www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Bóg jest dziełem człowieka?

Odpowiedź:
Niektórzy ludzie twierdzą, że Bóg jest dziełem człowieka; to znaczy, koncepcja Boga jest po prostu ludzkim wymysłem przekazywanym od pokoleń przez tych, którzy posiadali małą wiedzę o rzeczywistości. Twierdzą, że idea Boga czy bogów jest zwykłym sposobem na to, by ludzie wyjaśniali rzeczy, które są zbyt trudne do zrozumienia. Niektórzy twierdzą, że wiara w coś ponadnaturalnego ignoruje naukę i chwyta się przesądów. Zatem, czy koncepcja Boga jest fantazją opartą na ignorancji i wymyśloną przez naszych przodków, która powstała zanim nauka udowodniła, że jest fałszywa?

Nie, Bóg nie jest dziełem człowieka; raczej Bóg uczynił człowieka. Nawet sceptycy zgadzają się, że istnieje początek każdej stworzonej rzeczy, włączając w to człowieka. Zatem, aby człowiek mógł mieć swój początek, musiała być "pierwotna przyczyna", która istniała przed nim. Ewolucjoniście twierdzą, że pierwszą przyczyną była bezosobowa siła, "wielki wybuch", który zapoczątkował wszechświat. Ale nawet to wyjaśnienie pozostawia wiele niewyjaśnionych pytań. Odpowiedź logiczna dla tego sposobu myślenia jest taka, "Co sprawiło Wielki Wybuch? Co lub kto wprawił te siły w ruch?" Nie udzielono żadnej rozsądnej odpowiedzi poza Biblią.

Biblia zaczyna się od faktu istnienia Boga w 1 Ks. Mojżeszowej 1.1: „Na początku Bóg...” Kiedy odłożymy na bok uprzedzenia, odpowiedź biblijna wydaje się być najbardziej logicznym wyjaśnieniem tej pierwszej przyczyny. Na początku był Bóg. Nie został stworzony i dlatego nie potrzebuje pierwszej przyczyny. Zawsze był i zawsze będzie, poza czasem i przestrzenią (Psalm 90.2). Przedstawił się Mojżeszowi jako JA JESTEM (2 Ks. Mojżeszowa 3.14). Znaczenie Jego imienia podkreśla wieczny aspekt Jego natury. Zawsze był i zawsze będzie Wiecznym, Samoistnym (Ks. Objawienia 1.8; 4.8).

Drugim zagadnieniem dotyczącym tego, czy Bóg jest czy nie jest stworzony przez człowieka, jest natura Boga, który objawił się na kartach Swojej Księgi. Wiele atrybutów Boga nie są tymi, o których ludzie by koniecznie pomyśleli, gdyby Go wymyślali. Boski charakter obejmuje wszechwiedzę (Ks. Izajasza 46.9-10), wszechmoc (2 Ks. Samuela 22.3; Psalm 18.2), cierpliwość (2 Piotra 3.9) i konsekwencję (Ks. Malachiasza 3.6). Jest opisany jako kochający (Psalm 25.10), wierny (Psalm 31.23) i pragnący nawiązać z nami relację (Ks. Jeremiasza 29.13; Jakuba 4.8). Ale jest również doskonale sprawiedliwy, a sprawiedliwość wymaga zapłaty za zdradę człowieka wobec Stwórcy (Ks. Sofoniasza 3.5; Rzymian 6.23). Zamiast podawać listę wymagań, które musimy spełnić, aby zyskać Jego łaskę (jak wszystkie inne religie), Bóg Biblii przyszedł w ciele jako człowiek, zamieszkał wśród nas, a potem pozwolił, aby stworzeni przez Niego ludzie torturowali Go na śmierć, chociaż im przebaczył (Ew. Łukasza 23:34; Filipian 2:5–11). Ten rodzaj bezinteresownej, ofiarnej miłości jest poza ludzkim doświadczeniem i nie jest obecny w żadnej religii stworzonej przez człowieka. Łaska jest koncepcją wyłącznie Boga Biblii.

Bogowie stworzeni przez człowieka są zwykle kształtowani na podobieństwo człowieka. Bogowie pogańskich kultur są naszpikowani wadami, niekonsekwencją i ludzkimi słabościami. Są małostkowi, samolubni, okrutni i kapryśni; krótko mówiąc, zachowują się tak, jak zachowywaliby się bogowie stworzeni przez człowieka, z tymi samymi grzechami i zazdrością, które znajdują się w ludzkim sercu. Gdyby Bóg został stworzony przez człowieka, Jego natura mogłaby sięgać jedynie tak daleko, jak daleko sięga ludzka wyobraźnia. Bóg Biblii dalece przewyższa nasze rozumienie, a jednak pozostawia wskazówki, niczym ślad duchowych okruszków chleba, do naśladowania, gdy przychodzimy do Niego, aby Go lepiej poznawać.

Trzecim aspektem do rozważenia w kwestii tego, czy Bóg jest stworzony przez człowieka, jest duchowa jakość ludzkiej duszy. Każda istota ludzka jest wyjątkowa i posiada wrodzone poczucie „ja”. Mamy wrodzone zrozumienie wieczności (Ks. Kaznodziei Salomona 3.11) i poczucie, że poza tym światem jest coś więcej. 1 Ks. Mojżeszowa 1.27 mówi, że ludzie zostali ukształtowani na obraz Boga; Kolosan 1:16 mówi, że zostaliśmy stworzeni dla Jego celów i Jego przyjemności. Zostaliśmy stworzeni podobni do Niego pod pewnymi względami, ale On niekoniecznie jest taki jak my (4 Ks. Mojżeszowa 23.19). Gdyby Bóg był jedynie ludzkim wymysłem, pojawiałoby się wiele nowych pytań: Co odróżnia istoty ludzkie od zwierząt? Skąd ludzie czerpią idee sprawiedliwości, życzliwości, poświęcenia i miłości — abstrakcyjnych cech, których nie ma w królestwie zwierząt? Takie cechy, występujące w każdej kulturze na świecie, nigdy nie przetrwałyby procesu ewolucyjnego. Kiedy jednak widzimy te cechy ukazane w charakterze samego Boga, rozumiemy, dlaczego je posiadamy.

Inną kwestią dotyczącą tego, czy Bóg jest stworzony przez człowieka, jest wiarygodność Biblii. Aby twierdzić, że Bóg nie istnieje, trzeba zbadać wiarogodność Księgi, która o Nim mówi. Na kartach Biblii Bóg objawił się nam i dał setki przykładów swojego postępowania wobec człowieka na przestrzeni wieków. Wielu, którzy zawzięcie opowiadają się przeciwko istnieniu Boga, wykazują się również ślepą ignorancją na temat Biblii. Często twierdzą, że jest to „starożytna księga napisana przez zgraję Żydów.” Tego typu stwierdzenia pokazują błędne fundamenty, na podstawie których zbudowali swoje argumenty. Biblia to zbiór ksiąg napisanych przez ponad 40 różnych autorów, na przestrzeni ponad 1500 lat, z trzech kontynentów i w trzech różnych językach. A jednak poszczególne kawałki historii splatają się ze sobą niczym układanka. Biblia jest historią Boga o Jego nieustannym dążeniu do odkupienia Jego upadłego stworzenia.

Ci, którzy wierzą, że koncepcja Boga jest stworzona przez człowieka, muszą również rozważyć sposób, w jaki Biblia przedstawia ludzkość, zwłaszcza Żydów. Jeśli Żydzi pisali Biblię, aby wywyższyć siebie, to ponieśli sromotną klęskę. Nawet sam Pan wyraźnie stwierdza, że wybrał Izraelitów z własnych powodów, a nie dlatego, że zasługiwali na specjalne traktowanie (5 Ks. Mojżeszowa 7.7). Niepowodzenia narodu izraelskiego są pokazywane raz za razem, aż do ukrzyżowania Syna Bożego (Ks. Izajasza 65.2; Ew. Marka 15.9-15). Ludzkość jest przedstawiona realistycznie, wraz z grzechem, buntem i karą. Żadna grupa ani jednostka nie jest wywyższona. Rodzi to oczywiste pytanie: jeśli człowiek sfabrykował ideę Boga, jaki był jego motyw? W całym Starym i Nowym Testamencie jedynym bohaterem jest Bóg. Zamiast torować drogę do osobistych korzyści, prawdy biblijne prowadzą do poświęcenia i poddania się. Zamiast pouczać nas, jak zasłużyć na Bożą łaskę, Biblia ostrzega nas, że nikt nie jest sprawiedliwy (Rzymian 3.10, 23). Na przestrzeni dziejów ci, którzy głoszą prawdy biblijne doświadczali męczeństwa, kamienowania czy przymusu ukrywania się (1 Ks. Królewska 19.10; Dz. Apostolskie 7.58; 2 Koryntian 11.25).

Jeśli idea Boga jest stworzona przez człowieka, to tak naprawdę nie ma Boga, a największe pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, dotyczy złożoności i projektu wszechświata. Pojedyncza nić DNA wykazuje tak misterny plan, że przypadkowość nie jest w stanie tego wyjaśnić. Poza tym miliardy doskonale zsynchronizowanych atomów, cząsteczek, systemów i wszechświatów wręcz wykrzykują o istnieniu Projektanta. Usunięcie Boga ze sfery możliwych wyjaśnień rodzi wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Żadne inne wyjaśnienie nie ma sensu. Teorie są obfite, ale żadna nie może dostarczyć ostatecznych dowodów naukowych na zaskakującą harmonię złożoności wszechświata. Nawet Karol Darwin musiał przyznać: „Aby zakładać, że oko, ze wszystkimi swoimi niepowtarzalnymi urządzeniami do dostosowywania ostrości do różnych odległości, do przyjmowania różnych ilości światła i do korekcji aberracji sferycznej i chromatycznej, mogło być uformowane w drodze naturalnej selekcji wydaje się, śmiało przyznaję, absurdalne w najwyższym możliwym stopniu” (The Origin of Species, JM Dent & Sons, Ltd., Londyn, 1971, s. 167- polskie wydanie O powstawaniu gatunków- wyjaśnienie od tłum.).

Nie możemy po prostu usunąć idei Boga bez zastępowania tej koncepcji rozsądniejszym wyjaśnieniem. Pytania nie znikają przez usuwanie możliwości Boga. Jednak gdy usuwamy uprzedzenia i założenia, które nie pozwalają na rozważenie istnienia Boga, pozostaje On jedynym logicznym wyjaśnieniem istnienia tego niesamowitego świata. Ci, którzy zdecydowali, że Bóg nie może istnieć budują swój światopogląd wokół tej idei i udają, że ich omylne odpowiedzi wypełniają puste miejsca. Wyparcie Boga jest silnym, właściwie religijnym założeniem, co plami ich tak zwane poszukiwanie prawdy. Jednak ci, którzy naprawdę pragnę mieć otwarty umysł i dążyć do prawdy, gdziekolwiek może ona prowadzić, odkryją, że dowody zawsze prowadzą do Boga.

© Copyright Got Questions Ministries