www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Bóg może zgrzeszyć? Jeśli Bóg nie może zgrzeszyć, czy rzeczywiście jest wszechmocny?

Odpowiedź:
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw rozważyć to, kim jest Bóg. Ludzki umysł jednak

nie może właściwie pojąć, kim On jest, gdyby nie szczególne objawienie, które nam przekazał. Jedną z dróg jest objawienie w Bożym stworzeniu (Psalm 19.1-6). Złożoność stworzenia, projekt i porządek prowadzi nas do uznania, że musi być jakaś niesamowita Istota, która wszystko powołała do istnienia i je utrzymuje.

Drugą drogą jest Słowo Boże. Z fragmentów Pisma Świętego, możemy ustalić atrybuty lub cechy, które są nieodłączne od Boga, dając nam w ten sposób wgląd w Jego charakter. Pewien teolog stwierdził, że Jego atrybuty są "Jego doskonałościami." Niektórymi z nich są: Jego wieczność (Psalm 90.2); Jego niezmienność czy niezmienna jakość (Jakuba 1.17); Jego miłość (1 Jana 4.8); Jego wszechmoc lub bycie potężnym, Wszechmogącym (Ks. Objawienia 1.8); Jego wszechobecność czy bycie obecnym wszędzie w każdym czasie (Psalm 139.7-11); Jego świętość, absolutna czystość i oddzielenie od zła (Ks. Habakuka 1.13); Jego sprawiedliwość czy prawość (Psalm 11.7) i Jego prawda (Tytusa 1.2).

To jest zwięzłe przedstawienie Boga, który manifestuje się w trzech osobach, Ojcu, Synu i Duchu Świętym, atrybuty czy doskonałości są prawdziwe dla każdej z osób Trójcy Świętej. Ponieważ Bóg jest święty, sprawiedliwy i prawdziwy, On nie może uczynić niczego niespójnego z samym sobą, dochodzimy do wniosku, że Bóg nie może grzeszyć. Skoro świętość, sprawiedliwość i inne Boże doskonałości są tym, kim jest sam Bóg, to jeśli Bóg miałby zgrzeszyć, to przestałby być Bogiem. Fakt, że Bóg jest "święty, święty, święty" powstrzymuje Go przez czynieniem czegokolwiek, co nie jest święte, np. grzeszne.

Nie możemy jednak podsumować tego tematu bez uświadomienia sobie niesamowitego faktu, że nasz święty Bóg zaangażował się w grzeszną ludzkość. On posłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby umarł spłacając karę za nasz grzech. "Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu" (1 Piotra 3.18). "On na swoich ramionach wyniósł nasze grzechy na drzewo [krzyża], abyśmy umarłszy dla grzechów żyli dla świętości! Jego to ranami zostaliście uzdrowieni" (1 Piotra 2.24; tłum. Biblia Poznańska). "Wszyscy zgrzeszyli i utracili chwałę Boga, darmo natomiast dostąpili usprawiedliwienia dzięki Jego darowi, dzięki odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa Jezusa. Jego to Bóg ustanowił ofiarą przebłagalną przez wiarę i przelanie Jego krwi, chcąc okazać w ten sposób swoją sprawiedliwość, dzięki której odpuszcza dawniej popełnione grzechy" (Rzymian 3.23-25; tłum. Biblia Poznańska).

© Copyright Got Questions Ministries