www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Gdzie jest niebo? Jaka jest dokładna lokalizacja nieba?

Odpowiedź:
Niebo jest prawdziwie istniejącym miejscem. Biblia w jasny sposób naucza o istnieniu nieba- i dostępności do nieba poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa- ale nie mamy żadnych wersetów, które wskazywałyby na jakąś lokalizację tego miejsca. Najprostsza odpowiedź na to pytania brzmi: „niebo jest tam gdzie przebywa Bóg.” Miejsce do którego odnosimy się w tym pytaniu dotyczy „trzeciego nieba” albo „raju”, o którym czytamy w 2 Koryntian 12.1-4, gdzie apostoł Paweł mówi o człowieku, który został „pochwycony” do nieba i nie był w stanie opisać tego miejsca. Greckie słowo przetłumaczone jako „pochwycony” zostało również użyte w 1 Tesaloniczan 4.17 w odniesieniu do opisu pochwycenia, podczas którego wierzący zostaną pochwyceni do społeczności z Panem. Przesłanie tych fragmentów nasuwa myśl, że niebo jest poza przestrzenią ziemską i ponad gwiazdami.

Skoro Bóg jest duchem, „niebo” nie może wskazywać na miejsce poza naszym zasięgiem. Greckich bogów uznawano za nieobecnych i oddalonych od ziemskich spraw, ale Bóg Biblii nie jest do nich podobny. On jest zawsze blisko nas gdy Go wzywamy (Jakuba 4.8), i zachęcani jesteśmy do tego, aby się do niego „zbliżyć” (Hebrajczyków 10.1, 22). W związku z tym, że „niebo” jest miejscem w którym przebywają święci i aniołowie, to postrzega się go jako pewną lokalizację, ponieważ święci i aniołowie, jako stworzenia boskie, funkcjonują w czasie i przestrzeni. Ale gdy mówimy, że stwórca przebywa „w niebie”, to myślimy że istnieje na innej płaszczyźnie, a nie w innym miejscu.

Bóg w niebie jest zawsze blisko swoich dzieci o czym wielokrotnie zapewnia nas Biblia w Nowym Testamencie. I mimo iż często o Tym wspomina, to jednak brakuje jakichkolwiek wzmianek odnośnie szczegółowej lokalizacji. Być może Bóg zamierzył to ukryć przed nami, ponieważ znacznie ważniejsze jest to, abyśmy skupili się na Bogu w niebie, aniżeli opisie lokalizacji tego miejsca. Znacznie ważniejsza jest kwestia „dlaczego”, aniżeli „gdzie.” Nowy Testament skupia się na istocie nieba a nie opowiadaniu nam jakie jest lub gdzie się znajduje. Widzimy, że piekło jest oddzieleniem i karą (Ew. Mateusza 8.12; 22.13). Niebo z kolei związane jest ze społecznością i wieczną radością, a co najważniejsze- uwielbieniem względem Bożego tronu.

© Copyright Got Questions Ministries