www.gotquestions.org/Polski1 List do Tesaloniczan

Autor: 1 List do Tesaloniczan 1.1 wskazuje, że autorem jest apostoł Paweł, prawdopodobnie wraz z Sylasem i Tymoteuszem.

Data napisania: 1 List do Tesaloniczan został napisany około 50 r. po Chr.

Cel napisania: W kościele w Tesalonice istniało błędne zrozumienie tematu powtórnego przyjścia Chrystusa. Paweł w swoim liście pragnął ich pouczyć odnośnie tego zagadnienia. Napisał go również jako instrukcję jak prowadzić życie w uświęceniu.

Kluczowe wersety: 1 List do Tesaloniczan 3.5, „Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go [Tymoteusza], aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne.”

1 List do Tesaloniczan 3.7, „Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze.”

1 List do Tesaloniczan 4.14-17, „Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”

1 List do Tesaloniczan 5.16-18, „Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.”

Krótkie podsumowanie: Pierwsze trzy rozdziały mówią o tym, jak Paweł pragnie odwiedzić kościół w Tesalonice, lecz nie jest to możliwe ponieważ powstrzymuje go szatan (1 Tesaloniczan 2.18) oraz jak Paweł troszczy się o nich i jest zachęcony tym co o nich słyszał. Paweł modli się za nich (1 Tesaloniczan 3.11-13). W rozdziale 4 Paweł udziela wierzącym w Tesalonice kilku wskazówek odnośnie tego jak żyć w Chrystusie Jezusie, w życiu w uświęceniu (1 Tesaloniczan 4.1-12). Dalej Paweł konfrontuje ich z niewłaściwym nauczaniem jakie się pojawiło między nimi, wskazując że ci, którzy umarli w Chrystusie Jezusie również pójdą do nieba, gdy On powtórnie przyjdzie (1 Tesaloniczan 4.13-18, 5.1-11). List kończy się ostatnimi wskazówkami dotyczącymi chrześcijańskiego życia.

Powiązania: Paweł przypomina Tesaloniczanom, że prześladowania których doświadczają od ludzi- Żydów którzy odrzucili Mesjasza, są tym z czym zmagali się prorocy Starego Testamentu (Księga Jeremiasza 2.30; Ew. Mateusza 23.31). Jezus ostrzegał, że prawdziwi prorocy Boży zawsze będą zmagać się z przeciwnościami niesprawiedliwych (Ew. Łukasza 11.49). W Liście do Kolosan Paweł przypomina wierzącym o tej prawdzie.

Zastosowanie praktyczne: Księga ta może być zastosowana w wielu życiowych sytuacjach. Dzięki niej otrzymujemy zapewnienie, że bez względu na to czy będziemy żyli czy umrzemy gdy przyjdzie powtórnie Chrystus, to i tak, już na wieki będziemy z nim (1 List do Tesaloniczan 4.13-18). Poza tym otrzymujemy zapewnienie, że Bóg nie wyleje swojego gniewu na odrodzonych duchowo chrześcijan (1 List do Tesaloniczan 5.8-9). Księga ta daje nam wskazówki jak chodzić każdego dnia z Chrystusem (1 List do Tesaloniczan 4-5).

© Copyright Got Questions Ministries