www.GotQuestions.org/NederlandsHet boek Jesaja

Auteur: Volgens Jesaja 1:1 is de profeet Jesaja de schrijver van het boek Jesaja.

Datering: Het boek Jesaja is geschreven tussen 701 en 681 voor Christus.

Doelstelling: De profeet Jesaja was in hoofdzaak geroepen om te profeteren tot het koninkrijk Juda. Juda maakte tijden van wedergeboorte en tijden van opstand mee. Juda werd met vernietiging bedreigd door Assyrië en Egypte, maar werd gespaard door Gods genade. Jesaja verkondigde een boodschap van berouw van zonden en de hoopvolle verwachting van Gods verlossing in de toekomst.

Belangrijkste verzen: “Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij!’” (Jesaja 6:8)

“Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.” (Jesaja 7:14)

“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:5)

“O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen.” (Jesaja 14:12-13)

“Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.” (Jesaja 53:5-6)

“Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.” (Jesaja 65:25)

Beknopte samenvatting: Het boek Jesaja onthult Gods oordeel en verlossing. God is “heilig, heilig, heilig” (Jesaja 6:3) en daarom kan Hij zonde niet ongestraft laten (Jesaja 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Jesaja verbeeldt Gods ophanden zijnde oordeel als een “brandend vuur” (Jesaja 1:31; 30:33).

Tegelijkertijd begrijpt Jesaja dat God een God van genade, goedertierenheid en medeleven is (Jesaja5:26-27; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). Het volk van Israël (zowel Juda als Israël) is blind en doof ten aanzien van Gods voorschriften (Jesaja 6:9-10; 42:7). Juda wordt vergeleken met een wijngaard die vertrapt moet en zal worden (Jesaja 5:1-7). Alleen vanwege Zijn genade en Zijn beloftes aan Israël staat God niet toe dat Israël of Juda volledig vernietigd worden. Hij zal zowel herstel, vergeving als genezing brengen (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Meer nog dan enig ander boek in het Oude Testament richt Jesaja zich op de verlossing die middels de Messias zal komen. Op een dag zal de Messias heersen in recht en gerechtigheid (Jesaja 9:6; 32:1). De heerschappij van de Messias zal vrede en veiligheid voor Israël brengen (Jesaja 11:6-9). Via de Messias zal Israël een licht zijn voor alle volken (Jesaja 42:6; 55:4-5). Het koninkrijk van de Messias op aarde (Jesaja hoofdstukken 65-66) is waar het hele boek Jesaja op doelt. Tijdens de heerschappij van de Messias zal Gods rechtvaardigheid volledig aan de wereld kenbaar gemaakt worden.

In een schijnbare tegenstelling presenteert het boek Jesaja de Messias ook als degene die zal lijden. Jesaja hoofdstuk 53 beschrijft levendig hoe de Messias lijdt vanwege de zonde. Door Zijn wonden wordt genezing bereikt. Door Zijn lijden worden onze zonden weggenomen. Deze schijnbare tegenstelling wordt tot een oplossing gebracht in de Persoon van Jezus Christus. Tijdens Zijn eerste komst was Jezus de lijdende dienaar waarover gesproken wordt in Jesaja hoofdstuk 53. Bij Zijn tweede komst zal Jezus de zegevierende en heersende Koning zijn, de Vredevorst (Jesaja 9:5).

Voorafschaduwingen: Zoals bovengenoemd beschrijft hoofdstuk 53 van Jesaja de komende Messias en het lijden dat Hij zou doorstaan teneinde voor onze zonden te betalen. In Zijn almachtigheid arrangeerde God elk detail van de kruisiging , zodat elke profetie van dit hoofdstuk, net als andere messiaanse voorspellingen uit het Oude Testament, in vervulling zou gaan. De beeldspraak van hoofdstuk 53 is aangrijpend en profetisch en bevat een volledige weergave van het Evangelie. Jezus werd veracht en afgewezen (v. 3; Lucas 13:34; Johannes 1:10-11), getroffen door God (v.4; Matteüs 27:46) en doorstoken vanwege onze overtredingen (v. 5; Johannes 19:34; 1 Petrus 2:24). Door Zijn lijden droeg Hij de straf die ons toekwam en werd Hij voor ons het ultieme en perfecte offer (v. 5; Hebreeën 10:10). Hoewel Hij zonder zonden was, heeft God Hem voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden (2 Korintiërs 5:21).

Praktische toepassing: Het boek Jesaja stelt onze Verlosser onmiskenbaar nauwkeurig voor. Hij is de enige weg naar de hemel, de enige manier om de genade van God te verkrijgen, de enige Weg, de enige Waarheid, en het enige Leven (Johannes 14:6; Handelingen 4:12). Hoe kunnen we “de zoveel meer omvattende redding” (Hebreeën 2:3) verwaarlozen of afwijzen terwijl we de prijs weten die Christus voor ons betaald heeft? Wij hebben maar een paar korte jaren op aarde om tot Christus te komen en de Verlossing, die alleen Hij biedt, te omarmen. Er is geen tweede kans na de dood en een eeuwigheid in de hel duurt heel erg lang.

Ken jij mensen die beweren in God te geloven maar die eigenlijk twee gezichten hebben en hypocriet zijn? Dat is misschien de beste samenvatting van hoe Jesaja het volk van Israël zag. Israël leek rechtvaardig, maar dat was slechts schijn. In het boek Jesaja daagt de profeet Jesaja de Israëlieten uit om God met heel hun hart te gehoorzamen, niet alleen voor de buitenwereld. Jesaja wenste dat diegenen die zijn woorden hoorden en lazen vastbesloten zouden raken om zich af te wenden van slechtheid, en zich naar God te keren voor vergeving en genezing.

© Copyright Got Questions Ministries