www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są kluczowe wydarzenia w życiu Jezusa Chrystusa (część 3)?

Odpowiedź:
Poniżej znajdują się kluczowe wydarzenia z życia Chrystusa oraz odniesienia biblijne, w których są one opisane (część 3)

Ostatnia Wieczerza: (Ew. Mateusza 26.1-30; Ew. Marka 14.12-26; Ew. Łukasza 22.7-38; Ew. Jana 13.1-38)- to przejmujące ostatnie spotkanie z uczniami, których kochał, Jezus rozpoczyna lekcją poglądową. Uczniowie kłócili się o to, kto spośród nich jest największy (Ew. Łukasza 22.24), ukazując wyraźnie ich bezbożną perspektywę. Jezus po cichu wstał i zaczął umywać ich stopy, zajęcie normalnie wykonywane przez ludzi z najniższym statusem, zazwyczaj niewolników płci męskiej. Poprzez ten zwyczajny akt miłości, przypomniał im, że Jego naśladowcy są tymi, którzy służą sobie wzajemnie, a nie tymi, którym mają inni służyć. Dalej wyjaśniał to, że jeśli Baranek Boży nie oczyści ich z grzechu, to dana osoba nigdy nie będzie czysta: "Jeśli ciebie nie umyję, nie będziesz miał więzi ze Mną" (Ew. Jana 13.8; tłum. Biblia Poznańska). Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus również wskazuje zdrajcę, Judasza Iskariotę, który wyda go w ręce władzy i doprowadzi do Jego aresztowania. Uczniowie byli smutni, gdy Jezus powiedział, że jeden z nich Go zdradzi i zastanawiali się, który z nich to będzie. Byli nadal zdezorientowani, gdy Jezus potwierdził, że to Judasz Iskariota, któremu polecił aby poszedł i szybko zrobił to, co zamierzył. Po wyjściu Judasza Jezus ustanowił Nowe Przymierze we własnej krwi i dał nowe przykazanie, aby ci, którzy podążają za Nim, miłowali się wzajemnie i żyli mocą Ducha Świętego. Wspominamy pamiątkę nadania Nowego Przymierza przez Jezusa za każdym razem, gdy uczestniczymy w Wieczerzy- Komunii, upamiętniając to, że Jego ciało i krew zostały poświęcone dla naszego zbawienia.

Aresztowanie w Getsemane: (Ew. Mateusza 26.36-56; Ew. Marka 14.32-50; Ew. Łukasza 22.39-54; Ew. Jana 18.1-12)- po Ostatniej Wieczerzy, Jezus poprowadził uczniów do ogrodu Getsemane, gdzie miało miejsce kilka rzeczy. Jezus odszedł od nich na bok, aby się modlić, prosząc ich, aby również czuwali i modlili się. Ale kilkakrotnie powracał, i wciąż zastał ich śpiących, przygnębionych zmęczeniem i smutkiem z powodu perspektywy Jego utraty. Gdy Jezus modlił się, prosił Ojca, aby odsunął od niego ten kielich gniewu, który ma wypić gdy Bóg wyleje na Niego karę za grzechy świata. Ale, jak we wszystkim, Jezus poddał się woli Swojego Ojca i zaczął przygotowywać się do swojej śmierci, wzmocniony przez anioła posłanego, aby Mu służył w Jego ostatnich godzinach. Judasz przybył z tłumem ludzi i wskazał Jezusa całując go, a Jezus został aresztowany i zabrany do Kajfasza na pierwszą serię szyderczych przesłuchań.

Ukrzyżowanie i pogrzeb: (Ew. Mateusza 27.27-66; Ew. Marka 15.16-47; Ew. Łukasza 23.26-56; Ew. Jana 19.17-42)- śmierć Jezusa na krzyżu była punktem kulminacyjnym Jego służby na ziemi. To jest powód dla którego urodził się jako człowiek- aby umrzeć za grzechy świata, tak aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (Ew. Jana 3.16-18). Po tym, jak został uznany za niewinnego wszystkich zarzutów przeciwko Niemu, Jezus i tak został wydany Rzymianom na ukrzyżowanie. Wydarzenia tego dnia są zapisane i zawierają Jego siedem ostatnich wypowiedzi, drwiny i szyderstwa żołnierzy i tłumu, rzucanie losów o jego szaty przez żołnierzy oraz trzy godziny ciemności. W chwili gdy Jezus wyzionął ducha, nastąpiło trzęsienie ziemi, a wielka, ciężka zasłona oddzielająca Miejsce Najświętsze od reszty świątyni rozdarła się od góry do dołu, wskazując, że dostęp do Boga jest otwarty dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Ciało Jezusa zostało zdjęte z krzyża, złożone w grobie i pozostawione aż do zakończenia sabatu.

Zmartwychwstanie: (Ew. Mateusza 28.1-10; Ew. Marka 16.1-11; Ew. Łukasza 24.1-12; Ew. Jana 20.1-10). Biblia nie relacjonuje samego zmartwychwstania, mówi o pustym grobie i wiadomości, że Jezus powstał z martwych. Mówi również o Jego pojawianiu się przed wieloma. Dowiadujemy się, że Jezus powstał z martwych, gdy kobiety przyszły do grobu, gdzie go złożono, by przygotować Jego ciało na pochówek. Każda z ewangelii podaje inne szczegóły odnośnie tej relacji. W skrócie, grób był pusty, kobiety były oszołomione, a aniołowie ogłosili im, że Jezus powstał z martwych. Jezus się im objawił. Piotr i Jan również poszli sprawdzić to, że grób jest pusty, i również uczniom ukazał się Jezus.

Pojawienia się po zmartwychwstaniu: (Ew. Mateusza 28.1-20; Ew. Marka 16.1-20; Ew. Łukasza 24.1-53; Ew. Jana 20.1-21.25; Dz. Apostolskie 1.3; 1 Koryntian 15.6)- podczas czterdziestu dni pomiędzy ukrzyżowaniem a Jego wstąpieniem do nieba, Jezus pojawiał się kilkukrotnie 500 Jego uczniom i innym ludziom. Po raz pierwszy ukazał się kobietom, blisko grobu, które przyszły, aby przygotować Jego ciało na pochówek, później Marii Magdalenie, której powiedział, że jeszcze nie wstąpił do Ojca. Jezus ponownie ukazał się dwóm uczniom na drodze do Emmaus i gdy jadł z nimi i rozmawiał, rozpoznali Go. Mężczyźni powrócili do Jerozolimy, odnaleźli uczniów i zdali świadectwo ich spotkania z Jezusem. Przeszedł przez ścianę i pojawił się przed uczniami w Jerozolimie, gdzie "wątpiący Tomasz" otrzymał dowód, ponownie w Galilei, gdzie widzieli inny cud. I chociaż łowili ryby całą noc i niczego nie złowili, Jezus powiedział im, aby zarzucili sieci jeszcze jeden raz, a ich sieci zapełniły się rybami. Jezus przygotował dla nich śniadanie i nauczył ich wielu ważnych prawd. Piotr otrzymał polecenie, aby karmił owce Pana i został poinformowany, jaką śmiercią uwielbi Pana. W tym czasie otrzymali Wielkie Posłannictwo.

Wniebowstąpienie: (Ew. Marka 16.19- 20; Ew. Łukasza 24.50-53; Dz. Apostolskie 1.9-12)- ostatnim działaniem Jezusa na ziemi było Jego wniebowstąpienie w obecności uczniów. Został zabrany w chmurze, która go ukryła przed ich wzrokiem, ale dwaj aniołowie przyszli, aby im powiedzieć, że pewnego dnia powróci w taki sam sposób. Ale teraz, Jezus zasiadł po prawicy Ojca w niebie. Akt zasiadania wskazuje, że dzieło zostało ukończone, co również On potwierdził zanim umarł na krzyżu, gdy powiedział, "wykonało się." Nie ma już nic innego do zrobienia, aby zapewnić zbawienie tym, którzy w Niego wierzą. Jego życie na ziemi jest zakończone, cena jest zapłacona, zwycięstwo zdobyte, a sama śmierć pokonana. Alleluja!

"Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać" (Ew. Jana 21.25).

© Copyright Got Questions Ministries