www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o egoizmie?

Odpowiedź:
Egoizm to postawa polegająca na dbaniu o własne interesy ponad interesami innych. Jednakże Biblia nakazuje nam, abyśmy myśleli "nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze" (Filipian 2.3-4; tłum. Przekład Literacki).

Warto zauważyć, że w tym fragmencie Paweł porównuje samolubstwo do "pustej zarozumiałości" - terminu, który można przetłumaczyć jako "próżność" lub "arogancja". Odnosi się ono do zbyt wysokiego mniemania o sobie. Samolubstwo jest zatem podobne do narcyzmu.

Egoizm często przejawia się w wywyższaniu własnej osoby przy jednoczesnym poniżaniu kogoś innego. Jest to jeden z "uczynków ciała" według Galacjan 5.20. Prowadzi do "zamieszania i wszelkiego złego czynu" (Jakuba 3.16). Egoizm sprawił, że dzieci Izraela "Kusili Boga w sercu swym, Żądając pokarmu według woli swojej" (Psalm 78.18; tłum. Biblia Warszawska). Egoizm sprawił, że bogaty młody władca odwrócił się od Jezusa (Ew. Mateusza 19.21-22). Egoizm rujnuje przyjaźnie (Ks. Przyp. Salomona 18.1), utrudnia modlitwę (Jakuba 4.3) i jest wytworem ziemskiej mądrości (Jakuba 3.13-14).

Przeciwieństwo egoizmu również znajdujemy w Filipian 2: zjednoczenie z Chrystusem, czułość i współczucie oraz bycie "jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością" (Filipian 2.2).

Walka z grzechem egoistycznej ambicji wymaga prawdziwej pokory. Bezpretensjonalna pokora przywraca i rozwija relacje. Bycie pokornym wiąże się z prawdziwym spojrzeniem na nas samych w odniesieniu do Boga. "Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił" (Rzymian 12.3; tłum. Biblia Warszawska).

Niezbędna jest również modlitwa i miłość do Pisma Świętego. "Nakłoń serce moje do ustaw twoich, A nie do chciwości!" (Psalm 119.36). Miłość zakrywa wiele grzechów, w tym egoizm. Jeśli prawdziwie praktykujemy zalecenie "Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku" (Rzymian 12.10), nie możemy być samolubni. Postawa Chrystusa polega na okazywaniu wrażliwości i współczucia wszystkim, z którymi się stykamy.

Innym pewnym lekarstwem na samolubstwo jest wiedza o tym, gdzie jest nasz skarb. Chrześcijanin nie przywiązuje wagi do rzeczy tego świata, ponieważ gromadzi "skarby w niebie" (Ew. Mateusza 6.19-21). Wie, że "bardziej błogosławione jest dawanie aniżeli branie" (Dz. Apostolskie 20.35) i żyje zgodnie z prawdą, że "Bóg miłuje radosnego dawcę" (2 Koryntian 9.7).