Jest to kolejny dowód na to, że Kościół służy do tworzenia społeczności. Według Dziejów Apostolskich 2:42 głównym celem istnienia Kościoła jest modlitwa. Kościół ma być miejscem modlitwy, w którym wpaja się modlitwę, i które praktykuje modlitwę. List św. Pawła do Filipian 4:6-7 zachęca nas: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”.

Kolejnym „poleceniem” danym Kościołowi jest głoszenie Ewangelii zbawienia przez Jezusa Chrystusa (Ewangelia wg św. Mateusza 28:18-20; Dzieje Apostolskie 1:8). Kościół jest powołany do tego, by dzielić się Ewangelią słowami i uczynkami. Kościół ma być „latarnią” w społeczeństwie, latarnią, która wskazuje ludziom naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kościół ma mówić o Ewangelii i przygotowywać jego członków do głoszenia Ewangelii (1 List św. Piotra 3:15).

Niektóre z powodów, dla których istnieje Kościół, są opisane w Liście św. Jakuba 1:27: „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata”. Kościół ma opiekować się ludźmi w potrzebie. To oznacza nie tylko głoszenie Ewangelii, ale także zaspokajanie właściwych i podstawowych fizycznych potrzeb (jedzenie, ubranie, schronienie). Kościół ma także wyposażać wierzących w narzędzia potrzebne do przezwyciężenia grzechu i trzymania się w wolności od zanieczyszczeń tego świata. Dzieje się to dzięki zasadom, które zostały wymienione powyżej, czyli dzięki biblijnemu nauczaniu i społeczności chrześcijańskiej.

Skoro to wszystko zostało powiedziane, jaki jest cel istnienia Kościoła? Lubię powoływać się na ilustrację z 1 Listu św. Pawła do Koryntian 12:12-27. Kościół jest Bożym „ciałem”, my jesteśmy jego rękami, ustami i stopami na tym świecie. Mamy robić to, co Jezus Chrystus robiłby, gdyby w sposób fizyczny chodził po świecie. Kościół ma być „chrześcijański” „taki jak Chrystus” i idący za nim.

© Copyright Got Questions Ministries