settings icon
share icon
Pytanie

Kiedy nastąpi Zmartwychwstanie?

Odpowiedź


Biblia w jasny sposób naucza, że zmartwychwstanie rzeczywiście nastąpi, a nasze życie na ziemi nie jest wszystkim co nas spotka. Nasza śmierć jest końcem naszego istnienia w sensie fizycznym, lecz nie jest końcem naszego istnienia ludzkiego. Wielu błędnie wierzy, że przy końcu czasu nastąpi ogólne zmartwychwstanie, ale Biblia naucza, że nie nastąpi jedno ogólne zmartwychwstanie, lecz seria zmartwychwstań, niektórzy zmartwychwstaną do życia wiecznego w niebie, a inni do wiecznego potępienia (Ks. Daniela 12.2; Ew. Jana 5.28-29).

Pierwsze wielkie zmartwychwstanie dotyczyło zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Fakt ten został opisany we wszystkich czterech ewangeliach (Ew. Mateusza 28; Ew. Marka 16; Ew. Łukasza 24; Ew. Jana 20), cytowany w kilku fragmentach Dziejów Apostolskich (Dzieje Apostolskie 1.22; 2.31; 4.2, 33; 26.23). W kwestii znaczenia zmartwychwstania Chrystusa wiele opowiada nam 1 Koryntian 15.12-34, gdzie czytamy że ponad 500 osób widziało Jezusa po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest „pierwszym owocem” zapewniającym, że każdy chrześcijanin doświadczy zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Chrystusa daje również podstawy naszej pewności, że wszyscy ci, którzy umarli pewnego dnia powstaną na sprawiedliwy sąd Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 17.30-31). Zmartwychwstanie do życia wiecznego jest „pierwszym zmartwychwstaniem” (Ks. Objawienia 20.5-6); natomiast zmartwychwstanie na sąd i wieczne męki jest „drugim zmartwychwstaniem” (Ks. Objawienia 20.6, 13-15).

Pierwsze wielkie zmartwychwstanie Kościoła nastąpi podczas wielkiego pochwycenia. Wszyscy ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi w czasie Wieku Kościoła, a umarli zanim Jezus powrócił, zmartwychwstaną podczas wielkiego pochwycenia. Wiek Kościoła rozpoczął się w Dniu Zielonych Świąt, a zakończy się z chwilą, gdy Chrystus powróci na ziemię, aby zabrać wierzących ze sobą do nieba (Ew. Jana 14:1-3; 1 Tesaloniczan 4:16-17). Apostoł Paweł wskazuje, że nie wszyscy wierzący umrą, ale każdy doświadczy przemienienia, na przykład otrzymają nowe, zmartwychwstałe ciało (1 Koryntian 15.50-58), a niektórzy nie doświadczą nawet śmierci! Chrześcijanie, którzy będą wówczas żyli oraz ci, którzy przedtem umarli, zostaną pochwyceni na spotkanie z Panem z którym pozostaną już na wieki!

Inne wielkie zmartwychwstanie nastąpi, gdy Chrystus powróci na ziemię (Drugie Przyjście) na koniec czasu Wielkiego Prześladowania. Po pochwyceniu nastąpi Wielkie Prześladowanie, które- zgodnie z Bożą chronologią- jest kolejnym wydarzeniem w Epoce Kościoła. To będzie straszliwy czas sądu nad światem, opisanym szczegółowo w rozdziałach 6-18 w Księdze Objawienia. Mimo, iż wielu wierzących Epoki Kościoła już odejdzie, wiele milionów ludzi pozostawionych na ziemi dojdzie do poznania Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Niestety dramatyczne jest to, że ich wiara w Jezusa będzie okupiona utratą ich życia (Ks. Objawienia 6.9-11; 7.9-17; 13.7, 15-17; 17.6; 19.1-2). Ci wierzący w Jezusa, którzy doświadczą śmierci w czasie Wielkiego Prześladowania, zostaną wzbudzeni z martwych w chwili powrotu Chrystusa, i będą z nim rządzić przez tysiąc lat podczas tzw. rządów Królestwa Tysiącletniego (Ks. Objawienia 20.4, 6). Wierzący za czasów Starego Testamentu w tym Job, Noe, Abraham, Dawid, a nawet Jan Chrzciciel (który zmarł zanim rozpoczął się czas Kościoła) również zmartwychwstaną w tym czasie. Kilka fragmentów Starego Testamentu wspomina o tym wydarzeniu (Ks. Joba 19.25-27; Ks. Izajasza 26.19; Ks. Daniela 12.1-2; Ks. Ozeasza 13.14). Ks. Ezechiela 37.1-14 opisuje zebranie Narodu Izraelskiego używając symboliki martwych ciał powracających do życia. Jednak użyte w tym fragmencie zwroty językowe nie mogą wykluczyć zmartwychwstania Izraelitów. I ponownie, wszyscy wierzący w Boga (za czasów Starego Testamentu) i wszyscy wierzący w Jezusa (za czasów Nowego Testamentu) uczestniczą w pierwszym zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniu do życia (Ks. Objawienia 20.4, 6).

Kolejne zmartwychwstanie może nastąpić na koniec Millenium (okresu Królestwa Tysiącletniego), o którym Pismo Święte sugeruje, ale nigdy w jasny sposób nie mówi. Możliwe jest, że niektórzy wierzący doświadczą śmierci fizycznej podczas tego Millenium. Bóg, za pośrednictwem proroka Izajasza powiedział: „Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą” (K. Izajasza 65.20). Z drugiej strony, możliwe jest również, że śmierć przyjdzie tylko na tych, którzy w czasie Millenium będą nieposłuszni. W każdym przypadku, nastąpi pewnego rodzaju przemienienie, które wymusza dopasowanie się ciał w czasie Millenium na nieskazitelne wieczne istnienie. Każdy wierzący będzie miał „zmartwychwstałe” ciało.

Ze Słowa Bożego jasno wynika, że cały wszechświat, włączając w to ziemię, zostanie zniszczone w ogniu (2 Piotra 3.7-12). To będzie konieczne, aby oczyścić stworzenie Boże ze zła i rozpadu jakie przyszło na ludzkość wraz z grzechem pierworodnym. W to miejsce Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię (2 Piotra 3.13; Ks. Objawienia 21.1-4). Co się jednak stanie z tymi, którzy przeżyją Wielkie Prześladowanie i wejdą do Tysiącletniego Królestwa (Millenium) w swoich ludzkich ciałach? A co stanie się z tymi, którzy urodzą się w czasie Millenium, zaufają Jezusowi i pozostaną przy życiu w swoich ludzkich ciałach? Paweł w jasny sposób wskazuje, że ciało i krew, które są śmiertelne i podlegają rozpadowi, nie mogą wejść do Królestwa Bożego. Wieczne królestwo może być zamieszkałe jedynie przez zmartwychwstałe, wywyższone ciała, które są nieśmiertelne i nie ulegają zniszczeniu (1 Koryntian 15.35-49). Zakłada się, że ci wierzący otrzymają zmartwychwstałe ciała nie doświadczając śmierci. Nie jest jednak powiedziane kiedy dokładnie to nastąpi, ale z teologicznego punktu widzenia, musi się to wydarzyć w którymś momencie przemiany starej ziemi i wszechświata w nowe (2 Piotra 3.13; Ks. Objawienia 21.1-4).

I jest ostateczne zmartwychwstanie, które dotyczyć będzie wszystkich niewierzących. Jezus Chrystus wzbudzi ich z martwych (Ew. Jana 5.25-29) po czasie Millenium, tysiącletnim rządzie Chrystusa (Ks. Objawienia 20.5), po zniszczeniu obecnej ziemi i wszechświata (2 Piotra 3.7-12; Ks. Objawienia 20.11). To jest zmartwychwstanie opisane w Ks. Daniela jako przebudzenie „… tych, którzy śpią w prochu ziemi […] do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie” (Ks. Daniela 12.2). Jest to opisane przez Jezusa jako „zmartwychwstanie na sąd” (Ew. Jana 5.28-29)

Apostoł Paweł miał widzenie odnośnie tego, co wydarzy się w przyszłości. On widział „wielki, biały tron” (Ks. Objawienia 20.11). Niebo i ziemia „pierzchły” przed tym, który na nim siedzi. To bez wątpienia dotyczy opisu zniszczenia w ogniu wszystkiego, włączając w to wszechświat i całą ziemię (2 Piotra 3.7-12). Wszyscy (bezbożni) umarli staną przed tronem. Oznacza to, że zmartwychwstaną po okresie tysiąca lat (Ks. Objawienia 20.5). Ich ciała będą odczuwać ból, ale nigdy nie przestaną istnieć (Ew. Marka 9.43-48). Zostaną oni osądzeni, a ich kara będzie zależna do ich czynów. Ale inna księga będzie otwarta- Księga życia Baranka (Ks. Objawienia 21.27). Ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, zostaną wrzuceni do „jeziora ognia”, które będzie „drugą śmiercią” (Ks. Objawienia 20.11-15). Nie ma żadnej wskazówki odnośnie sądu nad tymi, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Ci, których imiona zapisane są w Księdze Życia są błogosławieni, ponieważ otrzymali przebaczenie i uczestniczyli w pierwszym zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniu do życia (Ks. Objawienia 20.6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kiedy nastąpi Zmartwychwstanie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries