settings icon
share icon

List do Kolosan


Odpowiedź


List do Kolosan

Autor: Apostoł Paweł był głównym autorem Listu do Kolosan (Kolosan 1.13). W liście pojawia się również wzmianka o Tymoteuszu (Kolosan 1.1).

Data napisania: List do Kolosan został najprawdopodobniej spisany między 58-62 r. po Chr.

Cel napisania: List do Kolosan jest krótkim kursem etyki, odwołującym się do każdej sfery życia chrześcijańskiego. Paweł porusza początkowo kwestię życia indywidualnego (osobistego), życia w domu, relacje jakie budujemy w rodzinie czy pracy oraz w jaki sposób powinniśmy traktować innych ludzi. Temat tego listu dotyczy pełni jaką mamy w naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który spełnia nasze potrzeby w każdej sferze.

Kluczowe wersety: List do Kolosan 1.15-16, „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”

List do Kolosan 2.8, „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.”

List do Kolosan 3.12-13, „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.”

List do Kolosan 4.5-6, „Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.”

Krótkie podsumowanie: List do Kolosan został napisany głównie po to, aby obalić herezję która pojawiła się w Kolosach, a która mocno zagroziła funkcjonowaniu kościoła. Mimo, iż nie wiemy dokładnie co usłyszał Paweł, to list ten jest jego odpowiedzią na te zagadnienia.

Możemy przypuścić, na podstawie odpowiedzi Pawła, że pojawił się błędny pogląd odnośnie Chrystusa (prawdziwości jego ludzkiej natury i odrzucenie pełni jego boskości). Paweł również dyskutuje na temat „żydowskiego” przywiązania do rytuału obrzezki i pielęgnowaniu tradycji (Kolosan 2.8-11; 3.11). Herezja zdaje się wskazywać albo na żydowski gnostycyzm albo coś pomiędzy żydowskim ascetyzmem a grecką (stoicką?) filozofią. Paweł w niezwykły sposób wskazuje nam na pełnię, jaką mamy w Chrystusie.

List do Kolosan zawiera wskazówki doktrynalne odnośnie boskości Chrystusa i fałszywych filozofii (1.15-2.23), jak również praktycznych napomnień dotyczących zachowania chrześcijańskiego, włączając w to przyjaciół czy sposób wysławiania się (3.1-4.18).

Powiązania: Podobnie jak we wszystkich wczesnych kościołach, kwestia legalizmu żydowskiego panującego w Kolosach był dużą troską Pawła. Koncepcja zbawienia z łaski, wyłączając z tego uczynki, była na tyle radykalna, że ci którzy byli ugruntowani w prawie Starego Testamentu nie potrafili tego do końca pojąć. Z tego powodu, wciąż pojawiał się ruch legalistów, który próbował dodać pewne wymogi prawa starotestamentowego do tej nowej wiary. Jednym z podstawowych warunków był wymóg obrzezania, który nadal był praktykowany wśród nawróconych Żydów. Paweł wykazał ten błąd w Liście do Kolosan 2.11-15, wskazując że nie ma potrzeby obrzezania ciała, ponieważ Chrystus już to wypełnił. On dokonał obrzezki serca, a nie ciała, przez co ceremonialny rytuał Starego Testamentu nie jest już więcej potrzebny (5 Księga Mojżeszowa 10.16, 30.6; Księga Jeremiasza 4.4, 9.26; Dzieje Apostolskie 7.51; Rzymian 2.29).

Zastosowanie praktyczne: Mimo, iż Paweł odnosi się do wielu sfer naszego życia, to jednak najważniejszym aspektem dla naszego obecnego życia jest fakt wystarczalności Chrystusa w naszym życiu, zarówno dla naszego zbawienia jak i naszego uświęcenia. Musimy znać i rozumieć treść ewangelii, abyśmy nie zgubili właściwego toru poprzez akceptację „niewinnych” form legalizmu czy herezji. Musimy pilnować się przed wszelką deprawacją, która usunie Chrystusa z jego centralnej pozycji Pana i Zbawiciela. Jakakolwiek „religia”, która stara się identyfikować z prawdą lecz poprzez wykorzystanie innych ksiąg, którym przypisuje się autorytet równy Biblii (Słowu Bożemu), albo która łączy ludzkie starania z boskim dziełem zbawienia, powinna być odrzucona. Inne religie nie mogą być włączone lub dodane do chrześcijaństwa. Chrystus podał nam ostateczny standard moralnego postępowania. Chrześcijaństwo jest rodziną, stylem życia oraz relacją- a nie religią. Dobre uczynki, astrologia, okultyzm czy horoskopy nie wskazują nam Bożych sposobów. Jedynie sam Chrystus. Jego wola ukazana jest w jego Słowie, jego listach miłosnych do nas; musimy je poznać!

EnglishPowrót na polską stronę główną

List do Kolosan
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries