www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Hoe heeft de Zondeval de mensheid aangetast?"

Antwoord:
"Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen" (Romeinen 5:12). De effecten van de Zondeval zijn legio en verreikend. De Zonde heeft elk aspect van ons wezen aangetast. Het heeft zowel onze levens op aarde als onze eeuwige lotsbestemming aangetast.

Eén van de directe gevolgen van de Zondeval was dat de mensheid werd gescheiden van God. In het Hof van Eden hadden Adam en Eva de perfecte gemeenschap en omgang met God. Toen zij daartegen in opstand kwamen, was deze gemeenschap verbroken. Zij werden zich bewust van hun zonde en schaamde zich voor Hem. Zij verstopte zichzelf voor Hem (Genesis 3:8-10), en sinds die tijd heeft de mensheid zich verborgen voor God. Alleen via Christus kan deze gemeenschap worden hersteld, omdat wij in Hem gerechtigd en zondeloos zijn gemaakt in Gods ogen, net zoals Adam en Eva dat waren voordat zij hadden gezondigd. "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Korinthe 5:21).

Door de Zondeval werd dood een realiteit, en de hele schepping werd eraan onderworpen. Alle mensen gaan dood, alle dieren gaan dood, alle planten gaan dood. De "hele schepping kreunt" (Romeinen 8:22), wachtende tot de tijd dat Christus zal wederkeren om het te bevrijden van de effecten van de dood. Vanwege de zonde is de dood een onontkoombaar feit, en niemand is ervoor immuun. "Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere" (Romeinen 6:23). Erger nog, we gaan niet alleen dood, maar als we doodgaan zonder Christus, ondergaan we een eeuwige dood.

Een ander gevolg van de Zondeval is dat mensen het zicht zijn verloren op het doel waarvoor zij zijn geschapen. Het belangrijkste en hoogste doel in het leven is het verheerlijken van God en Hem voor eeuwig te genieten (Romeinen 11:36; 1 Korinthe 6:20; 10:31; Psalm 86:9). Dus, liefde voor God is de kern van alle moraliteit en goedheid. Het tegenovergestelde hiervan is de keuze voor onszelf als het hoogste doel. Egoïsme is de kern van de Zondeval, en wat daaruit voortvloeit zijn alle andere misdaden tegen God. In alle gevallen is zonde het zich op zichzelf keren, wat wordt bevestigd door de manier waarop wij onze levens leiden. Wij vestigen de aandacht op onszelf en op onze goede kwaliteiten en prestaties. Wij minimaliseren onze tekortkomingen. Wij zoeken speciale gunsten en kansen in het leven, omdat we net dat beetje extra willen dat anderen niet hebben. Wij zijn alert op onze eigen wensen en behoeften, terwijl we die van anderen negeren. Kortgezegd, wij plaatsen onszelf op de troon van ons leven, waarbij wij ons de rol van God toe-eigenen.

Toen Adam tegen zijn Schepper in opstand kwam raakte hij zijn onschuld kwijt en liep hij de straf van fysieke en spirituele dood op. Zijn geest werd zwartgeblakerd door zonde, net als die van zijn nakomelingen. De apostel Paulus zegt over de heidenen: "En omdat zij het niet naar waarde schatten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken" (Romeinen 1:28). Hij vertelde de Korintiërs dat "de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen" (2 Korinthe 4:4). Jezus zei, "Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft" (Johannes 12:46). Paulus herinnerde de Efeziërs: "Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere" (Efeze 5:8). Het doel van de verlossing is "om de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God" (Handelingen 26:18).

De Zondeval bracht de mensen in een staat van verdorvenheid. Paulus sprak over hen "die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben dichtgeschroeid" (Timotheüs 4:2) en hen die verdwaasd zijn in hun overwegingen en wiens onverstandige harten zijn verduisterd als gevolg van het weigeren van de waarheid (Romeinen 1:21). In deze staat is de mens uitermate incapabel om te doen of te kiezen hetgeen dat acceptabel is voor God, los van goddelijke genade. "Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7).

Zonder de bovennatuurlijke vernieuwing door de Heilige Geest zouden alle mensen in hun gevallen staat blijven. Maar in Zijn genade, barmhartigheid en liefde, heeft God Zijn Zoon gezonden om te sterven aan het kruis om zo de straf van onze zonde op zich te nemen, ons te herenigen met God, en zo eeuwig leven met Hem mogelijk te maken. Wat is verloren met de Zondeval is herwonnen aan het kruis.

© Copyright Got Questions Ministries