www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są Boże obietnice?

Odpowiedź:
Istnieje wiele, wiele Bożych obietnic w Piśmie Świętym. W każdej obietnicy, Bóg obiecuje, że coś się wydarzy (lub nie wydarzy) lub czymś obdarzy lub coś się wypełni. To nie są nonszalanckie, zwyczajne obietnice takie jak my często składamy; obietnice Boga są solidnymi, niezachwianymi zobowiązaniami złożonymi przez samego Boga. A ponieważ Bóg jest wierny, odbiorcy boskich obietnic mogą mieć całkowitą pewność, że to co Bóg obiecał rzeczywiście zostanie zrealizowane (4 Ks. Mojżeszowa 23.19).

Oto tylko kilka obietnic, które złożył Bóg:

Boże obietnice w Starym Testamencie.

Bóg obiecał błogosławić Abrahama i poprzez jego potomków, cały świat (1 Ks. Mojżeszowa 12.2-3). Ta obietnica nazwana Przymierzem Abrahamowym, wskazuje na przyjście Mesjasza, którego Abraham wyczekiwał (Ew. Jana 8.56).

Bóg obiecał Izraelowi, że będzie ich Bogiem i uczyni ich swoim ludem (3 Ks. Mojżeszowa 26.12-13). Historia Starego Testamentu jest pełna przykładów Bożego wypełniania tej obietnicy.

Bóg obiecał, że jeśli będziemy Go szukać, znajdziemy Go (5 Ks. Mojżeszowa 4.29). Nie gra trudnego do zdobycia. "PAN Bóg nasz przytomny jest na wszystkie prośby nasze" (5 Ks. Mojżeszowa 4.7; tłum. Biblia Jakuba Wujka).

Bóg obiecał ochronę dla Swoich dzieci (Psalm 121). Był czujnym stróżem nad całym Izraelem.

Bóg obiecał, że Jego miłość nigdy nie zawiedzie (1 Ks. Kronik 16.34). On jest wierny pod każdym względem.

Bóg obiecał Izraelowi, że ich grzech może być wybaczony, ich dobrobyt odnowiony, a ich naród uleczony (2 Ks. Kronik 7.14). Pokuta utorowała drogę do przeżywania wspólnoty i błogosławieństwa.

Bóg na warunkach Przymierza Mojżeszowego obiecał Izraelowi dobrobyt za posłuszeństwo, i zniszczenie za nieposłuszeństwo (5 Ks. Mojżeszowa 30.15-18). Niestety, Izrael ostatecznie zdecydował, aby nie posłuchać i cały naród został podbity przez Asyrię i Babilon.

Bóg obiecał błogosławieństwo wszystkim, którzy będą mieli upodobanie w Jego Słowie (Psalm 1.1-3). Zwykła wiara ma swoje nagrody.

Boże obietnice w Nowym Testamencie.

Bóg obiecał zbawienie wszystkim, którzy wierzą w Jego Syna (Rzymian 1.16-17). Nie ma większego błogosławieństwa niż darmowy dar Bożego zbawienia.

Bóg obiecał, że wszystko uczyni dla dobra Swoich dzieci (Rzymian 8.28). To jest szerszy obraz, który powstrzymuje nas przed przerażaniem się obecnymi okolicznościami.

Bóg obiecał pocieszenie w naszych zmaganiach (2 Koryntian 1.3-4). Ma plan i pewnego dnia będziemy mogli dzielić się otrzymanym pocieszeniem.

Bóg obiecał nowe życie w Chrystusie (2 Koryntian 5.17). Zbawienie jest początkiem całkiem nowego istnienia.

Bóg obiecał każde duchowe błogosławieństwo w Chrystusie (Efezjan 1.3). Podczas gdy w Starym Testamencie, Izrael miał obietnicę fizycznego błogosławieństwa, dzisiejszy kościół otrzymał obietnicę duchowego błogosławieństwa "w rzeczywistości niebiańskiej." Nasze dziedzictwo jest dla nas zarezerwowane (1 Piotra 1.4).

Bóg obiecał ukończyć dzieło jakie w nas rozpoczął (Filipian 1.6). Bóg nie czyni czegoś w połowie. On rozpoczął w nas Swoje dzieło i z pewnością je ukończy.

Bóg obiecał pokój gdy się modlimy (Filipian 4.6-7). Jego pokojem jest ochrona. Będzie "strzegła naszych serc i myśli w Chrystusie."

Bóg obiecał troszczyć się o nasze potrzeby (Ew. Mateusza 6.33; Filipian 4.19). To nie oznacza, że otrzymujemy wszystko to co chcemy, ale nasze potrzeby zostaną zaspokojone. Jesteśmy znacznie cenniejsi niż ptaki, a nasz Niebiański Ojciec nas karmi (Ew. Mateusza 6.26).

Obietnice Jezusa w Ewangeliach.

Jezus obiecał odpoczynek (Ew. Mateusza 11.28-30). Ciężary zostały złożone na Kalwarii.

Jezus obiecał obfite życie dla tych, którzy Go naśladują (Ew. Jana 10.10). Naśladowanie Jezusa przynosi nam większe duchowe spełnienie niż moglibyśmy się spodziewać.

Jezus obiecał życie wieczne tym, którzy Mu ufają (Ew. Jana 4.14). Dobry Pasterz również obiecuje, że będzie nas bezpiecznie trzymał: "I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej" (Ew. Jana 10.28).

Jezus obiecał swoim uczniom moc z góry (Dz. Apostolskie 1.8). W tej mocy, będą czynili "zamęt w całym świecie" (Dz. Apostolskie 17.6).

Jezus obiecał, że wróci po nas (Ew. Jana 14.2-3). Od tego momentu będziemy z nim na zawsze.

Istnieje o wiele więcej Bożych obietnic, które można by wymienić. Wszystkie mają swoje ostateczne spełnienie w Jezusie Chrystusie, "odblasku Jego chwały" (Hebrajczyków 1.3). "Ponieważ ile tylko było obietnic Bożych, wszystkie w Nim [Chrystusie] się wypełniły" (2 Koryntian 1.20).

© Copyright Got Questions Ministries