settings icon
share icon

Księga Sofoniasza


Księga Sofoniasza

Autor: Księga Sofoniasza 1.1 wskazuje, że autorem jest prorok Sofoniasz. Imię Sofoniasz oznacza „obroniony/ ochroniony przez Boga.”

Data napisania: Księga Sofoniasza została prawdopodobnie spisana między 735 a 725 r. przed Chr.

Cel napisania: Przesłanie Sofoniasza odnośnie sądu oraz przekazywana zachęta zawierają w sobie trzy główne doktryny: 1) Bóg jest suwerenny ponad wszystkimi narodami. 2) Ludzie czyniący bezprawie będą osądzeni, a sprawiedliwi zostaną uznani za usprawiedliwionych w dzień sądu. 3) Bóg błogosławi tym, którzy odwracają się od swojej nieprawości i ufają mu.

Kluczowe wersety: Księga Sofoniasza 1.18, „Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi.”

Księga Sofoniasza 2.3, „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.”

Księga Sofoniasza 3.17, „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie. Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z ciebie.”

Krótkie podsumowanie: Sofoniasz przepowiada sąd Pana, który dotknie całą ziemię. Nastąpi to, po ogłoszeniu błogosławieństwa Pana dla narodów, a szczególnie względem wiernej resztki jego ludu w Judzie.

Sofoniasz miał odwagę, aby dosadnie przemówić, ponieważ wiedział że ogłasza Słowo Pana. Jego księga rozpoczyna się stwierdzeniem „Słowo Pana...”, a kończy się „mówi Pan.” On wiedział, że zarówno wielu bożków których wielbili ludzie, jak i potęga militarna Asyryjczyków nie może ich uratować. Bóg jest pełen łaski i współczucia, lecz jeśli wszystkie jego ostrzeżenia są ignorowane, to powinniśmy się spodziewać że wyleje on swój sąd. Pismo Święte często wspomina o Bożym sądzie. Prorocy nazywali ten dzień „Dniem Pańskim/ Dniem Pana.” Odnosili się do wielu wydarzeń, takich jak upadek Jerozolimy, wskazując na manifestację Dnia Bożego, każdy z nich miał ostatecznie odnosić się do Dnia Pańskiego/ Dnia Pana.

Zapowiedzi: Ostatnie błogosławieństwa Syjonu, wypowiedziane w wersetach 14-20, w większości się nie spełniły, prowadząc nas do wniosku że są to proroctwa mesjanistyczne, które wypełnią się przy Powtórnym Przyjściu Chrystusa. Pan zabrał od nas karę poprzez Chrystusa, który przyszedł aby umrzeć za grzechy jego ludu (Księga Sofoniasza 3.15; Ew. Jana 3.16). Lecz Izrael wciąż nie rozpoznał swojego prawdziwego Zbawiciela. To się jeszcze wydarzy (Rzymian 11.25-27).

Obietnica o pokoju i bezpieczeństwie dla Izraela, czas gdy ich król jest pośród nich, wypełni się gdy Chrystus powróci by sądzić świat. Podobnie jak wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu, tak też powróci aby ustanowić nową Jerozolimę na ziemi (Księga Objawienia 21). W tym czasie wypełnią się wszystkie Boże obietnice dla Izraela.

Zastosowanie praktyczne: Z kilkoma małymi zmianami imion i sytuacji, ten prorok z VII wieku przed Chr. mógłby również dzisiaj stanąć za kazalnicą i podzielić się tym samym przesłaniem o sądzie dla niegodziwców i nadziei dla wiernych. Sofoniasz przypomina nam, że Bóg jest dotknięty naszym moralnym czy religijnym grzechem. Boży lud nie ucieknie przed karą, gdy rozmyślnie grzeszy. Kara może być bolesna, lecz jej cel przyniesie odkupienie a nie pogrążenie. Fakt, że kara jest nieunikniona dla czyniących bezprawie daje ludziom pocieszenie, gdy wydaje się że zło czasem zwycięża. Mamy wolność do przeciwstawienia się Bogu, ale także wolność do ucieczki przed konsekwencjami tego nieposłuszeństwa. Tych, którzy wiernie trwają przy Bogu może być niewielu, lecz On o nich nie zapomina.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Sofoniasza
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries