www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Dawid będzie rządził z Jezusem w Królestwie Milenijnym?

Odpowiedź:
Po Ucisku i Bitwie Armagedon, Jezus ustanowi 1000- letnie królestwo na ziemi. W 30 rozdziale Ks. Jeremiasza Bóg obiecuje Izraelowi, że jarzmo obcego ucisku zostanie zrzucone na zawsze, i "będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę" (werset 9). Mówiąc o tym samym czasie, Bóg mówi poprzez proroka Ezechiela, "A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je" (Ks. Ezechiela 37.24). Z proroctw Jeremiasza i Ezechiela, niektórzy wywnioskowali, że król Dawid zmartwychwstanie podczas Milenium i zostanie ustanowiony jako współwładca nad Izraelem, rządzący Królestwem z Jezusem Chrystusem.

Proroctwa Jeremiasza i Ezechiela powinny raczej być rozumiane w ten sposób: Żydzi pewnego dnia powrócą do swojego własnego kraju, ich jarzmo niewoli zostanie usunięte, ich relacja z Bogiem zostanie odnowiona i Bóg zapewni Króla nad Jego wybrańcami. Ten Król będzie, w pewnym sensie, podobny do Króla Dawida z dawnych czasów. Fragmenty te nie mogą odnosić się do nikogo innego jak do długo wyczekiwanego Mesjasza, "Sługi Pana" (por. Ks. Izajasza 42.1). Żydzi czasem odnoszą się do Mesjasza jako "Dawida", ponieważ wiadomo było, że Mesjasz będzie pochodził z linii Dawida. Nowy Testament często odnosi się do Jezusa jako "Syna Dawida" (Ew. Mateusza 15.22; Ew. Marka 10.47).

Istnieją inne powody, poza byciem Synem Dawida, że Mesjasz opisany jest jako "Dawid." Król Dawid w Starym Testamencie był człowiekiem według Bożego serca (Dz. Apostolskie 13.22), było mało prawdopodobne, że zostanie królem wybranym przez Boga, a jednak Duch Boży był na Nim (1 Ks. Samuela 16.12-13). Dawid zatem jest typem Chrystusa (typ jest osobą, która zapowiada kogoś innego). Innym przykładem tego rodzaju typologii jest Eliasz, którego służba była zapowiedzią służby Jana Chrzciciela do tego stopnia, że Malachiasz nazwał Jana „Eliaszem” (Ks. Malachiasza 4.5; por. Ew. Łukasza 1.17; Ew. Marka 9.11-13).

Dawid zmartwychwstanie na początku Milenium, wraz z innymi starotestamentowymi świętymi. I Dawid będzie jednym z tych, którzy panują z Jezusem w Królestwie (Ks. Daniela 7.27). Jednak, wszyscy wierzący będą panowali nad narodami (Ks. Objawienia 2.26-27, 20.4) i sądzili świat (1 Koryntian 6.2). Apostoł Piotr nazywa chrześcijan "rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym" (1 Piotra 2.9). W Ks. Objawienia 3.21, Jezus mówi o wierzącym, jako o zwycięzcy, któremu pozwoli "zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie." W pewnym sensie zatem, chrześcijanie będą dzielili władzę z Chrystusem (por. Efezjan 2.6). Istnieje kilka biblijnych dowodów, tak jak w Przypowieści o Dziesięciu minach (Ew. Łukasza 19.11-27), że poszczególne osoby otrzymają więcej lub mniej władzy w Królestwie zgodnie z tym jak radzą sobie z obowiązkami jakie Bóg im nadał w tym czasie (Ew. Łukasza 19.17).

Jezus jest Królem królów (Ks. Objawienia 19.16). Mówiąc po ludzku, Jezus jest z dynastii Dawida; ale w mocy, chwale, sprawiedliwości i pod każdym innym względem, jest słusznie nazwany Wielkim Dawidem. "I będzie panowanie na ramieniu jego" (Ks. Izajasza 9.6; tłum. Biblia Gdańska). Stary i Nowy Testament odsłania, że przyszłym Królem podczas Milenium i przez całą wieczność jest Jezus Chrystus i On jedynie (Ks. Jeremiasza 23.5; Ks. Izajasza 9.7; 33.22; Ks. Objawienia 17.14; 1 Tymoteusza 6.15).

© Copyright Got Questions Ministries