www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Jezus jest naszym pośrednikiem?

Odpowiedź:
Mediator (pośrednik) to ktoś, kto mediuje, czyli działa na rzecz pośredniczenia z przeciwnymi stronami po to, aby doprowadzić do ugody. Pośrednik zabiega o to, aby wpływać na nieporozumienie pomiędzy dwiema stronami z zamiarem uzyskania rozwiązania konfliktu. Jest tylko jeden Pośrednik pomiędzy ludzkością a Bogiem, i jest nim Jezus Chrystus. W tym artykule, zobaczymy z jakiego powodu jesteśmy w konflikcie z Bogiem, dlaczego Jezus jest naszym mediatorem i z jakiego powodu jesteśmy zgubieni (straceni), jeśli będziemy starali się reprezentować samych siebie przed Bogiem.

Bóg ma z nami konflikt z powodu naszego grzechu. Grzech opisany jest w Biblii jako przekroczenie prawa Bożego (1 Jana 3.4) i bunt przeciwko Bogu (5 Ks. Mojżeszowa 9.7; Ks. Jozuego 1.18). Bóg nienawidzi grzechu, grzech stoi pomiędzy nami a Bogiem. "Nie ma żadnego sprawiedliwego, nie ma ani jednego" (Rzymian 3.10). Każdy człowiek jest grzesznikiem, ze względu na grzech jaki odziedziczyliśmy od Adama, jak również z powodu grzechu, jakiego codziennie dopuszczamy się w swoim życiu. Karą za grzech jest śmierć (Rzymian 6.23), nie tylko fizyczna śmierć, ale wieczna śmierć (Ks. Objawienia 20.11-15). Sprawiedliwą karą za grzech jest wieczność w piekle.

Nic, co moglibyśmy zrobić sami z siebie nie będzie wystarczające, aby pojednać nas z Bogiem. Żadna ilość dobrych uczynków ani przestrzeganie prawa nie sprawi, że będziemy wystarczająco sprawiedliwi, aby stanąć przed świętym Bogiem (Ks. Izajasza 64.6; Rzymian 3.20; Galacjan 2.16). Bez pośrednika, jesteśmy skazani na to, aby spędzić wieczność w piekle, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie wybawienia od naszego grzechu. Jest jednak nadzieja! "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tymoteusza 2.5). Jezus reprezentuje tych, którzy pokładają w nim swoje zaufanie przed Bożym tronem łaski. On pośredniczy między nami, tak jak radca prawny mediuje na rzecz swojego klienta, mówiąc sędziemu, "Wysoki Sędzio, mój klient jest niewinny stawianych mu zarzutów." To również jest prawdą w odniesieniu do nas. Pewnego dnia staniemy twarzą w twarz przed Bogiem, ale uczynimy to będąc grzesznikami, którym zostaną odpuszczone winy, z powodu śmierci Jezusa za nas. "Nasz Obrońca" przyjął na siebie naszą winę!

Znajdujemy jeszcze więcej dowodów potwierdzających tą prawdę we fragmencie z Hebrajczyków 9.15: "I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne." To ze względu na wielkiego Pośrednika mamy możliwość stanąć przed Bogiem okryci sprawiedliwością samego Chrystusa. Na krzyżu Jezus zamienił nasz grzech na swoją sprawiedliwość (2 Koryntian 5.21). Jego pośrednictwo jest jedynym źródłem zbawienia.

© Copyright Got Questions Ministries