www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat chorób epidemicznych?

Odpowiedź:
Wybuchy różnych chorób pandemicznych, takich jak Ebola czy koronawirus, skłoniła wielu do zadawania pytania dlaczego Bóg pozwala- czy nawet powoduje- choroby pandemiczne i czy występowanie tych chorób jest znakiem końca czasów. Biblia, szczególnie Stary Testament, opisuje liczne sytuacje gdy Bóg sprowadzał plagi i choroby na swój lud i na swoich wrogów aby wiedzieli "że nie ma równego mi [Bogu] na całej ziemi" (2 Ks. Mojżeszowa 9.14,16). Zesłał plagi na Egipt, aby zmusić faraona do uwolnienia Izraelitów z niewoli, jednak oszczędzając swój lud od ich działania/wpływu (2 Ks. Mojżeszowa 12.13; 15.26), a tym samym wskazując na jego suwerenną kontrolę nad chorobami i innymi dolegliwościami.

Bóg również ostrzegł swój lud przed konsekwencjami nieposłuszeństwa, włączając w to plagi (3 Ks. Mojżeszowa 26.21, 25). W dwóch sytuacjach, Bóg zniszczył 14 700 ludzi oraz 24 000 ludzi za różne akty nieposłuszeństwa (4 Ks. Mojżeszowa 16.49 oraz 25.9). Po nadaniu przez Boga Prawa Mojżeszowego, Bóg nakazał ludziom przestrzegania go lub w przypadku nieposłuszeństwa doświadczanie wielu cierpień, włączając w to choroby przypominające Ebolę: "Doświadczy cię Jahwe ogólnym osłabieniem, gorączką, różnymi zapaleniami [...] będą cię nękać aż do ostatecznej zagłady (5 Ks. Mojżeszowa 28.22, tłum. Biblia Warszawsko-Praska). To są przykłady jedynie kilku plag i chorób spowodowanych przez Boga.

Czasem ciężko jest wyobrazić sobie, że nasz kochający i pełen miłosierdzia Bóg okazuje taką złość i gniew względem swojego ludu. Ale Boża kara ma zawsze na celu przywołanie do pokuty i odnowienia. W 2 Kronik 7.13-14 Bóg powiedział do Salomona, "Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę" [tłum. Biblia Tysiąclecia]. Widzimy tutaj, że Bóg używa klęski, aby przybliżyć swój lud do siebie, aby przynieść pokutę i pragnienie przyjścia jego dzieci do niego jako Ojca niebiańskiego.

W Nowym Testamencie Jezus leczył "wszystkie choroby i wszystkie słabości", jak również plagi w miejscach, które odwiedzał (Ew. Mateusza 9.35; 10.1; Ew. Marka 3.10). Podobnie jak Bóg użył plag i chorób do ukazania jego mocy względem Izraela, Jezus leczył chorych ukazując ten sam rodzaj mocy, dla potwierdzenia, że jest On prawdziwie Synem Bożym. Dał tę samą moc uzdrawiania uczniom, aby uwierzytelnić ich posługę (Ew. Łukasza 9.1). Bóg nadal dopuszcza choroby ze względu na jego własne cele, ale czasem choroba, nawet światowa pandemia, jest po prostu efektem życia w upadłym/skażonym świecie. Nie ma sposobu, aby określić czy pandemia ma, czy nie ma, określonego powodu duchowego, ale wiemy że Bóg ma suwerenną kontrolę nad wszystkimi rzeczami (Rzymian 11.36) i poprowadzi wszystko ku dobremu dla tych, którzy go znają i kochają (Rzymian 8.28).

Rozprzestrzenianie się chorób takich jak Ebola czy koronawirus jest przedsmakiem pandemii, która będzie częścią końca wieków. Jezus odnosił się do przyszłych plag wiążąc je z ostatnimi dniami (Ew. Łukasza 21.11). Dwóch świadków 11 rozdziału Księgi Objawienia będzie miało moc "wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą" (Ks. Objawienia 11.6). Siedem aniołów będzie władało siedmioma plagami w ostatniej serii, surowych wyroków opisanych w Księdze Objawienia 16.

Pojawienie się chorób pandemicznych może, ale nie musi być związane ze szczególnym Bożym wyrokiem z powodu grzechu. Może być również po prostu efektem życia w upadłym świecie. Skoro nikt nie zna czasu ponownego przyjścia Jezusa, musimy być ostrożni przed mówieniem że pandemie globalne są dowodem na to, że żyjemy w końcu wieków. Dla tych, którzy nie znają Jesusa Chrystusa jako Zbawiciela, choroba powinna być przypomnieniem , że życie na ziemi jest kruche i może być utracone w każdej chwili. I o ile pandemie są złe, to jednak piekło będzie jeszcze gorsze. Chrześcijanie mają jednak pewność zbawienia oraz nadzieję wieczności z powodu krwi Chrystusa przelanej na krzyżu za nas (Ks. Izajasza 53.5; 2 Kronik 5.21; Hebrajczyków 9.28).

Jak chrześcijanie powinni reagować na choroby pandemiczne? Po pierwsze, nie panikować. Bóg sprawuje kontrolę. Biblia mówi podobnie, "nie lękaj się" ponad 300 razy. Po drugie, bądź mądry. Podejmij rozsądne kroki, aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby, by chronić i zaopatrywać swoją rodzinę. Po trzecie, szukaj sposobów by służyć. Gdy ludzie boją się o swoje życie, częściej są też bardziej otwarci, aby rozmawiać o wieczności. Bądź śmiały i pełny współczucia w swoim dzieleniu się ewangelią, zawsze przekazując prawdę w miłości (Efezjan 4.15).

© Copyright Got Questions Ministries