www.gotquestions.org/PolskiPytanie: O jakim kamieniu jest mowa w Ew. Mateusza 16.18?

Odpowiedź:
Kwestia dotyczy tego, czy „kamień” o którym mówił Chrystus, że będzie fundamentem jego kościoła dotyczy Piotra czy wyznania Piotra odnośnie Jezusa, że jest On „Chrystusem, Synem Boga żywego” (Ew. Mateusza 16.16). Szczerze mówiąc, nie ma sposobu abyśmy mogli być całkowicie pewni, który pogląd jest właściwy. Konstrukcja gramatyczna bowiem dopuszcza oba poglądy.

Pierwszy pogląd twierdzi, że Jezus mówił o Piotrze jako „kamieniu” na którym zbuduje swój kościół. Jezus wykorzystuje tutaj pewną grę słów. „A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr (petros), i na tej opoce (petra) zbuduję Kościół mój…” Skoro imię Piotr oznacza „kamień”, a Jezus zbuduje swój kościół na kamieniu (opoce)- wydaje się, że Chrystus łączy te dwie nazwy. Bóg posłużył się Piotrem w procesie zakładania kościoła uniwersalnego. To Piotr właśnie był pierwszym, który zwiastował ewangelię w Dniu Zielonych Świąt (Dzieje Apostolskie 2.14-47). Piotr był również obecny, gdy Samarytanie pierwsi otrzymali Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 8.14-17), i był pierwszym, który głosił ewangelię wśród pogan (Dzieje Apostolskie 10.1-48). W tym sensie, Piotr był kamieniem, „podwaliną” kościoła.

Inna popularna interpretacja znaczenia „kamienia” dotyczy tego, że Jezus nie odnosił się do Piotra, ale do wyznania Piotra na temat Jezusa w wersecie 16: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.” Jezus nigdy w sposób bezpośredni nie nauczał Piotra i innych swoich uczniów na temat jego tożsamości, a teraz rozpoznał, że Bóg w swojej suwerenności otworzył oczy Piotra i objawił mu, kim On naprawdę jest. Jego wyznanie dotyczące Jezusa jako Syna Bożego wypływa z jego wnętrza na podstawie głębokiej, osobistej wiary Piotra w Chrystusa. To osobiste zaufanie Chrystusowi jest znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina. Ci wszyscy, którzy złożyli swoją ufność w Chrystusie, tak jak Piotr, są kościołem Chrystusa. Piotr wyraża tą prawdę w 1 Piotra 2.4: „Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.”

Po wyznaniu Piotra, Jezus ogłasza, że prawda ta została objawiona Piotrowi przez samego Boga. Słowo „Piotr” Petros oznacza „mały kamień” (zobacz Ew. Jana 1.42). Jezus używa zbliżonego słowa, petra, które oznacza „głaz fundamentu.” Ten sam wyraz użyty jest w Ew. Mateusza 7.24, 25, gdy Jezus opisuje kamień na którym mądrzy ludzie budują swój dom. Piotr używa podobnego obrazu w swoim pierwszym liście: kościół zbudowany jest z niezliczonej liczby małych petros, „kamieni żywych” (1 Piotra 2.5), którzy podzielają wyznanie Piotra na temat Jezusa, który jest Chrystusem, Synem Boga żywego. To wyznania wiary stanowi podwalinę kościoła.

Poza tym w Nowym Testamencie jest wyraźnie powiedziane, że Chrystus jest fundamentem kościoła (Dzieje Apostolskie 4.11, 12; 1 Koryntian 3.11). Błędem jest przypuszczać, że Jezus nadaje taki przywilej Piotrowi. Prawdą jest, że apostołowie odegrali szczególną rolę, dając początek kościołowi (Efezjan 2.20), lecz pozycja zaszczytnego pierwszeństwa zarezerwowana jest wyłącznie dla Chrystusa. Chrystus nazwany jest „kamieniem węgielnym” (1 Piotra 2.6,7; Efezjan 2.20; Ew. Łukasza 20.17; Dzieje Apostolskie 4.11). Jeśli Chrystus jest kamieniem węgielnym, to jak Piotr mógłby być kamieniem na którym zbudowany jest kościół?

Zatem, słowa Jezusa w Ew. Mateusza 16.18 najlepiej jest interpretować jako prostą grę słów. Można by to sparafrazować w ten sposób, „Piotrze twoje imię oznacza „mały kamień”, ale z twoich ust wyszła fundamentalna prawda, która będzie początkiem (kamieniem węgielnym) kościoła.”

Kościół Rzymskokatolicki podaje, że Piotr jest kamieniem do którego odnosi się Jezus i używa tej interpretacji jako dowodu, że jest on jedynym, prawdziwym kościołem. Ale na podstawie tego co już rozważyliśmy widać, że Piotr będący kamieniem nie jest jedyną możliwą interpretacją. Nawet jeśli Piotr jest kamieniem w Ew. Mateusza 16.18, to i tak nie nadaje to żadnego autorytetu Kościołowi Katolickiemu. Pismo Święte nie podaje żadnej relacji jakoby Piotr kiedykolwiek przebywał w Rzymie. Pismo Święte nigdzie nie opisuje Piotra jako tego, który ma większą władzę aniżeli inni apostołowie, ani też nie wskazuje jakoby był nadrzędnym przywódcą wczesnego kościoła. Piotr nie był pierwszym papieżem. Pochodzenie Kościoła Katolickiego nie wywodzi się z nauczania Piotra ani innego apostoła.

© Copyright Got Questions Ministries