www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy istnieje jakiś dowód poświadczający natchnienie Biblii?

Odpowiedź:
Czy są jakieś dowody na to, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, jak czytamy w 2 Tymoteusza 3.16?

1) Wypełnienie proroctw. Bóg powiedział ludziom co uczyni w przyszłości. Niektóre z tych wydarzeń już miały miejsce, inne jeszcze nie. Na przykład, Stary Testament zawiera ponad 300 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Nie ulega zatem wątpliwości, że proroctwa te pochodziły od samego Boga, ponieważ rękopisy powstały na długo przed narodzinami Chrystusa. Nie zostały one spisane po tych wydarzeniach, ale przed.

2) Spójność Pisma Świętego. Biblia została napisana przez około 40 różnych, natchnionych autorów, na przestrzeni około 1600 lat. Autorzy ci bardzo się od siebie różnili. Mojżesz był przywódcą politycznym, Jozue przywódcą wojskowym, Dawid pasterzem, Salomon królem, Amos zbierał owoce, Daniel był ministrem, Mateusz poborcą podatkowym, Łukasz lekarzem, Paweł rabinem, Piotr rybakiem, oraz wielu innych. Biblia została spisana również w najróżniejszych okolicznościach; na 3 różnych kontynentach: w Europie, Azji i Afryce. A mimo to, główne tematy poruszone w Piśmie Świętym pojawiają się we wszystkich tych tekstach. Biblia nie zaprzecza sobie w żadnym miejscu. Bez udziału Boga i prowadzenia Ducha Świętego Biblia w żadnym razie by nie powstała.

Porównaj to z Koranem w Islamie. Powstał on dzięki jednej osobie, Zaid bin Thabit, pod opieką teścia Mahometa, Abu- Bekra. Później w 650 r. po Chr. grupa arabskich uczonych stworzyła ujednoliconą wersję i zniszczyła pozostałe różniące się wersje, aby tym samym zachować spójność Koranu. Biblia była spójna od samego początku, w chwili jej tworzenia. Koran został zredagowany i ujednolicony dzięki grupie edytorów.

3) Biblia przedstawia swoich bohaterów zarówno z ich słabościami jak i „wpadkami”. Nie wywyższa ludzi, jak czynią inne religie ze swoimi bohaterami. Czytając Biblię, każdy z nas może sobie uświadomić, że bohaterowie wiary również zmagali się z problemami i popełniali błędy, jak my to czynimy. To, co sprawia, że są oni bohaterami Biblii to fakt, że ufali oni Bogu. Przykładem może być Dawid, który został opisany jako człowiek „według Bożego serca” (1 Księga Samuela 13.14). A mimo to, Dawid popełnił cudzołóstwo (2 Księga Samuela 11.1-5) i morderstwo (2 Księga Samuela 11.14-26). Te informacje mogły być w Piśmie Świętym zupełnie pominięte, ale mimo wszystko Bóg Prawdy je zawarł.

4) Znaleziska archeologiczne potwierdzają wydarzenia historyczne opisane w Piśmie Świętym. Mimo, iż w przeciągu całej historii wielu niewierzących ludzi próbowało odnaleźć dowody archeologiczne, które podważałyby relacje biblijne, to jednak nie udało się tego uczynić. Łatwo jest stwierdzić, że Pismo Święte jest nieprawdziwe, udowodnienie jednak takiego twierdzenia jest już zupełnie inną kwestią. W rzeczywistości, nie udało się tego nikomu uczynić. W przeszłości, za każdym razem gdy Biblia zaprzeczała ówczesnej, powszechnej „naukowej” teorii, okazywało się później, że Biblia podawała prawdę, natomiast teoria naukowa była nieprawdziwa. Dobrym przykładem jest informacja pochodząca z Księgi Izajasza 40.22. Przez długi czas nauka twierdziła, że ziemia jest płaska, natomiast Biblia mówiła, że Bóg „siedzi nad okręgiem ziemi.” Twierdzenia biblijne jako pochodzące od Boga nie powinny być błędnie rozumiane. Świadectwo wiarygodnych świadków- szczególnie Jezusa, ale także Mojżesza, Jozuego, Dawida, Daniela oraz Nehemiasza w Starym Testamencie, jak również Jana i Pawła w Nowym Testamencie- potwierdzają autorytet i Boże natchnienie treści Pisma Świętego. Rozważ następujące fragmenty: 2 Księga Mojżeszowa 14.1; 20.1; 3 Księga Mojżeszowa 4.1; 4 Księga Mojżeszowa 4.1; 5 Księga Mojżeszowa 4.2; 32.48; Księga Izajasza 1.10, 24; Księga Jeremiasza 1.11; 11.1-3; Księga Ezechiela 1.3; 1 Koryntian 14.37; 1 Tesaloniczan 2.13; 2 Piotra 1.16-21; 1 Jana 4.6.

Szczególnie interesujące są teksty Tytusa Flawiusza Józefa, żydowskiego historyka, który tworzył w I wieku po Chr. Józef Flawiusz opisuje niektóre wydarzenia zawarte w Piśmie Świętym. Rozważając zatem podane powyżej dowody, powinniśmy całym sercem przyjąć natchnienie Biblii jako pochodzące od samego Boga (2 Tymoteusza 3.16).

© Copyright Got Questions Ministries