www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Mag een Christen videospelletjes spelen?"

Antwoord:
Aangezien Gods Woord bijna 2000 jaar geleden geschreven is, staat er niet specifiek in of een Christen al dan niet video- of computerspellen zou mogen spelen. Maar de Bijbelse principes over waar wij het beste onze tijd aan zouden kunnen besteden, gelden nog altijd. Wanneer God ons laat zien dat een specifieke activiteit ons leven overneemt, dan zouden we er een tijdje mee moeten stoppen. Deze “vastenperiode” zou betrekking kunnen hebben op voedsel, films, TV, muziek, videospelletjes en alles wat ons afhoudt van het kennen en liefhebben van God en het dienen van Zijn volk. Hoewel sommige van die dingen op zichzelf misschien niet slecht zijn, verworden ze tot afgoden wanneer ze ons afhouden van onze voornaamste liefde (Kolossenzen 3:5; Openbaring 2:4). Hierna volgen enkele principes die in overweging genomen dienen te worden, of het nu gaat om videospelletjes, TV, films of enig ander aards tijdverdrijf.

1. Leer ik iets van videospellen of dienen ze alleen ter vermaak? Iets leren betekent iets opbouwen. Bouwen videospelletjes aan jouw liefde voor God, jouw kennis van Hem en diensten aan anderen? “'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.” (1 Korintiërs 10:23-24; Romeinen 14:19). Wanneer God ons tijd geeft om te ontspannen, zouden we iets opbouwends moeten zoeken om te doen. Doen we liever iets wat “mag” dan iets wat “prijzenswaardig” is? Wanneer we kunnen kiezen tussen goed, beter en het beste, zouden we het beste moeten kiezen (Galaten 5:13-17).

2. Doen we Gods wil of onze eigen wil als we videospelletjes spelen? Gods wil voor Zijn kinderen kun je samenvatten in Zijn grootste gebod: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand”, en “Heb uw naaste lief als uzelf” (Lucas 10:27). Onze wil is vervuild geraakt door zonde. Omdat we verlost zijn van onze zelfzuchtige begeertes, zouden we onze wil moeten prijsgeven (Filippenzen 3:7-9). Gods wil zal onze wil veranderen (Psalm 143:10). Zijn wensen voor ons zullen in toenemende mate ook onze diepste verlangens worden.

Veel mensen denken dat Gods wil saai en vernederend is. Ze stellen zich een monnik in een eenzaam klooster voor, of een mopperende conciërge in de kerk. Mensen die Gods wil voor hun leven nastreven zijn echter juist de meest opgewekte, avontuurlijke mensen die je je kunt voorstellen. Wanneer je biografieën leest van geschiedenishelden zoals Corrie ten Boom of Anne van der Bijl zul je dat zien. Natuurlijk hadden deze heiligen te maken met moeilijkheden in de wereld om hen heen, eigen verleidingen en de duivel. Ze hadden misschien niet veel wereldlijke bezittingen, maar God heeft door hen grote werken verricht. In eerste instantie lijkt Zijn wil ondoenlijk en `te heilig´ om leuk te zijn, maar God zal ons de kracht geven om Zijn taken te volbrengen en er plezier in te hebben. “Uw wil te doen, mijn God, verlang ik” (Psalm 40:9; zie Hebreeën 13:21).

3. Wordt God verheerlijkt door het videospelletje? Sommige videospelletjes verheerlijken geweld, begeerte en domme beslissingen (bijvoorbeeld: “Ik lig toch uit de race, dus dan kan ik net zo goed mijn auto in de prak rijden”). Christenen moeten alles ter ere van God doen (1 Korintiërs 10:31) en wat wij doen moet ons helpen groeien in onze kennis van God en Zijn genade.

4. Zullen videospelletjes leiden tot goede werken? “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” (Efeziërs 2:10; zie ook Titus 2:11-14 en 1 Petrus 2:15). Luiheid en zelfzuchtigheid doen afbreuk aan Gods doel voor ons, en dat is het doen van goede werken voor anderen (1 Korintiërs 15:58; zie ook Galaten 6:9-10).

5. Getuigt het spelen van videospelletjes van zelfbeheersing? Veel mensen zeggen dat videospelletjes een verslaving of een obsessie kunnen worden. In het Christelijke leven is geen plaats voor zulke dingen. Paulus vergelijkt het Christelijke leven met een atleet die gedisciplineerd zijn lichaam traint zodat hij zal winnen. Christenen hebben een grotere motivatie om geheiligde levens vol zelfbeheersing te leiden – de eeuwige beloning in de hemel (1 Korintiërs 9:25-27).

6. Maak ik met het spelen van videospelletjes mijn tijd goed? Je zult verantwoordelijk gehouden worden voor hoe je je beperkte tijd spendeert. Uren achter elkaar achter een computerspel zitten kan nauwelijks omschreven worden als een nuttige tijdsbesteding. “Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil” (Efeziërs 5:15-17). “Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil” (1 Petrus 4:2; zie ook Kolossenzen 4:5, Jakobus 4:14 en 1 Petrus 1:14-22).

7. Voldoet het aan Filippenzen 4:8? “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient” (Filippenzen 4:8). Ben je bezig met godsvruchtige of wereldse dingen als je computerspelletjes speelt?

8. Beantwoordt het spelen van computerspellen aan mijn doel voor het leven? Paulus schreef dat mensen in de einddagen “…het genot meer zullen liefhebben dan God” (2 Timoteüs 3:4). Die beschrijving past wel bij de Westerse cultuur. Wij spelen graag. Niet-Christenen raken verslaafd aan vermaak zoals films, sporten en muziek omdat ze geen hoger doel hebben in hun leven dan plezier te maken voordat ze dood gaan. Dat soort amusement kan echter niet waarlijk voldoening schenken (Prediker 2:1). Kunnen Christenen echt zeggen dat ze hun leven leiden “te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel” (Filippenzen 2:15) als ze aan dezelfde dingen verslaafd raken als niet-Christenen? Of bewijzen we dan aan anderen dat we eigenlijk niet anders zijn dan zij en dat Christus geen doorslaggevend verschil maakt in onze levens?

Paulus beschouwde het kennen, liefhebben en gehoorzamen van God als zijn hoogste prioriteit. “Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood” (Filippenzen 3:7-10). Toont het spelen van computerspellen je liefde voor God, of je liefde voor de dingen van de wereld? (1 Johannes 2:15-17).

9. Kan ik mij middels videospelletjes concentreren op het eeuwige? Christenen kunnen uitkijken naar een eeuwige beloning in de hemel als ze trouw zijn op aarde (zie Matteüs 6:19-21 en 1 Korintiërs 3:11-16). Als we ons toeleggen op het eeuwige leven in plaats van op de vergankelijke pleziertjes op aarde, kunnen we hulpmiddelen, tijd, en ons hart vrijmaken voor geloofsdienst (Kolossenzen 3:1-2; 23-24). Als onze bezittingen of bezigheden er toe leiden dat we onze eeuwige beloning verliezen, welke waarde hebben ze dan (Lucas 12:33-37)? Christenen proberen vaak zowel God als hun eigen belangen te dienen. Maar Jezus zei duidelijk: “Niemand kan twee heren dienen” (Matteüs 6:24). God schenkt ons blijdschap door periodes van werk en periodes van rust (Prediker 5:19; Matteüs 11:28-29; Kolossenzen 3:23-24). We moeten die balans zien te vinden tussen werk en ontspanning. Wanneer we dan wel tijd reserveren voor ontspanning zoals Jezus dat deed (Marcus 6:31) moeten we een opbouwende activiteit kiezen.

De vraag is niet “Mag ik video- of computerspelletjes spelen?” maar “Zijn video- en computerspelletjes de beste keus?” Leer ik ervan, kan ik er naastenliefde mee betonen en God vereren? We moeten prijzenswaardige dingen doen, niet alleen dingen die mogen. Volg Hem met heel je hart, waar Hij je ook naar toe leidt. Bereid je voor op de eeuwigheid. Elk offer zal nietig lijken op het moment dat we Jezus ontmoeten.

© Copyright Got Questions Ministries