www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o zbiegach okoliczności? Czy istnieją takie zdarzenia jak zbiegi okoliczności?

Odpowiedź:
Słowo przypadek zostało użyte tylko raz w Nowym Testamencie i to przez samego Jezusa w przypowieści o dobrym Samarytaninie. W Ew. Łukasza 10.31 Jezus powiedział: "Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo." Słowo przypadek zostało przetłumaczone z greckiego słowa synkyrian, które jest połączeniem dwóch słów: sun i kurios. Sun oznacza "razem z", a kurious oznacza "najwyższy we władzy". Tak więc biblijną definicją zbiegu okoliczności byłoby "to, co występuje wspólnie dzięki Bożemu opatrznościowemu zarządzeniu okoliczności".

To, co wydaje się nam przypadkowe, jest w rzeczywistości kierowane przez suwerennego Boga, który zna liczbę włosów na każdej głowie (Ew. Łukasza 12.7). Jezus powiedział, że nawet wróbel nie spada na ziemię bez uwagi naszego Ojca (Ew. Mateusza 10.29). W Ks. Izajasza 46. 9-11 Bóg jednoznacznie stwierdza, że jest odpowiedzialny za wszystko: "Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię." (tłum. Biblia Warszawska).

Kiedy rozważamy wydarzenia życiowe, mamy tendencję do klasyfikowania ich jako "ważne" lub "nieważne". Wielu ludzi nie ma problemu z uwierzeniem, że Bóg jest odpowiedzialny za "wielkie rzeczy", ale zakładają, że tak wielki Bóg nie zawracałby sobie głowy pozornie drobnymi wydarzeniami z naszego codziennego życia. Jednak takie rozumienie jest zabarwione naszymi ludzkimi ograniczeniami i nie jest poparte Pismem Świętym. Dla Boga nie ma nieważnych wydarzeń. Nie musi oszczędzać swoich sił, ponieważ Jego moc jest nieograniczona. Jego uwaga nigdy nie jest rozdarta. Jeśli Pan Bóg śledzi każdego wróbla (Ew. Mateusza 10.29), to nic nie jest zbyt małe dla Jego uwagi. Często jest określany jako Wszechmogący (1 Ks. Mojżeszowa 17.1; 2 Ks. Mojżeszowa 6.3; Ks. Joba 13.3), co oznacza nieograniczoną moc i absolutne panowanie.

Powoływanie się na zbieg okoliczności to sposób, w jaki my, ludzie, tłumaczymy nieoczekiwane wydarzenia i niespodziewane spotkania. Ale to, że my jesteśmy zaskoczeni, nie oznacza, że Bóg jest. Pismo Święte jasno mówi, że Bóg pozwala grzesznym ludziom popełniać błędy i zbierać ich konsekwencje, ale tylko suwerenny Bóg może również obiecać, że sprawi, iż "wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani zgodnie z planem" (Rzymian 8.28) (Przekład dosłowny). W sposób znany tylko Bogu, On bierze nawet nasze błędy i nieplanowane wydarzenia i splata je razem, aby wypełnić swoje cele.

W czasach Starego Testamentu Bóg często używał urim i tummin, części efodu arcykapłana, aby udzielać wskazówek i instrukcji (2 Ks. Mojżeszowa 28.30; 3 Ks. Mojżeszowa 8.8; 1 Ks. Samuela 30.7-8). W Nowym Testamencie widzimy, jak apostołowie ufają Bożej suwerenności, gdy rzucają losy, aby wybrać nowego ucznia, który zastąpi Judasza (Dz. Apostolskie 1.26). Chociaż każdy z tych środków komunikacji wydaje się nieistotny, Bóg pokazał w Piśmie Świętym, że może wykorzystać najmniejszy przedmiot lub wydarzenie do swoich celów. Wydaje się, że Bóg nie pozwala na "przypadek". Zarządzanie wszechświatem nie opiera się na przypadkowości. Biblia mówi, że Boże zamiary zwyciężą i że On kontroluje nawet najbardziej przypadkowe wydarzenie (Ks. Przyp. Salomona 19.21). Księga Przy. Salomona 16.33 mówi: "Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana." To, co może wydawać się nam nieistotne, może być w rzeczywistości wynikiem wszechwiedzącej mocy Boga działającej w naszym imieniu, aby wypełnić Jego wolę w naszym życiu.