settings icon
share icon

Księga Daniela


Księga Daniela

Autor: Księga Daniela wskazuje, że jej autorem jest prorok Daniel (Księga Daniela 9.2; 10.2). Jezus w Ew. Mateusza 24.15 również potwierdza jego autorstwo.

Data napisania: Księga Daniela została najprawdopodobniej spisana między 540 a 530 r. przed Chr.

Cel napisania: W 605 r. przed Chr. Nebukadnesar król Babilonu podbił Judę i uprowadził wielu mieszkańców do Babilonu. Daniel służy na dworze Nebukadnesara i kilku innych zarządców podległych Nebukadnesarowi. Księga Daniela opisuje wydarzenia, proroctwa i wizje jakie miał prorok Daniel.

Kluczowe wersety: Księga Daniela 1.19-20, „I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz; i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie.”

Księga Daniela 2.31, „Ty, królu, miałeś widzenia: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.”

Księga Daniela 3.17-18, „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu nie oddamy.”

Księga Daniela 4.31b-32, „...jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?”

Księga Daniela 9.25-27, „Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca- Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. W po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.”

Krótkie podsumowanie: Księga Daniela może być podzielona na trzy główne części. Rozdział 1 opisuje podbój Jerozolimy przez Babilończyków. Podobnie jak wielu innych, Daniel wraz z trójką swoich przyjaciół zostaje wywiezionych do Babilonu, a dzięki ich odwadze i błogosławieństwu Bożemu „wywyższonych” do służby dla króla (Księga Daniela 1.17-20).

Rozdziału 2-7 opisują sytuację, gdy Nebukadnesar miał sen, który mógł zinterpretować jedynie Daniel. Sen Nebukadnesara o wielkim posągu przedstawiał królestwa, które miały w przyszłości stać się zagrożeniem. Nebukadnesar zrobił sobie wielki posąg samego siebie i zmusił każdą osobę do oddania posągowi pokłonu. Szadrach, Meszach i Abed-Nego odmówili, a Bóg w cudowny sposób zachował ich przy życiu, mimo iż zostali wrzuceni do rozżarzonego pieca. Nebukadnesar za swoją pychę i dumę zostaje osądzony przez Boga, lecz gdy później dostrzega i przyznaje Bogu należną chwałę i suwerenność, zostaje ocalony i odzyskuje swoje królestwo.

5 rozdział Księgi Daniela opisuje sytuację, w której syn Nebukadnesara- Belsazar wykorzystuje naczynia, zabrane ze świątyni w Jerozolimie i wykorzystuje je podczas uczty, przez co otrzymuje wiadomość od Boga, napisaną na ścianie. Jedynie Daniel mógł odczytać i zrozumieć wiadomość Bożą o zbliżającym się sądzie Bożym. Daniel nie godzi się na to, aby modlić się do władcy (zamiast Boga), i na podstawie wyroku zostaje wrzucony do lwiej jamy, ale w cudowny sposób Bóg go ratuje. Bóg obdarza Daniela wizją czterech bestii, reprezentujących królestwa Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu.

Rozdziału 8-12 zawierają wizję barana, kozła i kilku rogatych zwierząt- odwołujących się także do przyszłych królestw i ich władców. 9 rozdział Księgi Daniela opisuje proroctwo „siedemdziesięciu tygodni.” Bóg podał Danielowi dokładny czas, gdy Mesjasz przyjdzie i zostanie zabity. Proroctwo wspomina także o przyszłym władcy, który ustanowi siedmio-letnie przymierze z Izraelem, a które złamie po 3,5 rocznym okresie, które związane będzie z wielkim sądem i zniszczeniem wszystkiego. Po otrzymaniu tej wizji, Daniela odwiedza anioł, który go wzmacnia i dokładnie tłumaczy tę wizję.

Zapowiedzi: Dostrzegamy w historii z rozpalonym piecem i pobycie Daniela w lwiej jamie zapowiedzi zbawienia (ratunku), jakie zapewnia nam Chrystusa. Trzech mężczyzn ogłasza, że Bóg jedynie może przynieść drogę uwolnienia z tej sytuacji (Księga Daniela 3.17). W podobny sposób, Jezus umiera za nasze grzechy, dzięki czemu Bóg zapewnia nam drogę ucieczki przed płomieniami piekła (1 Piotra 3.18). W przypadku Daniela, Bóg posłał anioła, który zamknął paszcze lwom i uratował Daniela od śmierci. Jezus Chrystus jest naszą drogą ucieczki od niebezpiecznych konsekwencji grzechu, który mogą nas pochłonąć.

Wizja Daniela odnośnie czasów ostatecznych wskazuje na Mesjasza Izraela, przez którego wielu stanie się czystych i świętych (Księga Daniela 12.10). On jest naszą sprawiedliwością (1 Piotra 5.21), przez którego nasze grzechy, chociażby były jak szkarłat czerwone, zostaną wybielone niczym śnieg (Księga Izajasza 1.18).

Zastosowanie praktyczne: Podobnie jak Szadrach, Meszach i Abed-Nego, powinniśmy zawsze stać na straży tego co prawe. Bóg jest większy, aniżeli jakakolwiek kara, która może na nas spaść. Bez względu na to, czy Bóg zdecyduje się na to, aby nas uwolnić czy nie, On zawsze jest godzien naszej ufności dla niego. Bóg wie, co jest dla nas najlepsze, i wywyższy tych, którzy mu zawierzają i są mu posłuszni.

Bóg ma plan, którym obejmuje wszystkie szczegóły. Bóg zna przyszłość i ma nad nią kontrolę. Wszystko to, co Bóg przepowiedział, wypełni się tak jak to zaplanował. Dlatego też, powinniśmy mu wierzyć i ufać, że to wszystko co przepowiedział o naszej przyszłości, stanie się w dokładnie tym czasie w którym to zaplanował.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Księga Daniela
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries