www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy istnieje życie po śmierci?

Odpowiedź:
Czy życie po śmierci istnieje? Biblia mówi: „Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy; Ale czy zmarły ożyje” (Księga Hioba 14:1-2, 14)?

Tak jak Hiob, prawie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co dokładnie dzieje się z nami po śmierci? Czy po prostu przestajemy istnieć? Czy życie stanowi drzwi obrotowe, przez które opuszczamy ziemię, by wrócić tą samą drogą, aby osiągnąś doskonałość? Czy wszyscy po śmieci będą w tym samym miejscu czy też w wielu różnych miejscach? Czy naprawdę istnieje piekło i niebo, czy miejsca te odzwieciedlają stan, w jakim ludzie znajdą się po śmierci?

Biblia mówi nie tylko o istnieniu życia po śmierci. Ona mówi o życiu wiecznym i wpaniałym. „Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 List św. Pawła do Koryntian 2:9). Jezus Chrystus, ludzkie wcielenie Boga, przybył na ziemię, by dać nam dar życia wiecznego. „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Księga Izajasza 53:5).

Jezus wziął na siebie karę, na która zasłużył każdy z nas, i oddał za nas swoje własne życie. Trzy dni później udowodnił swoje zwyciestwo nad śmiercią poprzez zmartwychwstanie, zarówno duchowe, jak i cielesne. Przez czterdzieści dni od zmarwychwstania pozostawał na ziemi, a tysiące ludzi naocznie widziało go zanim wstąpił do swojego wiecznego domu w niebie. List św. Pawła do Rzymian 4:25 mówi: „On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.”

Zmartwychwstanie Chrystusa jest udokumentowanym faktem. Apostoł Paweł wzywał ludzi do tego, by sprawdzali jego wiarygodność u naocznych świadków. W ten sposób nikt nie mógł zakwestionować zmartwychwstania Jezusa. Zmartwychwstanie to kamień węgielny wiary chrześcijan. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, my możemy wierzyć, że też będziemy zmartwychwzbudzeni.

Paweł upominał niektórych chrześcijan, którzy w to nie wierzyli: „Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał” (1 List św. Pawła do Koryntian 15:12-13).

Chrystus był zaledwie pierwszym owocem wielkiego żniwa tych, którzy zostaną zmartwychwzbudzeni. Fizyczna śmierć dokonała się przez jednego człowieka, Adama, przez którego wszyscy jesteśmy grzeszni. Ale wszyscy ci, którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostali adoptowani do Bożej rodziny, będą mieli życie wieczne (1 List św. Pawła do Koryntian 15:20-22). Tak jak Bóg zmartwychwzbudził Jezusa w ciele, tak ciała nas wszystkich zostaną zmartwychwzbudzone w chwili powtórnego przyjścia Jezusa ( 1 List św. Pawła do Koryntian 6:14).

I choć wszyscy w końcu dostąpimy zmartwychwstania, nie wszyscy pójdą razem do nieba. Już w tym życiu każdy z nas musi zdecydować, gdzie chce spędzić wieczność. Biblia mówi, że zdecydowano, by człowiek raz umarł, a potem będzie sądzony (1 List św. Pawła do Hebrajczyków 9:27). Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, spędzą życie wieczne w niebie, ale niewierzący zostaną zesłani na mękę wieczną lub do piekła (Ewangelia wg św. Mateusza 25: 46).

Piekło, podobnie jak niebo, nie jest jedynie stanem ducha, lecz jest dosłownym i prawdziwym miejscem. Miejscem, w którym ludzie niesprawiedliwi doświadczą nie kończącego się, wiecznego gniewu Bożego. Będą cierpieć psychicznie, emocjonalnie i fizycznie, czując ciągły wstyd, żal i potępienie.

Piekło zostało opisane jako otchłań, czeluść (Ewangelia wg św. Łukasza 8:31, Apokalipsa św. Jana 9:1), i jako jezioro ognia i siarki, w którym przebywający ludzie będą cierpieć wiecznie, dniem i nocą (Apokalipsa św. Jana 20:10). W piekle będzie płacz i zgrzytanie zębów, oznacząjące wielki smutek i złość (Ewangelia wg św. Mateusza 13:42). To miejsce „gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (Ewangelia wg św. Marka 9:48). Bóg nie czerpie żadnej satysfakcji ze śmierci złych ludzi. On pragnie, by zawrócili ze swej drogi i żyli (Księga Ezechiela 33:11). Ale On nie będzie zmuszał nas do poddania się pod Jego panowanie. Jeśli zdecydujemy się odrzucić Boga, On nie ma wyboru – da nam to, czego chcemy: życie z dala od Niego.

Życie na ziemi stanowi czas próby i przygotowania na to, co nastąpi później. Dla wierzących po śmierci nastąpi wieczne życie w bezpośredniej obecności Boga. W jaki sposób stajemy się ludźmi sprawiedliwymi i godnymi, by otrzymać życie wieczne? Jest tylko jedna droga do tego: wiara w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i zaufanie Mu. Jezus powiedział:„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki...” (Ewangelia wg św. Jana 11:25-26).

Życie wieczne jest darem dostępnym dla każdego. Bóg wymaga jednak od nas, byśmy zaparli się światowych przyjemności i poświecili się Jemu. „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży” (Ewangelia wg św. Jana 3:36). Nie zostanie nam dana szansa, by pokutować z naszych grzechów po śmierci, ponieważ gdy ujrzymy Boga twarzą w twarz, nie będziemy już mieli wyboru: będziemy w niego wierzyć. Bóg chce, byśmy przyszli do Niego w wierze i miłości teraz. Jeśli uznamy śmierć Jezusa za ofiarę za nasz grzeszny bunt przeciwko Bogu, Bóg zapewni nam wspaniałe życie na ziemi, ale także nieprzemijające życie w obecności Chrystusa.

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej, czy jakiejkolwiek innej modlitwy, nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Jezusa może uratować Cię od mocy grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie Ci zbawienia. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”


© Copyright Got Questions Ministries