www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is de doctrine van de toereikendheid van de Schrift? Wat betekent het dat de Bijbel toereikend is?"

Antwoord:
De doctrine van de toereikendheid van de Schrift is een fundamentele leerstelling van het Christelijke geloof. Wanneer we zeggen dat de Schrift toereikend is, bedoelen we dat de Bijbel alles geeft wat we nodig hebben om ons toe te rusten voor een leven van geloof en dienstbaarheid. De Bijbel verschaft een duidelijke voorstelling van Gods bedoeling om de verbroken relatie tussen Hemzelf en de mensheid te herstellen middels Zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel leert ons over geloof, uitverkiezing en verlossing door de dood van Jezus op het kruis en Zijn opstanding. Geen enkel ander geschrift is nodig om dit goede nieuws te kunnen begrijpen, en er is geen enkel ander geschrift nodig om ons toe te rusten voor een leven van geloof.

Met “de Schrift” bedoelen Christenen zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De apostel Paulus verklaarde dat de heilige geschriften “je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust” (2 Timoteüs 3:15-17). Indien de Schrift “door God geïnspireerd” is, dan is hij niet door mensen bedacht. Hoewel de woorden op schrift werden gezet door mensen, werden die “mensen die namens God spraken daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest” (2 Petrus 1:21). Geen enkel door mensen uitgedacht schrijfsel volstaat om ons toe te rusten voor elk goed doel; alleen het Woord van God kan dat doen. Bovendien, als de Schrift volstaat om ons volledig toe te rusten, dan is er verder ook niets meer nodig.

Kolossenzen 2 bespreekt de gevaren waar een kerk mee te maken krijgt wanneer de toereikendheid van de Schrift ter discussie wordt gesteld, of wanneer de Schrift samengevoegd wordt met niet-Bijbelse geschriften. Paulus waarschuwde de kerk van Kolosse als volgt: “Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus” (Kolossenzen 2:8). Judas is zelfs nog directer: “Het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd” (Judas 1:3). Let op de bewoording “voor eens en altijd”. Dit maakt duidelijk dat geen enkele andere tekst, ongeacht hoe vroom de pastor, theoloog of confessionele kerk ook is waar die tekst vandaan komt, gezien mag worden als gelijkwaardig aan of aanvullend op het Woord van God. De Bijbel bevat alles wat nodig is voor de gelovige om begrip te hebben van de eigenschappen van God, de natuur van de mens en de doctrines aangaande zonde, hemel, hel en verlossing door Jezus Christus.

Wellicht de krachtigste verzen over het onderwerp van de toereikendheid van de Bijbel zijn te vinden in het boek Psalmen. In Psalm 19:8-15 verheugt David zich over Gods Woord, waarbij hij verklaart dat het volmaakt is, betrouwbaar, eenduidig, helder, zuiver, waarachtig en geheel en al rechtvaardig. Omdat de Bijbel “volmaakt” is, is er geen ander geschrift nodig.

De toereikendheid van de Schrift ligt vandaag de dag onder vuur en helaas komen die aanvallen veel te vaak voort uit onze eigen kerken. Wereldse bestuurstechnieken, pogingen om bezoekers of nieuwe leden te trekken, entertainment, on-Bijbelse openbaringen, mystiek en psychologische counseling verklaren allemaal dat de Bijbel en de Bijbelse principes niet volstaan voor het Christelijke leven. Maar Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij” (Johannes 10:27). Zijn stem is alles wat wij hoeven te horen, en de Schrift is Zijn stem, volledig en geheel toereikend.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.