www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Moeten de wonderen in de Bijbel letterlijk genomen worden?"

Antwoord:
Ja, de wonderen van de Bijbel moeten letterlijk opgevat worden. De gehele Schrift moet letterlijk genomen worden, met uitzondering van die gedeeltes die overduidelijk symbolisch bedoeld zijn. Een voorbeeld van symboliek is Psalm 17:8. Wij zijn niet letterlijk appels in Gods ogen (zoals in sommige vertalingen beschreven wordt) en God heeft ook niet letterlijk vleugels. Maar de wonderen zijn geen symbolische gebeurtenissen; het zijn echte voorvallen die werkelijk gebeurd zijn. Elk van de wonderen in de Bijbel diende een doel en bereikte iets dat op geen enkele andere wijze bereikt kon worden.

Het vroegste en meest diepgaande wonder van alle is het wonder van de schepping. God schiep alles ex nihilo – uit het niets – en elk wonder nadien bekrachtigde Zijn ongelooflijke macht. Het boek Exodus staat vol met wonderbaarlijke gebeurtenissen die God gebruikte om Zijn wil te laten geschieden. De plagen over Egypte, te beginnen met de Nijl die in bloed veranderd werd (Exodus 7:17) en tot slot de dood van de eerstgeborenen van Egypte (Exodus 12:12), waren werkelijke gebeurtenissen die er uiteindelijk toe leidden dat de farao de Israëlieten uit hun slavernij liet vertrekken. Als de plagen niet gebeurd zouden zijn, waarom zou de farao het volk dan hebben laten gaan? En als de dood van de eerstgeborenen nooit gebeurd zou zijn, dan zou God niet door Egypte getrokken zijn die nacht en was er ook geen reden voor de Israëlieten om bloed op hun deurposten te strijken. In dat geval zou de voorafschaduwing van het vergoten bloed van Jezus op het kruis haar waarde verliezen, hetgeen vervolgens de kruisiging zelf weer in twijfel zou trekken. Zodra we beginnen te twijfelen aan de echtheid van welk wonder dan ook, moeten we alles wegstrepen wat volgens de Bijbel veroorzaakt werd door dat wonder, hetgeen uiteindelijk de gehele Schrift in twijfel trekt.

Onder de bekendste wonderen van het Oude Testament is het scheiden van de Rode Zee (Exodus 14), waarbij de farao en vele van zijn soldaten verdronken. Als dit voorval symbolisch zou zijn, hoe zouden we dan de rest van het verhaal kunnen vertrouwen? Verlieten de Israëlieten werkelijk Egypte? Is het leger van de farao hen werkelijk gevolgd, en als dat zo is, hoe zijn de Israëlieten dan ontsnapt? Psalm 78 is een van de vele teksten waarin God de Israëlieten herinnert aan de wonderen die Hij verrichtte om hen te verlossen uit de Egyptische slavernij. Deze wonderen deden ook bij de omringende volken het besef over de God Jehova toenemen en bewezen dat Hij de enige, ware God is (Jozua 2:10). Hun afgoden van hout en steen waren niet tot zulke wonderen in staat.

In het Nieuwe Testament verrichtte Jezus talrijke wonderen, te beginnen met het wonder tijdens de bruiloft in Kana waar Hij water in wijn veranderde (Johannes 2:1-10). Zijn meest spectaculaire wonder was waarschijnlijk de opwekking van Lazarus toen die al vier dagen dood was (Johannes 11). Alle wonderen die Jezus verrichtte dienden om te bewijzen dat Hij inderdaad was Wie Hij zei dat Hij was – de Zoon van God. Toen Hij de storm deed liggen in Matteüs 8 waren zelfs de leerlingen hogelijk verbaasd: "De mensen zeiden vol verbazing: 'Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'" (Matteüs 8:27). Als de wonderen van Jezus niet echt waren, dan zijn de Evangelievertellingen over de genezingen door Jezus gewoon leuke verhaaltjes, en bleven die mensen lijden aan aandoeningen, hetgeen Zijn medeleven in twijfel zou trekken (Matteüs 14:14; 10:34; Marcus 1:41). Als Hij niet werkelijk duizenden mensen voedde met slechts enkele broden en vissen, bleven die mensen honger houden en hebben Jezus’ woorden “U zoekt me…..omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent” (Johannes 6:26) geen enkele betekenis. Maar Jezus genas wel, Hij maakte wel voedsel voor duizenden, Hij heeft wel water veranderd in wijn en Hij heeft Lazarus wel opgewekt uit de dood. Johannes 2:23 vertelt ons dat velen in Hem geloofden omdat ze de wondertekenen gezien hadden.

Alle wonderen hadden een doel – te bewijzen dat God als geen ander is, dat Hij de schepping volledig in de hand heeft en dat niets in ons leven te moeilijk voor Hem is, als Hij al deze wonderbaarlijke dingen kan doen. Hij wil dat wij Hem vertrouwen en weten dat Hij ook in ons leven wonderen kan doen. Als de Bijbelse wonderen niet gebeurd zouden zijn, hoe zouden wij dan ook maar iets kunnen vertrouwen van wat de Bijbel ons vertelt? Hoe zouden we het goede nieuws van de Bijbel over het eeuwige leven door Christus kunnen vertrouwen? Wanneer we enig deel van de Schrift in twijfel beginnen te trekken, is Gods gehele Woord verdacht, en openen we de deur voor de leugens en vervormingen van Satan in zijn pogingen om ons geloof te vernietigen (1 Petrus 5:8). De Bijbel moet letterlijk gelezen en begrepen worden, inclusief de beschrijvingen over de wonderen.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.