settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Bóg jest wszechmocny?

Odpowiedź


Skoro Bóg jest nieskończony, i jeśli jest suwerenny, a wiemy że tak jest, to musi On być wszechpotężny, wszechmogący. On posiada moc na wszystkimi rzeczami, w każdym czasie i na wszystkie sposoby.

W Księdze Joba 42.2 czytamy: „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny.” Job uznawał Bożą wszechmoc/ wszechpotęgę w tym, że może On zrealizować wszystkie swoje plany. Bóg przypomniał o tym również Mojżeszowi, że tylko On posiada wszelką moc, aby wypełnić swoje cele w życiu Izraelitów: „I rzekł Pan do Mojżesza: Czy ręka Pana jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie” (4 Księga Mojżeszowa 11.23).

W żadnym innym miejscu nie objawia się bardziej Boża wszechmoc, aniżeli w akcie stworzenia. Bóg powiedział, „Niech się stanie...” i tak też się stało (1 Księga Mojżeszowa 1.3, 6, 9, itp.). Człowiek potrzebuje narzędzi i materiałów, aby coś stworzyć. Bóg po prostu wypowiedział słowo i z jego mocy, wszystko powstało z niczego. „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa. A tchnieniem ust jego całe wojsko ich” (Psalm 33.6).

Boża moc dostrzegana jest także w zaopatrzeniu jakie dostarcza On swojemu stworzeniu. Wszelkie życie na ziemi zginęłoby gdyby nie ciągła troska Boga o wszystko czego potrzebujemy do jedzenia, ubrania i schronienia, wszystkie rzeczy, jakimi On w swojej mocy obdarza człowieka i zaopatruje zwierzę (Psalm 36.6). Morza, które pokrywają większą część ziemi, a wobec których jesteśmy bezsilni, z pewnością by nas przemorzyły, gdyby Bóg nie wyznaczył im określonych granic (Księga Joba 38.8-11).

Boża wszechmoc rozciąga się na rządy i funkcjonowanie przywódców (Księga Daniela 2.21), powstrzymuje je i dopuszcza tylko do wypełniania jego planów i celów. Jego moc nie jest ograniczona siłą szatana i jego demonów. Ataki szatana skierowane wobec Joba zostały ograniczone do określonych działań. Szatan został ograniczony przez Bożą nieograniczoną moc (Księga Joba 1.12, 2.6). Jezus przypomniał Piłatowi, że on nie miałby nad nim władzy, gdyby ona nie została mu nadana przez Boga (Ew. Jana 19.11).

Wszechmoc Boża oznacza, że może On uczynić cokolwiek zechce. Nie oznacza to jednak, że Bóg stracił coś na swojej wszechmocy, gdy Biblia mówi że nie czyni On pewnych rzeczy. Na przykład w Liście do Hebrajczyków 6.18 czytamy, że Bóg nie może kłamać. Nie oznacza to, że stracił On moc do tego by skłamać, lecz oznacza to, że Bóg wybrał aby nie kłamać ze względu na swoją moralną doskonałość. W podobny sposób, mimo swojej wielkiej mocy i nienawiści do zła, dopuszcza On zło zgodnie z wypełnieniem jego dobrych celów. On wykorzystuje złe rzeczy, aby wypełniły się jego zamierzenia, tak jak np. największe zło jakie miało miejsce- zabicie doskonałego, świętego, niewinnego Baranka Bożego jako wykupienie ludzkości.

Jezus Chrystus, jako wcielenie (ludzka postać Boga) jest wszechmocny. Jego moc dostrzegana jest w cudach jakie czynił- uzdrawianie, nakarmienie pięciu tysięcy (Ew. Marka 6.30-44), uciszenie burzy (Ew. Marka 4.37-41), objawienie wielkiej mocy, gdy wskrzesił Łazarza czy wzbudził z martwych córkę Jaira (Ew. Jana 11.38-44, Ew. Marka. 5.35-43), jako wyraz jego mocy nad życiem i śmiercią. Śmierć jest ostatecznym powodem dla którego przyszedł Jezus- aby ją zniszczyć (1 Koryntian 15.22, Hebrajczyków 2.14) i przywrócić grzeszników do właściwej relacji z Bogiem. Pan Jezus wyraźnie stwierdził, że ma moc powierzyć swoje życie i moc by je ponownie przywrócić, podkreślając to w alegorii o zburzeniu świątyni (Ew. Jana 2.19). Miał moc nad aniołami, aby go uwolniły podczas prób jakie doświadczał, gdyby tylko ich potrzebował (Ew. Mateusza 26.53), a mimo to w uniżeniu złożył siebie w miejsce grzesznych ludzi (Filipian 2.1-11).

Wielka tajemnica jest w tym, że moc ta może być doświadczana przez wierzących którzy są pojednani z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, „Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Koryntian 12.9b). Boża moc najbardziej objawia się w nas, gdy nasze słabości są największe, ponieważ On „w nas potrafi dużo więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Efezjan 3.20). To jest Boża moc, która utrzymuje nas w łasce, mimo naszych grzechów (2 Tymoteusza 1.12) i dzięki jego mocy możemy ostać się przed upadkiem (Juda 24). Jego moc będzie na wieki ogłaszana przez wszystkich świętych w niebie (Księga Objawienia 19.1). Niech to będzie naszą nieustającą modlitwą!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Bóg jest wszechmocny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries