www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is het verlossingsgebed?"

Antwoord:
Veel mensen stellen de volgende vraag: “Is er een gebed dat ik kan bidden om gered te worden?” Wanneer we deze vraag beschouwen, is het belangrijk om te onthouden dat onze redding niet kan worden bewerkstelligd door het opzeggen van een gebed of het uitspreken van bepaalde woorden. De Bijbel vertelt ons nergens dat een mens door een gebed wordt gered. Het opzeggen van een gebed is niet de Bijbelse weg naar verlossing.

De Bijbelse methode om gered te worden is een geloof in Jezus. Johannes 3:16 vertelt ons: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” De redding wordt verkregen in geloof (Efeziërs 2:8), door Jezus als Redder aan te nemen (Johannes 1:12), door volledig en alleen op Jezus te vertrouwen (Johannes 14:6; Handelingen 4:12) - niet door een gebed op te zeggen.

De Bijbelse boodschap over de redding is eenvoudig en duidelijk, maar tegelijkertijd verbazingwekkend. We hebben allemaal tegen God gezondigd (Romeinen 3:23). Er is niemand die ooit een heel leven heeft geleid zonder te zondigen (Prediker 7:20). Vanwege onze zonden verdienen wij een veroordeling door God (Romeinen 6:23) en die veroordeling bestaat uit een lichamelijke dood gevolgd door een geestelijke dood. Vanwege onze zonden en de verdiende straf voor die zonden kunnen wij zelf niets doen om het “weer goed te maken” met God. Vanwege Zijn liefde voor ons werd God een mens in de Persoon van Jezus Christus. Jezus leidde een perfect leven en onderwees altijd de waarheid. Maar de mensheid wees Jezus af en doodde Hem aan het kruis. Maar door die afschuwelijke daad stierf Jezus in onze plaats. Jezus nam de veroordeling en de straf voor de zonde op Zich en stierf voor ons (2 Korintiërs 5:21). Jezus werd toen uit de dood opgewekt (1 Korintiërs hoofdstuk 15) en bewees hiermee dat Zijn betaling voor de zonden toereikend was en dat Hij de zonde en de dood had overwonnen. Als gevolg van deze offergave van Jezus biedt God ons de verlossing als een geschenk aan. God roept ons allen op om onze gedachten over Jezus te veranderen (Handelingen 17:30) en om Hem als de volledige betaling voor onze zonden te aanvaarden (1 Johannes 2:2). Onze redding wordt dus verkregen door het geschenk te aanvaarden dat God ons aanbiedt, niet door een gebed te bidden.

Maar dit betekent niet dat er geen gebeden betrokken kunnen zijn bij de ontvangst van je redding. Als jij het Evangelie begrijpt, gelooft dat het waar is en Jezus als jouw Redder hebt aanvaard, dan is het goed en gepast om dit geloof in een gebed aan God te verwoorden. Een communicatie met God in de vorm van een gebed kan een manier zijn om voortgang te boeken: van de aanvaarding van feitelijke waarheden over Jezus tot een volledig vertrouwen in Jezus als jouw Redder. Bidden kan verbonden zijn aan de handeling waarin jij voor jouw redding je geloof in alleen Jezus stelt.

Maar, nogmaals, het is cruciaal dat je begrijpt dat jouw redding niet gebaseerd is op het opzeggen van een gebed. Het opzeggen van een gebed kan je niet redden! Als jij de verlossing wil ontvangen die beschikbaar is in Jezus, geloof dan in Hem. Vertrouw volledig op Zijn dood als het toereikende offer voor jouw zonden. Vertrouw volledig op Hem, en Hem alleen, als jouw Redder. Dat is de Bijbelse manier om gered te worden. Als jij Jezus als jouw Redder hebt aanvaard, nou, richt dan gerust een gebed tot God. Vertel God hoe dankbaar je bent voor Jezus. Geef God alle lof en eer voor Zijn liefde en Zijn offergave. Dank Jezus omdat Hij voor jouw zonden is gestorven en in jouw redding heeft voorzien. Dat is het Bijbelse verband tussen verlossing en gebeden!
© Copyright Got Questions Ministries