Dlaczego Bóg oczekuje lub wymaga od nas, abyśmy Go uwielbiali?


Pytanie: Dlaczego Bóg oczekuje lub wymaga od nas, abyśmy Go uwielbiali?

Odpowiedź:
Uwielbienie to „oddawanie czci, składanie hołdu, szacunek, adoracja, wywyższanie, wychwalanie wyższej istoty." Bóg wymaga od nas uwielbienia, ponieważ On i tylko On jest godzien uwielbienia. Jest On jedyna istotą, która naprawdę zasługuje na uwielbienie. On oczekuje, że rozpoznamy Jego wielkość, Jego moc i Jego chwałę. Ks. Objawienia 4:11 mówi: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało." Bóg nas stworzył, jednak nie chce być uzurpatorem. Nakazał On Izraelitom: „ Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą." (2 Ks. Mojżeszowa 20:3-5). Musimy zrozumieć, że boża zazdrość nie jest grzeszną zazdrością, której my doświadczamy, która jest wynikiem naszej pychy. Jest to święta i sprawiedliwa zazdrość, która nie pozwala oddać Jego chwały komuś innemu.

Bóg oczekuje od nas uwielbienia względem Niego jako wyraz szacunku i dziękczynienia. Bóg również oczekuje od nas posłuszeństwa względem Niego. On nie tylko chce byśmy Go kochali; pragnie byśmy byli sprawiedliwi względem siebie nawzajem, byśmy wyrażali miłość i współczucie do siebie nawzajem. Dzięki temu możemy stanąć przed Nim jako żywa, święta ofiara, która sprawia Mu radość. To właśnie Go wywyższa i jest naszą „rozumną służbą" (List do Rzymian 12:1). Gdy uwielbiamy Go w naszych posłusznych sercach oraz z otwartym i pokutującym duchu wtedy Bóg jest wywyższony, chrześcijanie są uświęcani, kościół jest budowany a zgubionym jest głoszona ewangelia. Wszystkie te elementy składają się na prawdziwe uwielbienie.

Bóg zasługuje na nasze uwielbienie, ponieważ jest to naturalna reakcja na zbawienie w Jezusie Chrystusie. List do Filipian 3:3 opisuje prawdziwy kościół jako żywy organizm Jezusa Chrystusa, którego wiecznym przeznaczeniem jest niebo. „My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy." Innymi słowy kościół jest w szczególny sposób zidentyfikowany jako boży lud, jednak nie dzięki okolicznościom fizycznym. Kościół jest zbudowany z tych, którzy wielbią Boga w duchu i radują się Chrystusem, nie ufają sobie samym odnośnie zbawienia. Ci, którzy nie uwielbiają prawdziwego, żywego Boga nie należą do Niego a ich wiecznym przeznaczeniem jest piekło. Jednak prawdziwych czcicieli można rozpoznać przez prawdziwe uwielbienie Boga a ich wiecznym domem jest przebywanie z Bogiem którego wielbią i wywyższają.

Bóg oczekuje i wymaga od nas uwielbienia, ponieważ na nie zasługuje- uwielbienie jest częścią natury chrześcijańskiego życia i dlatego, że zależy od tego nasze wieczne przeznaczenie. To jest temat przewodni historii zbawienia: uwielbienie i prawda, życie i wspaniałość Boga.

English


Powrót na polską stronę główną
Dlaczego Bóg oczekuje lub wymaga od nas, abyśmy Go uwielbiali?