settings icon
share icon
Pytanie

W jakim sensie Jezus jest większy, aniżeli wszyscy inni wielcy ludzie w historii?

Odpowiedź


Biblia przedstawia Jezusa jako większego od każdego, kto żył przed nim i każdego, kto przyjdzie po Nim. Kolosan 1 ustanawia, bez zbędnych niejasności, doktrynę wielkości Chrystusa "we wszystkim" (Kolosan 1.18). Efezjan 1.22 mówi, "i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła."

Jezus jest większy niż wszelkie stworzenie. Jako stworzyciel wszystkich rzeczy, musi taki być. Jezus udowodnił swoją wielkość wobec stworzenia, gdy uciszył szalejący sztorm (Ew. Marka 4.39), rozmnożył bochenki chleba i ryby (Ew. Marka 8.6-9), przywrócił ślepemu wzrok (Ew. Marka 8.22-25) i gdy chodził po wodzie (Ew. Marka 6.48). "Bóg stworzył wszystko przez Niego i dla Niego" (Kolosan 1.16; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Jezus jest większy niż Abraham. Ojciec Abraham był i jest jednym z najbardziej szanowanych osób w całej historii. Raz, gdy Jezus przemawiał do Żydów na temat ich genealogii, zapytali Go, "Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? (Ew. Jana 8.53). Odpowiedź Jezusa była dla nich szokująca: "Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się [...] Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest" (Ew. Jana 8.56, 58).

Jezus jest większy niż Jakub. Innym patriarchą był Jakub, zwany przez Boga również "Izraelem" (1 Ks. Mojżeszowa 32.28). Gdy Jezus rozmawiał z kobietą przy studni Jakuba w Samarii, powiedział jej, że może dać jej "wodę życia" (Ew. Jana 4.10). Myśląc, że odnosi się do innego rodzaju wody ze studni, zapytała, "Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba? (werset 12). Jezus odpowiedział zestawiając tymczasowy dar Jakuba z wiecznym swoim darem: "Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie: ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu" (wersety 13-14).

Jezus jest większy niż Mojżesz. Prawdopodobnie nie ma bardziej szanowanego proroka Starego Testamentu aniżeli Mojżesz. On nadał prawo, wyzwolił Izrael i dokonywał cudów. Mojżesz miał wyjątkowy przywilej rozmawiania z Bogiem "twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem" (2 Ks. Mojżeszowa 33.11). Zanim umarł, Mojżesz nakazał Izraelitom, aby wypatrywali przyjścia innego Proroka, który będzie przypominał trochę Mojżesza: "Jego słuchać będziecie" (5 Ks. Mojżeszowa 18.15). Jezus wypełnił Prawo (Ew. Mateusza 5.17), wyzwolił nas od grzechu i śmierci (Rzymian 8.2) i z pewnością dokonywał cudów (Dz. Apostolskie 2.22). Hebrajczyków 3.3 (tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska) mówi, że "Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza."

Jezus jest większy niż Dawid. W czasach Jezusa powszechnym tytułem Mesjasza był "Syn Dawidowy" (zobacz Ew. Mateusza 9.27). Używanie tego terminu przez Żydów wskazywało na ich przekonanie, oparte na proroctwie, że Mesjasz będzie z linii Dawida (2 Ks. Samuela 7.16). W dialogu w świątyni, Jezus cytuje Psalm 110.1, wskazując na to, że Dawid nazywa Mesjasza "swoim Panem" (Ew. Mateusza 22.45). Syn Dawidowy zatem jest większy niż Dawid i ma genealogię większą niż ludzka linia królewska.

Jezus jest większy niż Salomon. Król Salomon był nieporównywalny w swojej mądrości, bogactwie, sile oraz prestiżu (1 Ks. Królewska 10.23-24). Monarchowie z całego świata odwiedzali Jerozolimę za czasów rządów Salomona i oddawali mu hołd. A mimo to Jezus powiedział, "a tu jest przecież ktoś o wiele większy od Salomona" (Ew. Mateusza 12.42; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Jezus jest większy niż Jonasz. Prorok Jonasz był narzędziem w jednym z największych przebudzeń w historii. Pod wpływem jego głoszenia, całe miasto Niniwa pokutowała za swoje grzechy i zwróciła się do Boga, prosząc o łaskę. Naród słynący ze swojego bałwochwalstwa i dzikości uniżył się w oczach Boga i odwrócił od swojego pogaństwa. A jednak Jezus powiedział, "a tu jest przecież ktoś o wiele większy niż Jonasz" (Ew. Mateusza 12.41; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Jezus jest większy niż Jan Chrzciciel. Jezus powiedział, że Jan Chrzciciel był "więcej niż prorokiem" i "nie ma większego od Jana" (Ew. Łukasza 7.26, 28). Rzeczywiście, Jan był ostatnim prorokiem wieku Starego Testamentu, wypełnił proroctwo z Ks. Malachiasza 3.1 i przejawiał moc pokrewną Eliaszowi (Ew. Łukasza 1.17). Ale jak Jan postrzegał Jezusa? Jego wypowiedź pokazuje kto jest większy: "Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego" (Ew. Marka 1.7). Innymi słowy, Jan Chrzciciel nie był nawet tej samej kategorii co Jezus. Jan chrzcił wodą, ale Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym (Ew. Marka 1.8).

Jezus jest większy niż świątynia. Świątynia w Jerozolimie była świętym miejscem, pełnym historii, znaczenia oraz religijnym centrum Izraela (zobacz Ew. Mateusza 24.1). A mimo to Jezus powiedział faryzeuszom, "Otóż oświadczam wam, że jest tu ktoś większy od świątyni" (Ew. Mateusza 12.6; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). W świątyni kapłani narodu wstawiali się u Boga, jednak służba wstawiennicza Jezusa jest znacznie większa (Hebrajczyków 8.6).

Jezus jest większy niż sabat. Znakiem przymierza Mojżeszowego było przestrzeganie sabatu (Ks. Ezechiela 20.12), lud żydowski był bardzo skrupulatny w przestrzeganiu tego znaku. Gdy przyszedł Jezus, żył całkowicie zgodnie z Prawem (Galacjan 4.4), wypełnił Prawo (Ew. Mateusza 5.17) oraz pokazywał, że "Syn Człowieczy jest Panem sabatu" (Ew. Mateusza 12.8).

Jezus jest większy niż kościół. Kościół stanowią wybrani Boży, którzy zostali powołani ze świata, odkupieni, usprawiedliwieni, uświęceni i wywyższeni (Rzymian 8.30). Ostatecznie, kościół będzie "pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany" (Efezjan 5.27). A jednak Chrystus jest większy. On jest Głową kościoła, który jest Jego ciałem (Kolosan 1.18; por. Ew. Jana 13.16; 15.20).

Jezus jest większy aniżeli aniołowie. Aniołowie są sługami Bożymi, ale Jezus jest jedynym Bożym synem, siedzącym po prawicy Majestatu Najwyższego (Hebrajczyków 1.3, 5; Ew. Jana 3.16). Pewnego dnia wszelka władza i zwierzchnictwa w niebie i na ziemi pokłonią się przed Chrystusem (Filipian 2.10). Jezus jest "wyższy od aniołów o tyle, o ile odziedziczył wyższe od nich imię" (Hebrajczyków 1.4).

Imię Jezusa jest większe niż wszelkie inne imię. Jezus, doskonały Człowiek i jedyna ofiara za grzech, został wielce wywyższony. Bóg "obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię" (Filipian 2.9). Inne imiona w historii- wśród nich Budda, Mahomet, Gandi, Konfucjusz, Kryszna, Józef Smith czy Sun Myung Moon- bledną w swoim znikomym znaczeniu w świetle chwały Jezusa Chrystusa. To imię Jezusa głosimy aż do końca świata, ponieważ tylko w Jego imieniu znajduje się zbawienie (Dz. Apostolskie 4.12).

"W Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej Pełni" (Kolosan 2.9; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Jako Słowo Boże (Ew. Jana 1.1), Jezus jest pełnią objawienia Boga dla człowieka. Bóg nie mógł przemówić wyraźniej.

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jakim sensie Jezus jest większy, aniżeli wszyscy inni wielcy ludzie w historii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries