www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakimi imionami czy tytułami określano Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź:
W Biblii znajduje się blisko 200 tytułów i określeń odnoszących się do Chrystusa. Poniżej przedstawiamy najbardziej znaczące, poukładane w trzy główne grupy, a odnoszące się do tytułów, które odzwierciedlają naturę Chrystusa, jego pozycję w Trójcy oraz jego dzieło na ziemi dokonane za nas.

Natura Chrystusa
Kamień Węgielny (Efezjan 2.20)- Jezus jest kamieniem węgielnym budynku jakim jest jego Kościół. On jednoczy Żydów i pogan, mężczyzn i kobiety- wszystkich świętych na przestrzeni wieków i różnych miejsc w jedną, solidną budowlę opartą na wierze, która jest udziałem wszystkich.

Pierworodny wszelkiego stworzenia (Kolosan 1.15)- Nie jest On pierwszym Bożym stworzeniem, jak niektórzy błędnie twierdzą, ponieważ werset 16 mówi, że wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla niego. Znaczenie raczej dotyczy tego, że Chrystus zajmuje rangę nadzwyczajną w swoim pierwszeństwie, będąc wywyższonym ponad wszystko w całym wszechświecie; On jest najznakomitszy, najwspanialszy ze wszystkich; On zajmuje najwyższe miejsce ponad wszelkimi rzeczami i istotami.

Głowa Kościoła (Efezjan 1.22; 4.15; 5.23)- Jezus Chrystus, a nie król czy papież, jest jedynym, niezależnym władcą Kościoła- tych, za których On umarł, a którzy przez wiarę przyjmują go jako swojego Zbawiciela.

Jedynie Święty (Dzieje Apostolskie 3.14; Psalm 16.10)- Chrystus jest święty, zarówno w swojej ludzkiej jak i boskiej naturze, będąc źródłem świętości swojego ludu. Przez jego śmierć, my staliśmy się święci i oczyszczeni przed obliczem Bożym.

Sędzia (Dzieje Apostolskie 10.42; 2 Tymoteusza 4.8)- Pan Jezus został namaszczony przez Boga, aby sądzić świat i obdarzać nagrodą wieczności.

Król królów i Pan panów (1 Tymoteusza 6.15; Księga Objawienia 19.16)- Jezus ma władzę nad całą ziemią, wszystkimi królami i władcami, i nikt nie może go powstrzymać przed wypełnieniem jego celów. On prowadzi ich tak jak się jemu podoba.

Światłość świata (Ew. Jana 8.12)- Jezus przyszedł na świat, który jest w ciemności grzechu on zapalił światłość życia i prawdy przez swoje dzieło i słowa. On otwiera oczy tym, którzy mu zaufają i chodzą w światłości.

Książę Pokoju (Księga Izajasza 9.6)- Jezus nie przyszedł na świat by przynieść pokój (nie polityczno – militarny), ale pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem, których relacja była zerwana przez grzech On umarł, aby nas- grzeszników- pojednać ze świętym Bogiem.

Syn Boży (Ew. Łukasza 1.35; Ew. Jana 1.49)- Jezus jest „Pierworodnym Synem” (Ew. Jana 1.14). Określenie to pojawia się 42 razy w Nowym Testamencie, „Syn Boży” podkreśla boskość Chrystusa.

Syn Człowieczy (Ew. Jana 5.27)- Używane w kontraście do określenia „Syn Boży”, podkreślając ludzką naturę Chrystusa, która występuje równocześnie z jego boską naturą.

Słowo (Ew. Jana 1.1; 1 Jana 5.7-8)- Słowo jest drugą Osobą trójjedynego Boga, który wypowiedział je i stało się, który na jedno swoje słowo stworzył świat, który był od początku z Bogiem Ojcem, był Bogiem i przez którego wszystko się stało.

Słowo Boże (Księga Objawienia 19.12-13)- Jest imieniem nadanym Chrystusowi, nie znane nikomu innemu, a nadane jedynie jemu. Ono podkreśla niezwykłość boskiej natury Chrystusa.

Słowo Życia (1 Jana 1.1)- Jezus nie tylko wypowiadał słowa, które prowadziły do życia wiecznego, lecz zgodnie z tym wersetem, On sam jest Słowem Życia, odnosząc to do życia wiecznego w radości i pełni, jakiego On jest dawcą.

Jego pozycja w Trójcy
Alfa i Omega (Księga Objawienia 1.8; 22.13)- Jezus ogłosił, że jest początkiem i końcem wszystkiego, odnosząc się wyłącznie do siebie samego, Jedynego, Prawdziwego Boga. To twierdzenie związane z jego wiecznością, ma zastosowanie jedynie do osoby Boga.

Immanuel (Księga Izajasza 9.6; Ew. Mateusza 1.23)- Oznacza dosłownie „Bóg z nami.” Zarówno Księga Izajasza jak i ewangelia Mateusza potwierdzają, że Chrystus który urodzi się w Betlejem, będzie Bogiem, który przyjdzie na świat w ciele ludzkim i zamieszka pośród swojego ludu.

Jam Jest (Ew. Jana 8.58, z 2 Księgą Mojżeszową 3.14)- Gdy Jezus przypisuje sobie ten tytuł, Żydzi chcą go ukamienować za bluźnierstwo przeciwko Bogu. Oni rozumieli to, co twierdził i za kogo się uważał, mówiąc o sobie że jest wiecznym Bogiem, niezmiennym Bogiem Jahwe Starego Testamentu.

Pan wszystkiego (Dzieje Apostolskie 10.36)- Jezus jest suwerennym Panem ponad całym światem i wszystkimi rzeczami na nim, ponad wszystkimi narodami świata, a szczególnie wybranymi i powołanymi ludźmi przez Boga, zarówno pogan jak i Żydów.

Prawdziwy Bóg (1 Jana 5.20)- To jest bezpośrednie twierdzenie, że Jezus- będąc prawdziwym Bogiem- nie jest jedynie boski, ale jest Bogiem. Skoro Biblia naucza, że jest tylko jeden Bóg, to może to jedynie określać jego naturę jako jedną z osób Trójjedynego Boga.

Jego dzieło na ziemi
Sprawca i Dokończyciel wiary (Hebrajczyków 12.2)- Zbawienie jest dokonane przez wiarę, która jest darem Bożym (Efezjan 2.8-9) i Jezus jest zarówno fundamentem (początkiem) naszej wiary jak i jej dokończycielem. Od początku do końca, On jest źródłem i dawcą wiary, która nas zbawia.

Chleb życia (Ew. Jana 6.35; 6.48)- Podobnie jak chleb podtrzymuje nasze życie fizyczne, tak też Jezus- będąc Chlebem- daje nam i podtrzymuje nasze wieczne życie. Bóg obdarzył swój lud manną, gdy byli na pustyni, aby ich nakarmić, a poprzez Jezusa obdarzył nas życiem wiecznym poprzez jego ciało, które zostało złożone jako ofiara za nas.

Oblubieniec (Ew. Mateusza 9.15)- Obraz Chrystusa jako Oblubieńca i Kościoła jako jego Oblubienicy odzwierciedla tą wyjątkową relację, jaką z nim mamy. Jesteśmy z sobą złączeni w Przymierzu Łaski, którego nie można rozerwać.

Wybawiciel (Rzymian 11.26)- Podobnie jak Izraelici potrzebowali Boga, aby uwolnił ich z niewoli Egiptu, tak Chrystus jako nasz Wybawiciel uratował nas spod niewoli grzechu.

Dobry Pasterz (Ew. Jana 10.11, 14)- W czasach biblijnych, dobry pasterz gotów był ryzykować własne życie, aby chronić owce przed niebezpieczeństwem. Jezus złożył swoje życie za swoje owce, a teraz troszczy się o nas, odżywia nas i karmi.

Arcykapłan (Hebrajczyków 2.17)- Żydowski arcykapłan wchodził raz do roku do świątyni, aby złożyć ofiarę przebłagania za grzechy swoje i całego ludu. Pan Jezus dokonał tego, składając ofiarę raz na zawsze, przybijając do krzyża nasze grzechy.

Baranek Boży (Ew. Jana 1.29)- Boże Prawo wymagało złożenia ofiary bez skazy, niewinnego Baranka jako odkupienia (zapłacenia ceny) za grzech. Jezus stał się Barankiem pokornie poprowadzonym na rzeź, okazując cierpliwość w swoich cierpieniach i gotowość by umrzeć za swoich wybranych.

Pośrednik (1 Tymoteusza 2.5)- Pośrednik jest tym, który dąży do pogodzenia dwóch stron konfliktu. Chrystus jest jedynym Pośrednikiem, który zjednuje ludzi z Bogiem. Modlitwa do Marii czy świętych jest cudzołóstwem, ponieważ podważa tą najważniejszą rolę Chrystusa jako Pośrednika, i przypisuje ją komuś innemu.

Skała (1 Koryntian 10.4)- Jak woda życia, która popłynęła ze skały w którą uderzył Mojżesz na pustyni, Jezus jest Skałą z której wytrysnęła woda życia wiecznego. On jest Skałą na której budujemy nasze duchowe domy, aby żadne sztormy nimi nie zatrzęsły.

Zmartwychwstanie i Życie (Ew. Jana 11.25)- W Jezusie jest źródło zmartwychwstania do życia wiecznego, tak jak On zmartwychwstał z grobu. Nasz grzech z nim jest pochowany, a my zostaliśmy z martwych wzbudzeni aby prowadzić nowe życie w jego odnowieniu.

Zbawiciel (Ew. Mateusza 1.21; Ew. Łukasza 2.11)- On zbawia swój lud umierając za niego i przynosząc odkupienie, ofiarując Ducha Świętego, aby ich odnawiał jego mocą, uzdalniając ich do przezwyciężania duchowych przeciwności i podtrzymując ich w czasie przechodzenia prób i śmierci, a w dniu ostatecznym wzbudzając ich z martwych.

Krzew Winny (Ew. Jana 15.1)- Prawdziwy Krzew Winny dostarcza wszystkiego swoim gałązkom (wierzącym), czego potrzebują aby wydawać owoc Ducha Świętego- żywej wody zbawienia i odżywiania Słowem Bożym.

Droga, Prawda i Żywot (Ew. Jana 14.6)- Jezus jest jedyna drogą do Boga, jedyną Prawdą w świecie kłamstw i jedynym źródłem życia wiecznego. On zawiera te trzy aspekty zarówno w życiu teraźniejszym jak i odnośnie przyszłości.

© Copyright Got Questions Ministries