www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kim jest Jezus Chrystus?

Odpowiedź:
Kim jest Jezus Chrystus? W przeciwieństwie do pytania: „Czy Bóg istnieje?”, bardzo niewiele osób zastanawia się nad tym, czy Jezus Chrystus żył naprawdę. Ogólnie akceptowana jest prawda, że Jezus naprawdę był człowiekiem, który chodził po ziemi Izraela prawie 2000 lat temu. Debata zaczyna się, kiedy jest poruszana kwestia tożsamości Jezusa. Prawie każda większa religia naucza, że Jezus był prorokiem lub dobrym nauczycielem, pobożnym człowiekiem. Problem polega na tym, że Biblia naucza, iż Jezus był kimś nieskończenie większym niż prorok, dobry nauczyciel czy pobożny człowiek.

C.S. Lewis w swoim dziele pod tytułem „O wierze i moralności Chrześcijańskiej” pisze: „ Staram się uchronić każdego od wypowiedzenia bardzo głupich słów, które ludzie często o Nim ( Jezusie Chrystusie) powtarzają: „Jestem gotów zaakceptować Jezusa jako wielkiego nauczyciela moralności, ale nie akceptuję Jego twierdzenia, że jest Bogiem”. To jest rzecz, której nie możemy mówić. Człowiek, który naprawdę był człowiekiem, i mówił te rzeczy, które mówił Jezus nie mógł być wielkim nauczycielem etyki. Mógłby być albo szaleńcem na takim samym poziomie jak człowiek, który mówi, że jest gotowanym jajem, albo samym Diabłem. Musisz podjąć wybór. Albo ten człowiek był, i jest, Synem Bożym, albo w przeciwnym razie szaleńcem, lub kimś jeszcze gorszym... Możesz go uznać za głupca, możesz na niego pluć lub i zabić go jako demona; możesz też upaść u jego stóp i uznać go za Pana i Zbawiciela. Ale oszczędźcie nam protekcjonalnego nonsensu, że Jezus był wielkim nauczycielem – człowiekiem. Takiej opcji Jezus nam nie zostawił. Nie to było Jego zamierzeniem.”

Więc za kogo podawał się Jezus? A za kogo uznaje go Biblia? Po pierwsze przytoczmy słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana 10:30: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie nie musi oznaczać, że Jezus podawał się za Boga. Spójrz jednak, jak zareagowali Żydzi słysząc to wyznanie: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga” (Ewangelia wg św. Jana 10:33). Żydzi uznali wyznanie Jezusa za stwierdzenie, że jest Bogiem. W kolejnych wersetach Jezus nigdzie nie poprawił Żydów wyznając: „Ja nie twierdziłem, że jestem Bogiem”. To oznacza, że Jezus naprawdę przyznał, że jest Bogiem, mówiąc: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Ewangelia wg św. Jana 10:30). Ewangelia wg św. Jana 8:58 daje tego kolejny przykład. Jezus ogłosił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM”. I znów w odpowiedzi Żydzi zaczęli podnosić kamienie by ukamienować Jezusa (Ewangelia wg św. Jana 8:59). Jezus ogłaszając swoją tożsamość słowami: „ja” bezpośrednio zastosował starotestamentowe imię Boga (Księga Wyjścia). Czemu Żydzi chcieliby znów ukamienować Jezusa, gdyby nie powiedział czegoś, co po raz kolejny wydało im się bluźnierstwem, mianowicie uznaniem się za Boga?

Ewangelia wg św. Jana 1:1 mówi: „Bogiem było Słowo”. Ta sama księga, rozdział 1, werset 14 mówi, że: „Słowo stało się ciałem”. To oznacza jednoznacznie, że Jezus jest Bogiem pod postacią człowieka. Uczeń Jezusa, Tomasz, nazwał Go: „Pan mój i Bóg mój!” ( Ewangelia wg św. Jana 20:28). Jezus go nie poprawia. Apostoł Paweł opisał Chrystusa słowami: „...wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus” (List św. Pawła do Tytusa 2:13). Apostoł Piotr mówi podobnie: „ Bóg nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus” (2 List św. Piotra 1:1). Bóg Ojciec sam także daje świadectwo o pełnej tożsamości Jezusa: „Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe” (Psalm 45:7). W Starym Testamencie są proroctwa głoszące o panowaniu Chrystusa: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Księga Izajasza 9:5).

Tak więc, jak tłumaczył C.S. Lewis, wiara w to, że Jezus był dobrym nauczycielem nie jest opcją. Jezus jasno i niezaprzeczalnie podawał się za Boga. Jeśli Nim nie jest, jest kłamcą, w związku z czym nie może być prorokiem, dobrym nauczycielem czy pobożnym człowiekiem. Starając się wytłumaczyć słowa Jezusa, współcześni „uczeni” twierdzą, że „prawdziwy, historyczny Jezus” nie powiedział wszystkich rzeczy przypisywanych Mu przez Biblię. Kim my jesteśmy, by polemizować z Bożym Słowem o tym, co Jezus powiedział lub nie powiedział? Jak może „uczony” żyjący dwa tysiące lat po Chrystusie, mieć większy wgląd w to, co Jezus powiedział, niż ci, którzy z Nim żyli, służyli, i byli przez niego nauczani (Ewangelia wg św. Jana 14:26)?

Czemu pytanie o prawdziwą tożsamość Jezusa jest takie ważne? Czemu liczy się to, czy Jezus jest Bogiem? Najważniejszym powodem dla którego Jezus musi być Bogiem jest to, że jeśli nie jest Bogiem, Jego śmierć nie wystarczyłaby, by zapłacić kary za grzechy całego świata (1 List św. Jana 2:2). Tylko Bóg mógł spłacić tak nieskończoną karę (List św. Pawła do Rzymian 5:8; 2 List św. Pawła do Koryntian 5:21). Jezus musiał być Bogiem, by móc spłacić nasz dług. Musiał stać się człowiekiem, by móc umrzeć. Jezus jest Bogiem, i dlatego ogłaszał: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Ewangelia wg św. Jana 14:6).

© Copyright Got Questions Ministries