settings icon
share icon
Pytanie

Czy werset z Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Odpowiedź


Podobnie jak z innymi wersetami, najpierw przyglądamy się tym fragmentom Pisma, które w jasny sposób nauczają na dany temat. W przypadku chrztu i zbawienia, Biblia jasno stwierdza, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez jakiekolwiek zasługi, włączając w to chrzest (Efezjan 2.8-9). Stąd też, jakakolwiek interpretacja, która prowadzi do wniosku, że chrzest lub inny uczynek potrzebny jest do zbawienia, jest fałszywa. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcamy Cię do przeczytania naszego artykułu: „Czy zbawienie jest jedynie przez wiarę czy przez uczynki?”

W odniesieniu do Ew. Marka 16.16 ważne jest, aby pamiętać że istnieją pewne wątpliwości odnośnie tekstu z 16 rozdziału Ew. Marka od wersetów 9-20, a dokładnie tego, czy wersety te pochodzą oryginalnie z Ew. Marka czy zostały później dodane przez skrybę (osobę spisującą tekst ewangelii). Zatem lepiej byłoby nie opierać się na tekście z Ew. Marka 16.9-20 jako tekście potwierdzającym doktrynę, odnośnie np. brania węży do ręki, chyba że inne fragmenty Pisma o tym mówią.

Zakładając, że werset 16 pochodzi oryginalnie z manuskryptu Ew. Marka, to czy naucza, że chrzest jest warunkiem zbawienia? Najprostsza odpowiedź brzmi: ‘nie’. Właściwie, jeśli ktoś ostrożnie zbada ten werset, to zrozumie, że aby nauczać iż chrzest jest potrzebny do zbawienia, to musiałby wykroczyć poza to, o czym ten werset mówi. To, czego uczymy się z tego wersetu odnosi się do wiary, która potrzebna jest do zbawienia, co jest spójne w swoim przesłaniu (nauczaniu) z innymi fragmentami Biblii, które odnoszą się do zbawienia, a szczególnie te które mówią o wierze (np. Ew. Jana 3.18, 5.24, 12.44, 20.31; 1 Jana 5.13).

”Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16.16). Jeśli popatrzymy na ten werset nieco wnikliwiej, dostrzeżemy że składa się on z dwóch twierdzeń. 1) Ten, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony oraz 2) ten, kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Zatem decydującą kwestią w odniesieniu do tego, czy ktoś jest zbawiony czy potępiony, jest to czy dana osoba wierzy czy też nie. Aby poprawnie zinterpretować ten fragment ważne jest, aby sobie uświadomić, że werset ten mówi nam coś o wierzących, którzy zostali ochrzczeni (są zbawieni), lecz nie mówi nam nic na temat wierzących, którzy nie zostali ochrzczeni. Aby ten werset nauczał, że chrzest jest potrzebny do zbawienia, musiałby być uwzględniony trzeci człon tego twierdzenia, mówiący o tym, że „ten, kto wierzy i nie jest ochrzczony będzie potępiony” czy „ten, kto nie zostanie ochrzczony, będzie potępiony”. Oczywiście żadne z tych twierdzeń nie pojawiło się w tym wersecie.

Ci, którzy próbują wykorzystać werset z Ew. Marka 16.16, by nauczać że chrzest jest potrzebny do zbawienia popełniają powszechny, ale poważny błąd logiczny dotyczący twierdzeń negatywnych (zdań przeczących). Błąd taki można by zdefiniować w następujący sposób: „Jeśli jakieś twierdzenie jest prawdziwe, to nie możemy automatycznie przyjąć, że zaprzeczenie któregokolwiek z elementów tego twierdzenia sprawia, iż całe twierdzenie jest fałszywe.” Innymi słowy, tylko ze względu na to, że werset z Ew. Marka 16.16 mówi nam, że „kto wierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” nie oznacza to, że jeśli człowiek jest wierzący, ale nie zostanie ochrzczony, to nie będzie zbawiony. A jednak, jest to sposób w jaki postrzegają ten werset osoby, które powołują się na niego jako potwierdzeniu stanowiska, że chrzest jest potrzebny do zbawienia.

Gdy rozważamy kwestię błędu logicznego związanego z twierdzeniami negatywnymi, wydaje się przydatne zbadanie innych błędów tego typu. Rozważmy dwa różne twierdzenia, które mają podobną konstrukcje do omawianego wersetu. Pierwsza dotyczy niszczycielskich huraganów, jakie nawiedziły przeważającą część Nowego Orleanu w 2005 r. W wydarzeniach tych zginęło wiele osób i duże obszary tego regionu zostały kompletnie zniszczone. Mając to w pamięci, rozważmy pierwsze twierdzenie, które w swojej strukturze jest zbliżone do tego z Ew. Marka 16.16. „Ci, którzy opuścili swoje domy i wyjechali z Nowego Orleanu zostali uratowani, ci, którzy pozostali w swoich domach zginęli.”

Zatem, jeśli zastosujemy podobną logikę odnośnie tego twierdzenia jak ci, którzy wierzą, że werset z Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia, to musielibyśmy wywnioskować, że jeśli pierwsze warunki nie zostały spełnione (opuszczenie domów i wyjazd z Nowego Orleanu), to wszystkie osoby zginęły. A jednak, ta życiowa sytuacja pokazała, że wcale tak nie było. Niektórzy pozostali w najniższych partiach swoich domów i nie zginęli. Poprzez tą sytuację łatwiej jest dostrzec, że pomimo tego, iż pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, to jednak nie jest prawdą, że ci wszyscy, którzy nie wyjechali z Nowego Orleanu, zginęli. Zatem, opierając się na takiej samej logice jaką stosują ci, którzy twierdzą iż Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia, musimy dojść do takich wniosków. Widzimy jednak nieprawdziwość takiego wniosku.

Innym przykładem może być twierdzenie: „Kto wierzy i mieszka w Kansas, będzie zbawiony, ci, którzy nie wierzą są potępieni.” Weźmy zatem ponownie konstrukcję podobną do tej z Ew. Marka 16.16. Powiedzenie, że tylko wierzący, którzy mieszkają w Kansas będą zbawieni jest nielogicznym i nieprawdziwym założeniem. Skoro Ew. Marka 16.16 mówi nam coś o wierzących, którzy zostali ochrzczeni (że będą zbawieni), to jednak nie mówi nam nic o wierzących, którzy nie zostali ochrzczeni.

”Ktokolwiek wierzy i mieszka w Kansas, będzie zbawiony.” „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” (Ew. Marka 16.16). Podczas gdy oba twierdzenia są prawdziwe, powinniśmy zauważyć, że pierwsze twierdzenie nie mówi nam nic, na temat ludzi, którzy wierzą, ale nie mieszkają w Kansas. W podobny sposób fragment z Ew. Marka 16.16 nie mówi nam nic na temat wierzących, którzy nie zostali ochrzczeni. Jest to błąd logiczny- przyjęcie fałszywego założenia jakoby pierwsze twierdzenie mówiło, że musisz mieszkać w Kansas, aby być zbawionym czy drugie mówiące o tym, że musisz być ochrzczony by być zbawionym.

Tylko dlatego, że fragment z Ew. Marka 16.16 ma dwa elementy odnoszące się do zbawienia (uwierzyć i być ochrzczonym), nie oznacza to automatycznie, że dwa aspekty są warunkiem zbawienia. To również byłoby prawdą jeśli rozważylibyśmy trzeci element tego twierdzenia. Czy są to dwa czy trzy elementy (owoce) zbawienia, nie oznacza to, że wszystkie trzy muszą być spełnione, aby człowiek był zbawiony. W gruncie rzeczy, moglibyśmy dodać wiele innych drugoplanowych warunków odnoszących się do wiary, takich jak: jeśli uwierzysz i będziesz ochrzczony, zostaniesz zbawiony; albo jeśli uwierzysz, będziesz ochrzczony, chodził do kościoła i składał dziesięcinę, zostaniesz zbawiony. Jednak przyjęcie tych wszystkich owoców- wynikających ze- zbawienia jako warunków (wymogów) zbawienia jest niepoprawne.

Jest to ważne, ponieważ aby wiedzieć, że jakiś warunek potrzebny jest do zbawienia, musimy mieć twierdzenie przeczące, podobne do tego, jakie pojawia się w drugiej części wersetu z Ew. Marka 16.16: „kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Mówiąc ogólnie, Jezus wskazał nam w tym wersecie zarówno zdanie twierdzące odnośnie wiary (kto uwierzy, będzie zbawiony), jak i zdanie przeczące związane z brakiem wiary (kto nie uwierzy, będzie potępiony). Tym samym, z całą pewnością możemy powiedzieć, że wiara jest wymogiem koniecznym do zbawienia. A co ważniejsze, dostrzegamy, że w całym Piśmie Świętym pojawia się ten warunek zarówno w zdaniach twierdzących jak i przeczących (Ew. Jana 3.16, 18, 36, 6.53-54, 8.24; Dzieje Apostolskie 16.31).

Mówiąc o chrzcie Jezus używa zdania twierdzącego (ktokolwiek jest ochrzczony) w Ew. Marka 16.16 oraz w innych wersetach, ale nigdzie w Biblii nie znajdujemy zdań przeczących związanych z chrztem (takich jak, ktokolwiek nie jest ochrzczony, będzie potępiony). Dlatego, nie możemy powiedzieć, ze chrzest jest potrzebny do zbawienia, opierając się na fragmencie z Ew. Marka 16.16 (czy jemu podobnych). Ci, którzy tak czynią, opierają swój sposób myślenia na błędach logicznych.

Czy werset z Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia, czy nie? Nie, naucza żadnej z tych rzeczy. W wyraźny sposób wskazuje, że wiara jest wymogiem zbawienia, jednak ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza w kwestii tego, czy chrzest jest elementem (owocem) zbawienia czy jego wymogiem. Skąd możemy wiedzieć, czy ktoś musi być ochrzczony, aby być zbawionym? Powinniśmy przyjrzeć się całości Słowa Bożego, aby odpowiedzieć sobie na to zagadnienie. Poniżej przedstawiliśmy dowody wskazujące, że chrzest nie jest wymogiem zbawienia:

1) Biblia w jasny sposób naucza, że jesteśmy zbawieni jedynie przez wiarę. Abraham został zbawiony przez wiarę i my jesteśmy zbawieni przez wiarę (Rzymian 4.1-25; Galacjan 2.6-22).

2) W całej Biblii czytamy o tym, że ludzie byli zbawieni nie będąc ochrzczonymi. Każdy starotestamentowy wierzący (np. Abraham, Jakub, Dawid, Salomon) został zbawiony nie będąc ochrzczonym. Przestępca, wiszący obok Jezusa na krzyżu, został zbawiony. Korneliusz został zbawiony zanim został ochrzczony (Dzieje apostolskie 10.44-46).

3) Chrzest jest świadectwem naszej wiary i publicznym wyznaniem tego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Pismo Święte w jasny sposób naucza, że mamy życie wieczne w chwili, gdy uwierzymy (Ew. Jana 5.24) i wiara zawsze poprzedza nasz chrzest. Chrzest nie ma mocy zbawczej, ani też wypowiedzenie jakiejś modlitwy nas nie zbawi. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę (Efezjan 2.8-9).

4) Biblia nigdzie nie naucza, że jeśli ktoś nie jest ochrzczony to nie zostanie zbawiony.

5) Jeśli chrzest potrzebny byłby do zbawienia, to oznaczałoby to, że nikt bez udziału osób trzecich nie mógłby być zbawionym. Innymi słowy, jeśli chrzest byłby wymogiem zbawienia, to ktoś musiałby ochrzcić daną osobę, zanim mógłby być zbawiona. To jednak ograniczałoby ilość osób, które mogłyby być zbawione oraz to kiedy moglibyśmy tego dostąpić. Oznacza to, że jeśli ktoś kto wierzy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale nie ma możliwości by być ochrzczonym, nie może być zbawionym. Konsekwencje płynące z takiego nauczania (doktryny), biorąc pod uwagę logiczne wnioski, które z tego wypływają, są straszne w swoich skutkach. Żołnierz, który uwierzyłby w Jezusa, a który zginąłby na wojnie, zanim miałby możliwość przyjąć chrzest, byłby potępiony itp.

6) W całej Biblii dostrzegamy, że w chwili zawierzenia Chrystusowi człowiek otrzymuje wszystkie obietnice i błogosławieństwa związane ze zbawieniem (Ew. Jana 1.12, 3.16, 5.24, 6.47, 20.31; Dzieje Apostolskie 10.43, 13.39, 16.31). Gdy ktoś uwierzy, ma życie wieczne, nie podlega sądowi i przeszedł ze śmierci do życia (Ew. Jana 5.24), a wszystko to zanim zostanie ochrzczony.

Ci, którzy wierzą w odnowę poprzez chrzest powinni w modlitwie zastanowić się i rozważyć to w kim lub w czym pokładają rzeczywiście swoją wiarę i zaufanie. Czy wiara jest złożona w dzieła człowieka (aktu chrztu) czy na doskonałym (ukończonym) dziele Chrystusa na krzyżu? Komu lub czemu zawierza się w kwestii swojego zbawienia? Może jest to jedynie cień tego co ważne, zamiast zaufać komuś kto jest istotą zbawienia (Jezusowi Chrystusowi)? Nigdy nie wolno nam zapomnieć tego, że nasza wiara musi być skierowana na Chrystusa, ponieważ „w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego” (Efezjan 1.7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy werset z Ew. Marka 16.16 naucza, że chrzest jest potrzebny do zbawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries