settings icon
share icon
Pytanie

W jaki sposób elementy sederu paschalnego wskazują na Chrystusa?

Odpowiedź


Seder to tradycyjna kolacja, którą Żydzi spożywają w ramach święta Paschy. Coroczne święto Paschy jest obchodzone przez prawie całą społeczność żydowską, łącząc rodziny i społeczności z ich żydowskimi korzeniami. Każdego roku Żydzi, religijni i niereligijni, czczą Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, gromadząc się i przeżywając seder paschalny.

Hebrajskie słowo seder oznacza "porządek". Posiłek paschalny ma określony porządek, w którym spożywa się jedzenie, odmawia modlitwy i śpiewa pieśni. Każdy element na talerzu paschalnym ma określone znaczenie historyczne związane z wyjściem Żydów z Egiptu i ich uwolnieniem z niewoli. Ale 1 List do Koryntian 5:7 identyfikuje Jezusa Chrystusa jako naszą Paschę; w ten sposób seder ma znaczenie w pryzmacie Nowego Testamentu związane z Jezusem Mesjaszem.

W sederze jest kilka silnych symboli Chrystusa. Jednym z nich jest kość podudzia baranka, która przypomina uczestnikom uczty o Bożym zbawieniu. Podczas dziesiątej plagi Bóg polecił Izraelitom, aby pomazali odrzwia i nadproża krwią nieskazitelnego baranka, aby Pan "przeszedł" nad ich domami i zachował w nich życie (Wj 12:1-13). Jest to symbol zbawienia w Egipcie, ale także obraz Jezusa, który był i jest "Barankiem Bożym" (J 1:29). Jego ofiara zachowuje życie wszystkich, którzy wierzą. Instrukcje dotyczące pierwotnej Paschy określały, że kości baranka nie mogą być łamane (Wj 12:46), co jest kolejną zapowiedzią śmierci Chrystusa (J 19:33).

Innym symbolem Chrystusa na talerzu sederowym jest maca, czyli przaśny chleb. Kiedy naród żydowski opuścił Egipt, bardzo się spieszył i dlatego nie miał czasu, aby pozwolić chlebowi wyrosnąć. Od tego czasu po święcie Paschy następowało tygodniowe Święto Przaśników (Pwt 16:3). Jest kilka fascynujących rzeczy na temat macy, które stanowią niezwykły obraz Mesjasza:

Na przykład, maca jest umieszczana w worku zwanym echad, co po hebrajsku oznacza "jeden". Ale ta jedna torba ma trzy komory. W każdej z nich umieszczany jest jeden kawałek macy. Macy umieszczonej w pierwszej komorze nigdy się nie dotyka, nigdy się jej nie używa, nigdy się jej nie widzi. Druga maca w torbie jest łamana na pół na początku sederu; połowa połamanej macy jest umieszczana z powrotem w echad, a druga połowa, zwana Afikomen, jest umieszczana w lnianej szmatce. Trzecia maca w torbie jest używana do jedzenia elementów na talerzu sederowym.

Słowo echad zostało użyte w Księdze Rodzaju 2:24 (mężczyzna i jego żona staną się "echad", czyli "jednym" ciałem). Słowo to pojawia się również w Księdze Liczb 13:23, gdy szpiedzy powrócili z Kanaanu z kiścią winogron echad. W obu przypadkach słowo echad odnosi się do złożonej jedności. Wielu Żydów uważa, że trzy mace reprezentują Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie potrafią jednak wyjaśnić, dlaczego łamią "Izaaka" na pół lub dlaczego umieszczają połowę środkowej macy z powrotem w echad, a drugą połowę trzymają na zewnątrz, owiniętą w szmatkę.

Znaczenie sederowego rytuału macy można zrozumieć dzięki wskazówkom z Nowego Testamentu. Trójca Święta jest przedstawiona w macach. Pierwsza maca, która pozostaje w torbie przez cały Seder, reprezentuje Ha Av, Ojca, którego nikt nie widzi. Trzecia maca reprezentuje Ruach Ha Kodesz, Ducha Świętego, który mieszka w nas. Druga maca, ta połamana, reprezentuje Ha Ben, Syna. Powodem, dla którego środkowa maca jest połamana, jest obraz złamanego ciała Chrystusa (1 Koryntian 11:24). Połowa włożona z powrotem do echad reprezentuje boską naturę Jezusa; druga połowa, owinięta w lniane płótno i oddzielona od echad, reprezentuje człowieczeństwo Jezusa, który pozostał na ziemi.

Lniane płótno, które owija połowę drugiego kawałka macy, sugeruje płótno pogrzebowe Jezusa. Podczas sederu ta lniana szmatka z Afikomenem w środku jest ukryta, a po kolacji obecne dzieci jej szukają. Gdy Afikomen zostanie znaleziony, zostaje zatrzymany jako okup. Ponownie widzimy, że te rytuały wskazują na Chrystusa: Był On w pełni Bogiem, a jednocześnie w pełni człowiekiem; został złamany za nas; został pogrzebany, poszukiwany i zmartwychwstał; a Jego życie zostało złożone jako okup za wielu (Mk 10:45). Jezus jest dopełnieniem Nowego Przymierza z Jeremiasza 31:31, a rytuały sederu paschalnego to potwierdzają.

Również maca używana do sederu paschalnego musi być przygotowana w określony sposób. Oczywiście musi być przaśna - w Piśmie Świętym zakwas jest często utożsamiany z grzechem, a Jezus jest bezgrzeszny. Po drugie, maca musi być w paski - "paski" Jezusa (Jego rany) są tym, co uzdrawia nas duchowo (Izajasza 53:5). Po trzecie, maca musi być przebita - Jezus został przybity do krzyża (Psalm 22:16).

Pozostałe elementy talerza sederowego tradycyjnie przypominają o zniewoleniu Izraelitów przez Egipcjan. Są one następujące:

Warzywo (Karpas) - ten element, zwykle pietruszka, jest zanurzany w słonej wodzie i spożywany. Karpas przedstawia hizop, który był używany do nakładania krwi baranka paschalnego na domy Izraelitów w Egipcie. W Nowym Testamencie hizop był używany do podawania octu Barankowi Bożemu, gdy Jezus powiedział, że jest spragniony (J 19:29). Słona woda reprezentuje łzy wylane podczas gorzkich lat niewoli i Morze Czerwone, które Bóg rozdzielił podczas exodusu.

Gorzkie zioła (Maror) - spożywanie "gorzkich ziół" jest nakazane w Księdze Wyjścia 12:8. W dzisiejszych czasach jest to zwykle chrzan, jedno z najbardziej gorzkich ziół. Maror przypomina Żydom, że nie byli w stanie składać ofiar i oddawać czci Bogu, co było bardziej gorzkie niż niewola egipska.

Charoset (haroseth) - Charoset to mieszanka jabłek, orzechów, wina i przypraw. Reprezentuje zaprawę, której Izraelici używali do wznoszenia budynków podczas niewoli egipskiej. Ze wszystkich elementów sederu tylko charoset jest słodki i przypomina o nadziei na odkupienie.

Jajko na twardo lub pieczone (Baytzah) - Tradycyjnie jajka na twardo były spożywane przez żałobników, a jajko jest spożywane podczas sederu, aby przypomnieć uczestnikom, że zawsze są w żałobie po utracie świątyni. Fakt, że jajko jest pieczone, przywołuje na myśl pieczenie ofiary na ołtarzu świątyni.

Istnieją również cztery kielichy wina używane w różnych momentach podczas sederu. Każdy z tych kielichów wina ma swoją nazwę: pierwszy kielich to "kielich uświęcenia". Drugi to "kielich sądu". Trzeci to "kielich odkupienia". Czwarty to "kielich chwały". Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął pierwszy kielich i obiecał swoim uczniom, że następnym razem będzie pił z nimi owoc winorośli w królestwie (Łk 22:17). W dalszej części wieczerzy Jezus wziął trzeci kielich - kielich odkupienia - i użył go jako symbolu Nowego Przymierza w Jego krwi (Łk 22:20). W ten sposób Jezus wypełnił symbolikę Paschy i nadał całemu świętu nowe znaczenie.

W Księdze Wyjścia 6:6 Pan Bóg obiecał swojemu ludowi, że wybawi go z niewoli: "Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan; Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki". Wyrażenie "wyciągniętym ramieniem" powtarza się w całym Starym Testamencie w związku z pamiątką Paschy: Powtórzonego Prawa 4:34; 7:19; 9:29; 26:8; 2 Królewska 17:36; Psalm 136:12; Jeremiasza 32:21. Czy to przypadek, że w Nowym Testamencie Mesjasz miał wyciągnięte obie ręce, gdy uwalniał nas od grzechu i przynosił nam zbawienie?

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jaki sposób elementy sederu paschalnego wskazują na Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries