www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest droga do zbawienia według Listu św. Pawła do Rzymian?

Odpowiedź:
Droga do zbawienia według Listu św. Pawła do Rzymian, to sposób dzielenia się Ewangelią zbawienia przy użyciu biblijnych wersetów z Listu św. Pawła do Rzymian. Jest to prosty, ale skuteczny sposób, by wytłumaczyć, dlaczego potrzebne nam jest zbawienie. Odpowiada też na pytania: jak Bóg zatroszczył się o zbawienie dla nas, jak można je otrzymać, i co się z tym wiąże.

Pierwszy fragment o drodze do zbawienia w Liście św. Pawła do Rzymian to 23 werset 3 rozdziału tego listu: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Wszyscy robimy rzeczy, które nie podobają się Bogu. Nikt z nas nie jest bez winy. List św. Pawła do Rzymian 3:10-18 obrazuje, jak grzech wygląda w naszym życiu. Drugi werset z Listu św. Pawła do Rzymian, który wykorzystuje się w drodze do zbawienia według Listu św. Pawła do Rzymian to 6:23. Fragment ten mówi o konsekwencjach grzechu: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Kara, na którą zasłużyliśmy grzesząc, to śmierć. Nie tylko fizyczna, ale i wieczna oraz duchowa śmierć!

Trzeci werset z Listu św. Pawła do Pawła do Rzymian dotyczący drogi zbawienia, to druga część już wspomnianego wersetu, 6:23: „a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Werset 5:8 kontynuuje tę myśl: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. Jezus Chrystus za nas umarł! Jego śmierć była ofiarą za nasze grzechy. A zmartwychwstanie Jezusa dowodzi, że Bóg zaakceptował śmierć Jezusa jako ofiarę złożoną za nasze grzechy.

Czwarty przystanek na drodze do zbawienia według Listu św. Pawła do Rzymian to werset 10:9: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie”. Właśnie dlatego, że Jezus umarł za nas, musimy jedynie w Niego uwierzyć, zaufać, że Jego śmierć była zapłatą za nasz grzech – a będziemy zbawieni! Ta prawda jest wspomniana znowu w Liście do Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” Jezus umarł, by zapłacić za nasze grzechy i wyratować nas od wiecznego oddzielenia od Boga, wiecznej męki. Zbawienie i przebaczenie grzechów jest dla każdego, kto uzna Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela.

Ostatnia część drogi do zbawienia według Listu św. Pawła do Rzymian dotyczy tego, co wynika ze zbawienia. List do Rzymian 5:1 ma wspaniałe przesłanie: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” Przez Jezusa Chrystusa możemy przeżywać z Bogiem relację pełną pokoju. List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.” Dzięki śmierci Jezusa za nas, nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy. W końcu w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Czy wysłuchawszy historii o drodze do zbawienia według Listu do Rzymian chciałbyś pójść tą drogą? Jeśli tak, oto prosta modlitwa, którą możesz się pomodlić. Same słowa tej modlitwy nie dadzą Ci zbawienia. Tylko wiara w Chrystusa umożliwia zbawienie! „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, tak, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Z twoją pomocą odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”

© Copyright Got Questions Ministries