settings icon
share icon

2 List św. Piotra


2 List św. Piotra

Autor: 2 List św. Piotra 1.1 stwierdza dokładnie, że autorem jest apostoł Piotr. Autorstwa żadnej innej księga Nowego Testamentu nie sprawdzano tak często jak 2 Listu św. Piotra. Jednak, pierwsi ojcowie kościoła nie znaleźli wystarczających powodów dla których mogliby odrzucić autorstwo Piotra. Zatem, nie ma żadnego powodu dla którego moglibyśmy odrzucić Piotra jako autora tego listu.

Data napisania: 2 List św. Piotra został napisany pod koniec życia Piotra. A skoro Piotr umarł śmiercią męczeńską w Rzymie, w czasie rządów Nerona, to datę jego śmierci należałoby szacować na r. 68 po Chr. Zatem, swój 2 list najprawdopodobniej napisał w latach 65-68 po Chr.

Cel napisania: Piotr został ostrzeżony, że rozprzestrzenia się i dociera do kościołów fałszywa nauka (doktryna). Nawoływał chrześcijan, aby wrastali i umacniali się w wierze, by mogli rozpoznawać i zwalczać pojawiającą się apostazją. Silnie podkreślał autentyczność Słowa Bożego i pewność powtórnego przyjścia Pana Jezusa.

Kluczowe wersety: 2 List św. Piotra 1.3-4, „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.”

2 List św. Piotra 3.9, „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.”

2 List św. Piotra 3.18, „Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.”

Kluczowym słowem listu jest wiedza (poznanie) oraz słowa z nią związane, a które w 2 Liście św. Piotra pojawiły się aż 13 razy.

Krótkie podsumowanie: Wiedząc o tym, że Piotr nie ma zbyt wiele czasu (2 Piotra 1.13-15), a kościoły stykają się z wielkim niebezpieczeństwem (2 Piotra 2.1-3), nawoływał swoich słuchaczy, aby przypomnieli sobie to wszystko, czego ich nauczał (2 Piotra 1.13) i utrzymywali w czujności swoje umysły (2 Piotra 3.1-2), by pamiętali o nauczaniu jakie im przekazał (2 Piotra 1.15). Stawiał wierzącym wyzwanie, by wzrastali w wierze dzięki zdobywaniu konkretnych cech chrześcijańskich, stając się efektywnymi i produktywnymi w poznaniu Jezusa Chrystusa (2 Piotra 1.5-9). Autorzy Starego i Nowego Testamentu stali się autorytetem w budowaniu ich wiary (2 Piotra 1.12-21, 3.2, 3.15-16). Piotr pragnął, aby stali niewzruszenie w wierze, gdyż fałszywi nauczyciele będą chcieli wpłynąć na tamtejsze kościoły. Potępia zwodzicieli, opisuje ich postępowanie, cechy charakterystyczne (2 Piotra rozdział 2) oraz to, że szydzili z Powtórnego Przyjścia Pana (2 Piotra 3.3-7). Piotr nauczał chrześcijan, że Powtórne Przyjście Chrystusa jest nadzieją i silną inspiracją do tego by prowadzić życie w uświęceniu (2 Piotra 3.14). Po wyrażeniu ostatniego ostrzeżenia, Piotr ponownie zachęca ich aby wzrastali w łasce i poznaniu ich Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kończy swój list wyrażając uwielbienie dla Pana i Zbawiciela (2 Piotra 3.18).

Powiązania: W ostrzeżeniu przed fałszywymi nauczycielami (prorokami) Piotr powtarza powszechny temat Starego Testamentu, który musiał być dobrze znany jego czytelnikom. Wielu spośród nawróconych Żydów- chrześcijan dobrze znało prawo i nauczanie proroków. Gdy Piotr odnosił się do „słowa prorockiego” Starego Testamentu w 2 Liście św. Piotra 1.19-21, to wskazywał na fałszywych proroków i potwierdzał, że prawdziwi prorocy byli zainspirowani Duchem Świętym, który przez nich przemawiał (2 Księga Samuela 23.2). Jeremiasz był równie stanowczy w krytykowaniu nauczania fałszywych proroków, pytając „Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca” (Księga Jeremiasza 23.26). Jak widać, ci fałszywi nauczyciele, którzy zwodzili Boży lud w czasach staro- i nowotestamentowych nadal są wśród nas, przez co przesłanie 2 Listu św. Piotra jest równie ważne dzisiaj, jak i był 2000 lat temu.

Zastosowanie praktyczne: Oczywiście, jako chrześcijanie żyjący w XXI wieku jesteśmy znacznie bliżej przyjścia Pana, aniżeli chrześcijanie żyjący w I wieku, a do których był adresowany ten list. Poprzez telewizję i inne środki masowego przekazu, dojrzali chrześcijanie są świadomi tego, że wiele szarlatanów (zwodzicieli) mieni się prawdziwymi przywódcami chrześcijańskimi, „wciągając” wielu niedojrzałych chrześcijan w ich fałszywą interpretację Pisma Świętego. Powinno to być przestrogą dla wszystkich nowonarodzonych chrześcijan, aby wzrastali duchowo i stawali się na tyle ugruntowani w Słowie, by móc rozpoznać prawdę od fałszu.

Jeśli zastosujemy te same zalecenia, jakie podaje Piotr odnośnie wzrostu w wierze (2 Piotra 1.5-11) do codziennego życia każdego z nas, to zapewnią one nam wspaniałą nagrodę „otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 1.10-11). Podstawą naszej wiary zawsze było i będzie to samo Słowo Boże, jakie głosił Piotr.

English

Powrót na polską stronę główną

2 List św. Piotra
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries