www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak zarówno Jezus jak i Biblia mogą być Słowem Bożym?

Odpowiedź:
Wyrażenie "słowo Boże" pojawia się często w Biblii i może mieć lekko odmienne znaczenie w zależności od kontekstu i użytego słowa hebrajskiego czy greckiego. Ew. Jana 1.1-2 mówi, "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga." Tutaj Słowo jest tytułem Pana Jezusa. Pojęcie przetłumaczone jako "Słowo" to logos, które zasadniczo oznacza "wyrażenie myśli." Logos może być uważane za całkowite przesłanie Boże dla człowieka (Dz. Apostolskie 11.1; 1 Tesaloniczan 2.13). Jezus ucieleśnia całkowite przesłanie i z tego powodu jest nazwany "Logosem" lub "Słowem" Bożym (Kolosan 1.19; 2.9).

Logos jest także często używane w odniesieniu do spisanego przesłania Bożego (Ew. Jana 17.17; 1 Tymoteusza 4.5; Ks. Objawienia 1.2; Kolosan 1.25). Hebrajczyków 4.12 mówi "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca." Jezus pokazuje związek między spisanym Słowem Bożym a Sobą, w tym, że On jest podmiotem spisanego Słowa: "Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie" (Ew. Jana 5.39).

Innym greckim słowem używanym jako „słowo” jest rhema. Rhema odnosi się do rzeczywistych wypowiedzi/spisanych słów Boga (Hebrajczyków 6.5). Kiedy Jezus był kuszony przez szatana, odpowiedział: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem [rhema], które pochodzi z ust Bożych” (Ew. Mateusza 4.4).W Liście do Efezjan 6.17 powiedziano nam, abyśmy wzięli „też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo [rhema] Boże. Jezus pokazał, że potrzebujemy dokładnie spisanych słów Boga, aby przezwyciężyć ataki szatana.

Wyrażenie „słowo Boże” oznacza więcej niż słowa wydrukowane na stronie. Bóg jest nadawcą i od początku przemawia w rzeczywistości ludzkiej. Przemawia poprzez swoje stworzenie (Psalm 19.1), przez starożytnych proroków (Ks. Ozeasza 12.10; Hebrajczyków 1.1), przez Ducha Świętego (Ew. Jana 16.13; Dz. Apostolskie 16.6), poprzez Pismo Święte (Hebrajczyków 4.12) i przez Osobę Jego Syna, Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 14.9). Możemy uczyć się poznawać Boga lepiej, starając się słyszeć Go w każdy sposób, w jaki przemawia.

© Copyright Got Questions Ministries