www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Skoro Bóg wiedział, że szatan zbuntuje Adama i Ewę by zgrzeszyli, to po co ich stworzył?

Odpowiedź:
To pytanie złożone jest z dwóch części. Pierwsza część brzmi: „Czy Bóg wiedział, że szatan zbuntuje Adama i Ewę i doprowadzi do grzechu?” Odpowiedź kryje się w tym, co Biblia naucza na temat wiedzy Boga. Wiemy na podstawie Pisma Świętego, że Bóg jest wszechobecny, co dosłownie oznacza, że „jest wszędzie.” Księga Joba 37.16; Psalm 139.2-4, 147.5; Księga Przypowieści Salomona 5.21; Księga Izajasza 46.9-10 oraz 1 Jana 3.19-20 nie pozostawiają wątpliwości, że wiedza Boga jest nieskończona i że On wie wszystko co wydarzyło się w przeszłości, co dzieje się obecnie i co wydarzy się w przyszłości.

Patrząc na niektóre nadrzędne cechy Boga- „doskonałe poznanie”; „jego zrozumienie nie ma granic”; „On wie wszystko”- staje się oczywiste, że Boża wiedza nie jest jedynie większa od naszej, ale jest nieskończenie większa od naszej. On wie wszystko o wszystkim. Księga Izajasza 46.10 mówi, że On nie tylko wie o wszystkim, ale także sprawuje kontrolę nad wszystkim. Jak jeszcze mógł „dać nam poznać” to, co się wydarzy w przyszłości i stwierdzić niejednoznacznie, że jego plany się ziszczą? Zatem, czy Bóg wiedział że Adam i Ewa zgrzeszą? Czy wiedział, że Lucyfer zbuntuje się wobec niego i stanie się szatanem? Tak! Oczywiście! Czy w tym czasie wykraczali spod jego kontroli? Oczywiście, że nie. Jeśli Boża wiedza nie byłaby doskonała, to w jego naturze byłyby jakieś ułomności, a jakiekolwiek braki jego natury oznaczałyby, że nie może On być Bogiem, gdyż istota Boskości wymaga absolutnej doskonałości w każdym jej aspekcie. Dlatego, odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: tak.

Przechodząc do drugiej części pytania, „Dlaczego Bóg stworzył szatana, Adama i Ewę, wiedząc, że popełnią oni grzech? Pytanie to jest nieco podchwytliwe, ponieważ używamy pytajnika ‘dlaczego’, do pytania do którego Biblia nie podaje pełnych odpowiedzi. Mimo to, powinniśmy dojść do jakiegoś pełniejszego zrozumienia tej kwestii, gdy przeanalizujemy niektóre fragmenty biblijne. Zacznijmy od tego, że doszliśmy już do tego, iż Bóg jest wszechwiedzący i nic nie dzieje się bez jego wiedzy. Zatem, skoro Bóg wiedział, że szatan się mu sprzeciwi i zostanie wyrzucony z nieba i że Adam z Ewą zgrzeszą, a mimo to ich stworzył, to musi to oznaczać, że częścią Bożego suwerennego planu od początku stworzenia był upadek ludzkości. Żadna inna odpowiedź nie miałaby sensu, biorąc pod uwagę wszystko to, co udało się nam do tej pory ustalić.

Tutaj jednak musimy być bardzo ostrożni, aby zauważyć że zgrzeszenie przez Adama i Ewę nie oznacza, że Bóg jest autorem grzechu, nie kusi On Adama i Ewę i nie popycha do grzechu (Jakuba 1.13). Upadek posłużył wypełnieniu Bożego planu stworzenia i ludzkości.

Jeśli rozważymy to, co niektórzy teologie nazywają „meta- narracją” Pisma Świętego, widzimy, że historię biblijną można podzielić na trzy główne części: 1) raj (1 Księga Mojżeszowa 1-2); 2) utrata raju (1 Księga Mojżeszowa 3- Księga Objawienia 20) i 3) ponowne odzyskanie raju (Księga Objawienia 21-22). Najobszerniejszą częścią tej opowieści stanowi część od raju do jego powtórnego odzyskania. Przy czym centralną jej częścią są wydarzenia na krzyżu. Krzyż był zaplanowany od samego początku (Dzieje Apostolskie 2.33). Wcześniej zostało przewidziane i zaplanowane, że Chrystus pójdzie na krzyż i odda swoje życie jako okup za wielu (Ew. Mateusza 20.28)- ci, którzy są wybrani i przeznaczeni przez Boga, staną się jego ludem (Efezjan 1.4-5).

Czytając uważnie Pismo Święte i biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, dochodzimy do poniższych wniosków:

1) Bunt szatana i upadek ludzkości były przewidziane i zaplanowane przez Boga
2) Ci, którzy staną się ludem Bożym, są wybrani i przeznaczeni do tego przez Boga
3) Ukrzyżowanie Chrystusa, jako odkupienie Bożego ludu, zostało przewidziane i zaplanowane przez Boga

Zatem pozostajemy z następującym pytaniem: Po co tworzyć ludzkość wiedząc o upadku? Po co tworzyć ludzkość, wiedząc że tylko niektórzy będą ‘zbawieni’? Po co posyłać Jezusa wiedząc, że umrze on za ludzi, którzy świadomie upadną w grzech? Z ludzkiej perspektywy nie ma to żadnego sensu. Skoro mamy te zabiegi począwszy od raju, zniszczenia raju i odnowienia raju, to dlaczego nie można było od razu przejść do ponownego raju i pominąć całą tą część z utratą raju?

Jedyny wniosek, jaki możemy wysnuć na podstawie wcześniejszych przemyśleń jest taki, że celem Bożym było stworzenie świata, w którym jego chwała będzie w pełni objawiona. Chwała Boża jest nadrzędnym celem całego aktu stworzenia. W rzeczywistości, jest to nadrzędny cel wszystkiego co czyni. Wszechświat został stworzony, aby ukazać Bożą chwałę (Psalm 19.1), a gniew Boży został objawiony względem tych, którzy nie chcą oddawać Bogu chwały (Rzymian 1.23). Nasz grzech oddziela nas od Bożej chwały (Rzymian 3.23), a w nowym niebie i w nowej ziemi, chwała Boża będzie źródłem światłości (Księga Objawienia 21.23). Chwała Boża objawia się, gdy jego cechy są w pełni ukazane, a historia odkupienia jest jej częścią.

Najlepiej jest to ukazane w Piśmie Świętym w Liście do Rzymian 9.19-24. Gniew i miłosierdzie ukazują bogactwo Bożej chwały, i nie moglibyśmy tego doświadczyć bez upadku człowieka. Dlatego, wszystkie te wydarzenia- upadek, wybranie, odkupienie, namaszczenie- służą na chwałę Bożą. Gdy człowiek upadł w grzech, Boże miłosierdzie natychmiast zostało objawione, przez to że nie poniósł od razu śmierci. Boża cierpliwość i wyrozumiałość zostały również objawione, gdy człowiek popadł jeszcze bardziej w grzech, a Boża łaska i miłosierdzie zostały objawione w tym, że uratował Noego i jego rodzinę. Boży gniew i sprawiedliwość zostaną objawione w przyszłości, gdy On przyjdzie rozprawić się z szatanem raz na zawsze (Księga Objawienia 20.7-10).

Najwyższym objawieniem się Bożej chwały był krzyż, na którym jego gniew spotkał się z jego sprawiedliwością i miłosierdziem. Sprawiedliwy wyrok za wszystkie grzechy został dokonany na krzyżu, a Boża łaska została ukazana poprzez przelanie całego gniewu za grzech ludzi na jego Synu, Jezusie Chrystusie, zamiast na każdym człowieku (który na to zasłużył). Boża miłość i łaska objawia się w tych, których On zbawił (Ew. Jana 3.16; Efezjan 2.8-9). Ostatecznie, Bóg będzie wywyższony gdy jego wybrany lud będzie trwał w wieczności w uwielbieniu wraz z jego aniołami, a potępieni będą również wywyższać Boga, gdyż jego sprawiedliwość zostanie w końcu osądzona wieczną karą wszystkich grzeszników (Filipian 2.11). Żadna z tych rzeczy nie miałaby miejsca, gdyby nie upadek szatana i upadek Adama i Ewy.

Klasycznym przeciwstawieniem jest stanowisko, że Bóg wiedział wcześniej i przeznaczył ludzi do upadku, niszcząc jego wolność. Innymi słowy, jeśli Bóg stworzył ludzkość z wiedzą o nadchodzącym upadku w grzech, jak człowiek mógłby być odpowiedzialny za swój grzech? Najlepszą odpowiedź na to pytanie znajdziemy w 3 rozdziale Londyńskiego Wyznania Wiary z 1689 r.:

”W wieczności Bóg zarządził wszystko, cokolwiek zdarzy się w czasie i uczynił to niezależnie i nieodmiennie, kierując się jedynie swoją własną mądrą i świętą wolą. Jednak czyniąc to, nie stał się w żadnym sensie źródłem grzechu, ani nie ma współudziału w odpowiedzialności za grzech wraz z grzesznikami. Wskutek swego ustanowienia nie pogwałcił woli żadnego stworzenia, które uczynił; ani też nie usunął swobodnego działania wtórnych przyczyn, lecz raczej je ustanowił. W tych wszystkich sprawach przejawia się Jego Boża mądrość, jak również okazuje się Jego Boża moc i wierność w realizacji tego, co zamierzył.”

Wyznanie to mówi, że Bóg zarządził wszystkie przyszłe wydarzenia w taki sposób, że nasza wolność i udział czynników zewnętrznych (np. praw natury) zostały zachowane. Teologowie nazywają to „zbieżnością.” Boża suwerenność wypełnia się zbieżnie z naszymi wyborami, w taki sposób, że nasze wolne wybory zawsze skutkują w wypełnieniu się Bożej woli (przez „wolne wybory” mamy na myśli to, że nasze wybory nie są wynikiem zewnętrznym wpływów).

Podsumowując, Bóg wiedział że szatan mu się sprzeciwi, a Adam i Ewa zgrzeszą w Ogrodzie Eden. I mimo, iż o tym wiedział, Bóg stworzył Lucyfera, Adama i Ewę ponieważ stworzenie ich i pierwszy upadek był częścią jego suwerennego planu i manifestacją pełni jego chwały. Mimo, iż pierwszy upadek był przewidziany, to jednak nasza wolność do dokonywania wyborów nie jest naruszona, ponieważ nasze wolne wybory są źródłem wypełniania się Bożej woli.

© Copyright Got Questions Ministries