www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Świadczenie mormonom- jaki jest sposób?

Odpowiedź:
Jako wstęp do odpowiedzi, proszę zapoznaj się z naszym artykułem na temat mormonizmu i tego, w co wierzą mormoni. Jako chrześcijanie zawsze chcemy używać Biblii i jej ponadczasowych prawd jako naszego głównego narzędzia w świadczeniu o miłości Boga i zbawieniu przez Chrystusa. Jednym z problemów w próbie świadczenia mormonom jest to, że wierzą oni, iż Biblia została przez lata kompletnie wypaczona i nie jest już wiarygodna. Chociaż możemy z całą pewnością stwierdzić, że Pismo Święte na pewno nie uległo zniekształceniu - dzięki dowodom w postaci manuskryptów znad Morza Martwego, kilku kodeksów różnych części tekstu biblijnego i tysięcy innych manuskryptów - mormoni najprawdopodobniej się z tym nie zgodzą. Dlatego podejście do mormonów z innej strony jest bardziej skuteczne.

Ważne jest, aby zrozumieć, że mormoni używają wielu terminów, których używają chrześcijanie, takich jak zbawienie, usprawiedliwienie, niebo i inne. Jednak ich definicje różnią się od definicji biblijnych, które są nam znane. Na przykład mormoni mówią, że wierzą w zbawienie z łaski przez wiarę w Chrystusa. Jednak ich koncepcja zbawienia jest inkluzywna - każdy został zbawiony przez Chrystusa, aby żyć wiecznie, ale to uczynki każdej osoby decydują o tym, gdzie spędzi wieczność i jaki będzie wymiar jej wiecznych błogosławieństw (Artykuły Wiary, str. 78-79; Doktryna Mormonów, str. 348). Najwyraźniej zbawienie, tak jak wyjaśnia je Biblia, nie jest tym samym, co mormońska idea zbawienia. Dlatego dyskusje o doktrynę z mormonem rzadko kończy się sukcesem.

Kluczem do dotarcia do serca mormonów jest zrozumienie, że choć na zewnątrz mogą wydawać się pewni siebie i zadowoleni z siebie, wewnętrznie wielu z nich jest przepełnionych stresem i wątpliwościami, ponieważ nieustannie usiłują osiągnąć doskonałość. Częściowo wynika to z doktryny mormonów, a częściowo z presji rodziny. Rodzina jest dla mormonów niezwykle ważna, a spełnianie standardów zarówno rodzinnych, jak i kościelnych jest dla wielu z nich czynnikiem motywującym. W głębi duszy większość mormonów odczuwa lęk przed tym, że nie jest wystarczająco dobra, że nie dorównuje innym. W umyśle każdego mormona pojawia się pytanie: "Czy jestem wystarczająco wartościowy?". Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest wzmocnienie tej wątpliwości. Pokaż im, że dzięki własnym wysiłkom nie są nawet blisko tego, aby być godnym stanąć przed świętym Bogiem. To jest ta zła wiadomość, która musi poprzedzić dobrą wiadomość. Pokaż im na podstawie Pisma Świętego, że wszystkie ich "dobre czyny [są] jak skrwawiona szmata" (Ks. Izajasza 64.5; tum. Biblia Tysiąclecia), że "z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach" (Rzymian 3.20) i że "wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rzymian 3.23; tłum. Biblia Warszawska). Jeśli mormon przyzna się do tych prawd, powinien być otwarty na dobrą nowinę prawdziwej ewangelii Jezusa Chrystusa, że prawdziwa sprawiedliwość pochodzi tylko z krzyża, gdzie Bóg zastąpił nasz grzech sprawiedliwością Chrystusa (2 Koryntian 5.21). Żadna inna sprawiedliwość nie może ostać się przed Bogiem w Dniu Sądu Ostatecznego. Kiedy mormon lub ktokolwiek inny przyzna się do tych prawd, jest na dobrej drodze do zrozumienia prawdziwego zbawienia.

Podczas gdy ważne jest, abyśmy byli pilni w głoszeniu prawdy, ważne jest również, abyśmy oddali owoce dawania świadectwa w ręce naszego Boga, który jest w stanie "zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga" (Hebrajczyków 7.25). Możemy być pewni, że w ostatecznym rozrachunku to na Duchu Świętym spoczywa obowiązek poruszenia serc tych, którzy są zagubieni i otwarcia ich oczu na prawdę. Naszym zadaniem jest być "zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem" (1 Piotra 3.15-16; tłum. Biblia Warszawska), ufając Bogu co do słów, które mamy powiedzieć, modląc się gorliwie o dusze tych, którym świadczymy, i pozostawiając rezultat Jemu.

(Uwaga redakcyjna: wiele odniesień w naszych artykułach na temat mormonizmu pochodzi z publikacji mormońskich, takich jak Doktryna Mormona, Artykuły Wiary, Nauki o Zbawieniu, Historia Kościoła, Nauki i Przymierza itd. Inne pochodzą z samej Księgi Mormona, np. z ksiąg takich jak 1 Nefi, 2 Nefi i Alma).© Copyright Got Questions Ministries