www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat zegt de Bijbel over hoogmoed?"

Antwoord:
Er bestaat een verschil tussen het soort hoogmoed dat God haat (Spreuken 8:13) en het soort trots dat we voelen wanneer we een karwei goed hebben uitgevoerd. Het soort hoogmoed dat voortkomt uit zelfgenoegzaamheid is zondig; God haat dit soort hoogmoed omdat het een hindernis vormt die voorkomt dat mensen naar Hem op zoek gaan. Psalm 10:4 legt uit dat de hoogmoedigen zó door zichzelf in beslag worden genomen dat hun gedachten ver van God vandaan zijn: “De goddeloze met zijn neus in de hoogte (denkt): Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God”. Dit soort hooghartige trots is het tegenovergestelde van de nederige geest die God verlangt: “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). De “armen van geest” zijn die mensen die erkennen dat zij geestelijk volkomen bankroet zijn en dat zij niet in staat zijn om naar God toe te stappen zonder Zijn Goddelijke genade. Aan de andere kant zijn de hoogmoedigen zo verblind door hun trots dat zij denken geen behoefte aan God te hebben of, nog erger, dat God hen zou moeten aanvaarden zoals ze zijn omdat ze Zijn aanvaarding verdiend zouden hebben.

Door de hele Bijbel heen wordt ons verteld over de gevolgen van hoogmoed. Spreuken 16:18-19 vertelt ons: “Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val. Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.” Satan werd uit de hemel gegooid vanwege zijn trots (Jesaja 14:12-15). Hij had het zelfzuchtige lef om te proberen God Zelf te vervangen als de rechtmatige heerser over het universum. Maar satan zal tijdens het laatste oordeel van God in de hel worden neergeworpen. Mensen die God tarten en tegen Hem in opstand komen staat niets anders te wachten dan rampspoed (Jesaja 14:22).

Hoogmoed heeft vele mensen ervan weerhouden om Jezus Christus als Redder aan te nemen. Het toegeven van onze zonden en erkennen dat wij op eigen kracht niets kunnen doen om het eeuwige leven te erven is een onophoudelijk struikelblok voor trotse mensen. We horen ons niet op onszelf te beroemen; als we ons ergens op willen beroemen, laat het dan de heerlijkheid van God zijn. Wat we over onszelf te zeggen hebben betekent helemaal niets in Gods werk. Het verschil wordt uitgemaakt door wat God over ons te zeggen heeft (2 Korintiërs 10:13).

Waarom is hoogmoed zo zondig? Hoogmoed betekent dat wij onszelf de eer geven voor iets dat God gepresteerd heeft. Hoogmoed is het wegnemen van de eer die alleen God toekomt en die aan onszelf geven. Hoogmoed is in wezen zelfaanbidding. Niets wat wij in deze wereld kunnen bereiken zou mogelijk zijn als God ons daartoe niet de vermogens zou geven en ons vervolgens zou steunen. “Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had?” (1 Korintiërs 4:7). Daarom geven wij God de eer – alleen Hij verdient het.

© Copyright Got Questions Ministries