Czy Bóg jest osobą?


Pytanie: Czy Bóg jest osobą?

Odpowiedź:
Tak, Bóg jest osobą. Jednak, gdy mówimy, że Bóg jest „osobą", nie rozumiemy przez to, że jest On istotą ludzką. Bóg posiada „osobowość" dlatego też jest On rozumną Istotą z samoświadomością. Teolodzy często definiują osobę jako „pojedynczą istotę posiadającą umysł, emocje i wolę." Bóg z pewnością ma rozum (Psalm 139:17), posiada emocje (Psalm 78:41) oraz posiada własną wolę (1 Koryntian 1:1). Zatem, tak — Bóg jest osobą.

Nikt nie kwestionuje osobowości człowieka, a człowiek został stworzony na podobieństwo Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1:26-27). Przez całą Biblię zaimki osobowe On, Jemu oraz Jego odnoszą się do Boga.

Biblia naucza, że Bóg istnieje w trzech Osobach jako: Ojciec, Syn i Duch Święty. Trójca Boża jest trudną koncepcją do pojęcia, jednak Biblia tak właśnie przedstawia Boga. W Ks. Izajasza 48:16 oraz 61:1, Syn przemawia odnosząc się do Ojca i Ducha Świętego (Ew. Łukasza 4:14-19). Ew. Mateusza 3:16-17 opisuje chrzest Jezusa. Bóg Duch Święty spoczął na Bogu Synu, a Bóg Ojciec przemówił, że w Nim ma upodobanie. Ew. Mateusza 28:19 oraz 2 Koryntian 13:14 również mówią o trzech różnych Osobach w Trójcy.

Bóg Ojciec jest Osobą posiadającą umysł (Ks. Izajasza 55:8-9), emocje (Psalm 78:40) oraz wolę (1 Piotra 2:15). Bóg Syn jest Osobą posiadającą umysł (Ew. Łukasza 2:52), emocje (Ew. Jana 11:35) oraz wolę (Ew. Łukasza 22:15). Bóg Duch Święty jest Osobą posiadającą umysł (Rzymian 8:27), emocje (Efezjan 4:30) oraz wolę (Galacjan 5:17). Wszystkie trzy Osoby Trójcy posiadają wszystkie atrybuty Boga (Ew, Jana 6:37-40; 8:17-25; Kolosan 1:13-20; Psalm 90:2; 139:7-10; Ks. Joba 42:2; 1 Koryntian 2:9-11; List do Hebrajczyków 9:14).

Bóg wyraża Swoją osobową naturę przez gniew (Psalm 7:11), śmiech (Psalm 2:4), współczucie (Psalm 135:14), miłość (1 List Jana 4:8), nienawiść (Psalm 11:5), nauczanie (Ew. Jana 14:26), napominanie (Ew. Jana 16:8) oraz prowadzenie (Rzymian 8:14). Wszystkie te cechy świadczą o tym, że Bóg jest osobą.

English


Powrót na polską stronę główną
Czy Bóg jest osobą?