settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest kinizm?

Odpowiedź


Kinizm jest jedną gałęzią różnych odłamów ruchów religijnych, które promują segregację rasową. Ruch ten opiera się na chrześcijaństwie i w głównej części, jest spopularyzowany przez ludzi o poglądach doktrynalnych czerpiących z historycznych, kalwinistycznych, ortodoksyjnych czy reformacyjnych korzeni. Tendencja do trzymania się niektórych prawdziwych doktryn nie oznacza jednak, że kiniści są ortodoksyjni w wierze i praktyce.W rzeczywistości ich przywiązanie do prawdziwych doktryn i rozległa wiedza teologiczna niektórych wyznawców kinizmu sprawia, że ten legalistyczny kult jest jeszcze bardziej niebezpieczny.

Trudno jest uzyskać bezpośrednią odpowiedź na temat kinizmu, ponieważ ruch ten jest stosunkowo nowy i niesformalizowany, ale również dlatego, że sami kiniści bywają dość naukowi i ezoteryczni. Jednak kilka rzeczy jest oczywistych. W przeciwieństwie do Ruchu Tożsamości Chrześcijańskiej czy teorii Narodu Aryjskiego, kiniści nie wierzą w to, aby rasy inne niż biała nie mogły być zbawione. Również, w przeciwieństwie do anglo- izrealiskich [inna nazwa to Izraelizm brytyjski- wyjaśnienie od tłum.], nie wierzą, że prawdziwymi potomkami narodu izraelskiego są brytyjskie czy amerykańskie grupy narodowe.

Tym, co wyróżnia kinizm, jest wiara, że Bóg ustanowił dla ludzkości porządek, który wykracza poza osobiste i indywidualne uwielbienie. Wierzą, że Bóg ustanowił granice dla grup ludzkich i że ci ludzie powinni szanować te granice poprzez utrzymywanie porządku plemiennego. Oznacza to, że możesz mieć grupę białych kinistów i grupę czarnych kinistów, ale nie czciliby wspólnie Boga. Wierzą, że człowiek uzurpuje sobie autorytet Boga, kiedy „zamieszkuje” z różnymi rasami, gdy (jak twierdzą) Bóg zarządził konieczne rozróżnienie. Powołując się na słowa jednego z kinistów: „To [przekonanie] wpływa na naszą eklezjologię, ponieważ uważałaby wielorasowy, uderzający w bębny mega-kościół za obrzydliwy smród w nozdrzach Boga”. Poza tym, że jest to pozbawione miłości, stwierdzenie to jest po prostu niebiblijne, promuje rasistowski pogląd i jest podstawą dumy i legalizmu.

Kiniści nalegają na rasową segregację kościołów i wspólnot oraz- oczywiście- rodzin. Wierzą, że chrześcijanie powinni nadal trzymać się praw Starego Testamentu, które zabraniały Żydom zawierać małżeństw z innymi plemionami/ rodzinami. Mówią również, że Bóg "oddzielił" rasy przy Wieży Babel i że "ponowna integracja" jest obrazą porządku dla ludzkości, który On ustanowił. Oba te poglądy, pomimo obfitego wsparcia naukowego w obozach kinistów, mogą być łatwo obalone za pomocą tekstu Pisma Świętego.

Po pierwsze, aby określić czy prawo Starego Testamentu odnoszące się do segregacji miało zastosowanie do kościoła nowotestamentowego, powinniśmy zadać sobie pytanie o powód oddzielenia za czasów Starego Testamentu. Bożym powodem nadania tego prawa było oczywiste unikanie asymilacji pogańskiego cudzołóstwa w społeczeństwie żydowskim (Ks. Malachiasza 2.11; 5 Ks. Mojżeszowa 7.3). W Nowym Testamencie, wraz z zamieszkaniem Ducha Świętego i poleceniu, aby zanieść dobrą nowinę dla pogan, widzimy zmianę z Izraela jako jedynego narodu, który Bóg akceptuje na "każdy naród, który się go boi i czyni, co słuszne" stając się przyjemnym dla Boga (Dz. Apostolskie 10.34-35) i częścią ciała Chrystusa. Kinista zgadza się z tym, mówiąc że każda osoba z różnej rasy może być chrześcijaninem. Jednak nadal mówi, że zawieranie mieszanych małżeństw jest zakazane, chociaż nie ma ku temu biblijnych powodów.

I chociaż narodowy Izrael zostanie przywrócony do łaski Bożej po przyprowadzeniu do niego pogan (Rzymian 11.11-12), prawo, które mówi "Nie będziecie też wstępować z nimi w związki małżeńskie [...] bo mogłyby one sprowadzić waszych synów z drogi, którą kroczą za Mną..." (zob. 5 Ks. Mojżeszowa 7.3-4, tłum. Biblia Warszawsko- Praska), już nie obowiązuje, ponieważ dana osoba może poślubić chrześcijanina innej rasy, nie będąc w niebezpieczeństwie służenia innych bożkom. Zatem, nowe polecenie jest takie "Nie chodźcie z niewierzącymi w cudzym zaprzęgu. Co bowiem łączy sprawiedliwość z bezprawiem? Cóż ma wspólnego światło z ciemnością?" (zob. 2 Koryntian 6.14, tłum. Biblia Edycja Świętego Pawła). Segregacja rasowa nie jest już po prostu potrzebna, ponieważ kościół składa się zarówno z Żydów jak i pogan, którzy wierzą w Chrystusa odnośnie swojego zbawienia; innymi słowy, wszyscy, którzy mają Ducha Świętego są, w sensie rzeczywistym "moją matką i moimi braćmi" (zob. Ew. Łukasza 8.21; Galacjan 3.26-29).

Jeśli chodzi o działanie Boga przy Wieży Babel, które jest traktowane jako zarządzenie stosowania segregacji rasowej, historia o Wieży Babel (1 Ks. Mojżeszowa 11.1–9) mówi o tym, że Bóg pomieszał języki ludzi, aby nie byli w stanie współpracować ze sobą by uczynić zło przeciwko Niemu. Nie chodzi tutaj o segregację rasową. To jest potwierdzone przez tekst z Galacjan 2.11-14, gdzie Paweł przeciwstawia się Piotrowi za jego separowanie się od nawróconych pogan znajdujących się w ich kościele. Innym przykładem byłoby wybranie przez Pawła Tymoteusza, wywodzącego się z Greków, na pastora kościoła chrześcijańskiego (2 Tymoteusza 1.6). On nawet nazwał Tymoteusza "prawowitym dzieckiem w wierze" (1 Tymoteusza 1.2). Matka Tymoteusza była Żydówką i kobietą wiary. To wskazuje, że Tymoteusz żył i służył we wspólnocie, która miała zarówno wierzących pochodzenia żydowskiego jak i pogańskiego. Czy jego własna matka nie uczęszczała do tego samego kościoła? I, jeśli Bóg chciałby, aby rasy były segregowane, w którym kościele Tymoteusz, będący w połowie Żydem i w połowie poganinem, mógłby służyć jako pastor? A co z samym Pawłem, "głosicielem i apostołem [...] nauczycielem pogan we wierze i prawdzie" (1 Tymoteusz 2.7)? Gdyby kinizm był prawdziwy, czy Bóg nie posłałby poganina, aby głosił i nauczał pogan?

Krótko mówiąc, kinizm jest po prostu kolejną próbą usprawiedliwienia się przez Prawo, a nie przez ewangelię łaski Bożej. "Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka" (Rzymian 1.16, podkreślenie dodane).EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest kinizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries