settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Bóg w czasach biblijnych jest tak wyraźnie obecny, a dzisiaj wydaje się być ukryty?

Odpowiedź


Biblia przedstawia objawienie Boga w historii człowieka, opisuje niezwykłe i niezaprzeczalne cuda, to jak Bóg głośno przemawia oraz wiele innych rzeczy, których dziś zbyt często nie doświadczamy. Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg tak chętnie objawiał się w czasach biblijnych, a dzisiaj wydaje się być cichy i „ukryty"?

Jednym z powodów dlaczego Bóg wydaje się być dzisiaj ukryty jest fakt świadomego, niewyznanego grzechu. „Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On was nie wysłucha: zakryje wtedy swoją twarz przed wami, ponieważ popełniliście złe czyny." (Ks. Micheasza 3:4; zobacz również 5 Ks. Mojżeszowa 31:18; 32:20). Bez wiary również nie jest możliwe, aby podobać się Bogu (Hebrajczyków 11:6). Czasami ludzie nie dostrzegają działań Boga z powodu odrzucenia wiary (zobacz Ew. Marka 6:1-6) — trudno jest cokolwiek zobaczyć, gdy nie chcesz otworzyć oczu.

Bóg nie jest Bogiem ukrytym, On objawił się nam w tak zwanym progresywnym objawieniu. W ciągu wielu wieków Bóg komunikował się z człowiekiem na wiele sposobów, czasami interweniował robiąc coś ponadnaturalnego, wskazując poszczególnym ludziom kim jest, objawiając swój charakter, udzielając instrukcji i objawiając plany. Pomiędzy tymi wydarzeniami panowała cisza. Jego moc nie była tak oczywista, a nowe objawienie nieznane (zobacz 1 Ks. Samuela 3:1).

Pierwszy cud Boga — stworzenie — nigdy nie było w żaden sposób ukryte. Stworzenie było i jest podstawowym dowodem na istnienie Boga oraz sposobem wyrazu Jego wielu atrybutów. Dzięki stworzeniu możemy widzieć, że Bóg jest potężny, suwerenny i wieczny (Rzymian 1:20). „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego." (Psalm 19:1). Patrząc na stworzenie jako na pierwszy krok bożego objawienia, Bóg prowadzi ludzi dalej aby objawić samego siebie i wskazać człowiekowi Jego drogi. Najpierw przemówił do Adama i Ewy udzielają kilku prostych przykazań by byli posłuszni, a gdy się zbuntowali, Bóg objawił jakie będą tego dalsze konsekwencje — zło zainfekowało cały świat. Jednocześnie zapewnił ich i całą ludzkość, że pośle Zbawiciela aby nas odkupił z naszych win.

Po tym jak Henoch został wzięty do nieba, wydaje się, że Bóg znów się „ukrył". Jednak później Bóg przemówił do Noego, aby go uratować i jego rodzinę, przemówił do Mojżesza przekazując mu Prawo, aby Jego lud go przestrzegał. Bóg czynił różnego rodzaju cuda, aby potwierdzić to, że posłał on Mojżesza jako swojego proroka (2 Ks. Mojżeszowa 4:8) oraz aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Bóg ponownie czynił cuda za czasów Jozuego, aby wprowadzić Izraela do Ziemi Obiecanej jak również za czasów Eliasza i Elizeusza, aby potwierdzić ich posłannictwo prorockie oraz aby walczyć z bałwochwalstwem. Pomiędzy tymi szczególnymi wydarzeniami, tak wyraźnej bożej interwencji, pokolenia przemijały nie widząc cudów i nie słysząc głosu Boga. Wiele osób pyta „Dlaczego Bóg jest dzisiaj ukryty? Dlaczego nie objawi się w widoczny sposób?"

Gdy Jezus przyszedł na świat, po 400 „latach ciszy", dokonywał cudów, aby udowodnić, że naprawdę jest Synem Bożym, abyśmy mogli Mu zaufać (Ew. Mateusza 9:6; Ew. Jana 10:38). Po Jego cudownym zmartwychwstaniu, przekazał swój autorytet apostołom, aby kontynuowali Jego misję, dokonując różnych znaków i cudów. W ten sposób potwierdzili, że są posłani przez Niego, żeby ludzie mogli uwierzyć w Jezusa oraz aby uwierzytelnić Nowy Testament, który przez nich został spisany.

Możemy wymienić kilka powodów, dla których Bóg po czasach apostolskich już nie przemawia do człowieka w tak cudowny i wyraźny sposób. Jak wspominaliśmy wcześniej — Bóg już przemówił. Jego słowa zostały wiernie spisane i w cudowny sposób zachowane dla nas do dnia dzisiejszego. Biblia jest kompletna. Boże progresywne objawienie jest ukończone (Ks. Objawienia 22:18). Obecnie mamy do dyspozycji kompletny kanon Pisma i nie potrzebujemy dalszych cudownych wydarzeń, aby uwierzytelnić Biblię, która już jest uwierzytelniona. W bożym doskonałym Słowie jest wszystko czego potrzebujemy „do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." (2 Tymoteusza 3:16). Biblia doskonale potrafi obdarzyć „mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa." (2 Tymoteusza 3:15). „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone" (2 Piotra 1:19) (bardziej potwierdzone niż cudowne doświadczenia). Nie potrzebujemy niczego więcej i nie powinniśmy oczekiwać dodatkowych biblijnych objawień. Jeśli tak będziemy czynić, poddajemy w wątpliwość wystarczalność Pisma, które Bóg uznał za wystarczalne.

Jednak, czy Duch Święty wciąż do nas nie przemawia? Tak, On jest naszym Pocieszycielem w tym świecie (Ew. Jana 14:16). On działa poprzez nasze sumienie, aby nas prowadzić. Bardzo istotną rzeczą jest abyśmy zrozumieli, że Duch nie daje nam dzisiaj nowych objawień. Raczej przemawia do nas poprzez spisane Boże Słowo, które jest „mieczem Ducha" (Efezjan 6:17). Duch często przypomina nam jakiś szczególny fragment Pisma w czasie, gdy tego potrzebujemy (Ew. Jana 14:26); On oświeca nas, abyśmy rozumieli Słowo oraz wzmacnia nas abyśmy żyli zgodnie ze Słowem. Ale nikt nie może powiedzieć „Duch objawił mi nowe fakty dotyczące nieba, których nie ma w Biblii!" To jest dodawanie do Pisma i szczyt arogancji.

Jeszcze jedna przyczyna dzisiejszego „ukrywania" się Boga została opisana w Księdze proroka Habakuka 2:4b — „sprawiedliwy z wiary żyć będzie". Bóg nie obdarza ludzi ciągłym pasmem niezwykłych cudów. zdarzeń czy znaków; nigdy tego nie robił. Raczej oczekuje od nas zaufania i wiary w to, co już uczynił, codziennego rozważania Pisma i życia wiarą a nie oglądaniem znaków i cudów (Ew. Mateusza 16:4; Ew. Jana 20:29; 2 Koryntian 5:7).

Na koniec zapamiętajmy, że nawet w tym czasie, gdy wydaje się nam, że Bóg nic nie czyni, On wciąż jest suwerennym Panem całego stworzenia i bez przerwy jest zaangażowany w to, aby doprowadzić do wypełnienia się Jego doskonałego planu. Jednym z najlepszych przykładów bożego „ukrytego" działania jest historia opisana w Ks. Estery, w której to Bóg nie jest nawet wspomniany, a którego działanie manifestuje się od początku do końca tej historii.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Bóg w czasach biblijnych jest tak wyraźnie obecny, a dzisiaj wydaje się być ukryty?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries